Головна Головна -> Підручники -> Підручник Адміністративне право України (В.Б. Авер'янов) скачати онлайн-> Найваговніші об’єкти впливу адміністративно-правові норми.

Найваговніші об’єкти впливу адміністративно-правові норми.


Найвагомішим об’єктом впливу адміністративно-правових норм є діяльність органів виконавчої влади. Слід зазначити, що не всі дії органів виконавчої влади є власне управлінням (наприклад, фінансово-господарські операції). Але головним, профільним напрямом для цих органів є управлінська діяльність. Тому надалі, говорячи про діяльність даних органів, будемо мати на увазі власне управлінську діяльність, тобто державне управління (далі управління) як особливий вид діяльності держави.    Вище було розглянуто поняття соціального і державного управління, співвідношення широкого і вузького тлумачення останнього. Тепер важливо наголосити на тому, що управлінська діяльність характеризується особливим змістом і виявляється у відповідних формах.    При розгляді цього питання слід виходити із загальнонаукових уявлень про суспільну діяльність, зміст та форму (форми) суспільних явищ. Загальновідомо, що всі явища, об’єкти навколишнього світу мають форму і зміст, що вони взаємозалежні, активно впливають один на одного. Зміст — це сукупність елементів, процесів, зв’язків, відносин, що утворюють даний феномен, а форма — спосіб зовнішнього прояву, вираження змісту явища.    Кожен об’єкт має зовнішню і внутрішню форми. Зовнішня форма — це зовнішнє вираження об’єкта, що забезпечує як його відокремленість, так і зв’язок з іншими об’єктами. Під внутрішньою формою розуміють спосіб зв’язку елементів цілого, що свідчить про його структуру. Тому коли співвідносяться форма і зміст якогось явища, переважно йдеться про зовнішню форму (форми), адже внутрішня форма скоріше характеризує його зміст.    В адміністративно-правовій літературі немає єдності в розумінні того, як співвідносяться елементи змісту та форми управлінської діяльності. Наприклад, пропонується розглядати процес управління (як форму діяльності суб’єкта) через єдність стадій, функцій, методів управління і управлінських відносин. В цьому випадку невиправдано змішуються різні й цілком самостійні характеристики як змісту, так і форми державного управління (далі управління).    Насправді до основних елементів змісту управлінської діяльності належать: а) цілі та завдання’, б) функції; в) методи.    По кожному з цих елементів у науковій літературі висловлені неоднозначні погляди. Але найбільш точне і послідовне, на нашу думку, їх тлумачення виглядає наступним чином.    Цілі та завдання — це уявлення про напрями та очікувані наслідки управлінської діяльності. Відмінність між вказаними однопорядковими категоріями полягає у ступені узагальненості відтворення у них напрямів та наслідків, а саме: у цілях відтворюються більш тривалі та значущі, ніж у завданнях, показники діяльності.    Важливо підкреслити, що цілі (завдання) є об’єктивними за своїм змістом і зумовлюється у кінцевому підсумку матеріальними умовами суспільної діяльності. Таке тлумачення відрізняється від існуючих визначень мети як власне кінцевого результату, на досягнення якого спрямоване функціонування системи. Адже результат як мета існує лише у вигляді образу майбутнього. Коли результат досягнутий, він вже не може виступати як мета.    Окрім того, що принципово спільною для всіх суб’єктів управління є цільова спрямованість на задоволення суспільно значущих, тобто публічних, потреб, кожний керуючий суб’єкт додатково націлений на специфічні потреби кореспондованого йому керованого об’єкта. Ці потреби надзвичайно різноманітні й можуть бути структуровані за різними ознаками, наприклад, залежно від рівня об’єктів (потреби народного господарства, галузі, підгалузі, об’єднання, підприємства) або від змісту самих потреб (потреби у прогностичній і плановій інформації, кадрових, фінансових та інших ресурсах, у координації зусиль тощо). Складний характер потреб суспільного середовища зумовлює так зване “дерево цілей”, яке одержують шляхом диференціації останніх на підцілі (завдання) нижчого рівня. Вони деталізують загальні цілі, локалізуються у процесі розподілу між суб’єктами управління.    Функції слід розуміти як відносно самостійні складові змісту управлінської діяльності.    Методи управління безпосередньо характеризують практичну реалізацію функцій. Загальноприйняте їх тлумачення як способів здійснення керуючими суб’єктами владно-організуючого впливу на керовані об’єкти.    З методами пов’язаний і стиль управління, але не в розумінні особистих, індивідуальних рис роботи управлінських кадрів, а як сукупність прийомів діяльності, що виступають окремим проявом методів управління.    Завершуючи розгляд основних елементів змісту діяльності органів виконавчої влади, слід підкреслити, що за своїм значенням метод (тобто “як” робити) і функції (“що” робити) виражають своєрідну статику управлінської діяльності. Для визначення її динаміки доцільно використовувати інший термін — “функціонування”. Воно означає власне здійснення управлінської діяльності, тобто є фактичним здійсненням органами своїх цілей та завдань, функцій і методів, що виражається у різноманітних діях, поведінці державних службовців, їх взаємозв’язках з іншими учасниками управлінських відносин.    Форми управлінської діяльності — це способи зовнішнього вираження змісту управлінської діяльності в її динаміці, тобто в ході практичного функціонування органів виконавчої влади.    Зміст і форми управлінської діяльності перебувають (точніше, мають перебувати) під всеосяжним регулюючим впливом норм адміністративного права. Це дає підстави різним авторам цілком слушно визначати форми і методи діяльності органів виконавчої влади як адміністративно-правові форми і методи.    Наприклад, якщо взяти такий найсуттєвіший елемент змісту управлінської діяльності, як функції, то її адміністративно-правова форма уособлена в компетенції органів виконавчої влади. Саме тому в подальшому викладі функції органів виконавчої влади розглядаються в єдності з їх компетенцією.

У змісті правосуб’єктності підприємств, установ, організацій (далі підприємств) певне місце відведено адміністративній правосуб’єктності. її специфіка полягає в тому, що в адміністративно-правових відносинах підприємство бере участь, як правило, в особі свого керівника або інших суб’єктів управління даного підприємства.
Відповідно до чинного законодавства України суб’єктами управління підприємством можуть виступати:
– власник майна підприємства: приватна особа; загальні збори кооперативу, трудового колективу як колективу власників, акціонерного товариства, іншого господарського товариства тощо;
– уповноважені власником органи — правління кооперативу, підприємства, заснованого на власності трудового колективу; рада акціонерного товариства (спостережна рада); директор і правління інших господарських товариств з обмеженою (додатковою) відповідальністю; органи управління державним майном, органи управління комунальним майном;
– адміністрація (орган управління), очолювана керівником підприємства;
– органи, що реалізують повноваження трудового колективу. Окрім зазначених, суб’єктом управління підприємством можуть бути органи, яким право управління підприємством надано власником чи уповноваженим ним органом в порядку делегування. Але за умови, що на існування такого органу управління буде пряме посилання у статуті підприємства щодо того, що він представлятиме одночасно інтереси як власника, так і трудового колективу.
Адміністрація підприємства — це специфічна частина трудового колективу, яка здійснює управління в процесі професійної діяльності. її природа подвійна: з одного боку, через неї забезпечується участь підприємства як суб’єкта права у різного роду правовідносинах, з іншого — це орган управління підприємством, наділений владними повноваженнями щодо трудового колективу як керованого об’єкта і очолюється її керівником.
Адміністративно-правовий статус керівника підприємства охоплює:
1) визначення його місця і ролі в системі управління підприємством, які характеризують організаційно-правові способи заміщення посади, підпорядкування, способи реалізації єдиноначальності, співвідношення єдиноначальності керівника із самоврядуванням трудового колективу;
2) визначення змісту компетенції керівника. Необхідність її використання як елемента адміністративно-правового статусу підприємства зумовлена тим, що це поняття притаманне лише діяльності органів управління та посадових осіб. У загальних (щодо різних форм власності) рисах компетенція керівника підприємства окреслюється державою з допомогою правових норм, які регулюють відносини: між уповноваженими державою органами та керівником підприємства; між керівником підприємства та об’єктами управління; між керівником підприємства та іншими органами управління підприємством;
3) обов’язок керівника нести адміністративну відповідальність (в чому виражається так звана адміністративна деліктоздатність) у передбачених законом випадках за неналежне виконання повноважень чи перебільшення їх обсягу Місце керівника підприємства в системі управління характеризує і його підпорядкованість.
Підпорядкованість керівника підприємства — це його відносини з іншою стороною, яка є власником майна підприємства (уповноваженим ним органом), чи компетентними державними органами. Підпорядкованість завжди супроводжується підзвітністю і відповідальністю.
Підзвітність керівника передбачає його обов’язок звітувати перед власником майна підприємства за всю діяльність чи за певну її частину і право власника майна підприємства вимагати такого звіту, давати юридично значущу оцінку діяльності підзвітної посадової особи, а також вказувати на недоліки та приписувати їх усунення. Відповідальність керівника підприємства перед власником передбачає право останнього застосовувати заходи дисциплінарного та майнового впливу.
Взаємовідносини керівника підприємства та трудового колективу мають суперечливий характер. Виступаючи — як найманий працівник — членом трудового колективу, керівник одночасно є представником інтересів власника майна підприємства, зобов’язаним зробити все необхідне для їх реалізації.
Важливе значення для організації управління підприємством мають принципи єдиноначальності та колегіальності.
Єдиноначальність полягає в одноосібному розпорядництві та персональній відповідальності керівника за результати роботи підприємства. Способами її реалізації є:
а) право керівника підприємства самостійно — шляхом призначення на посаду чи звільнення з неї — формувати управлінський персонал адміністрації;
б) встановлення обов’язковості управлінських рішень керівника підприємства для всіх працівників;
в) право одноосібного здійснення поточного управління підприємством. При цьому власник майна не має права втручатись у таку діяльність керівника підприємства.
Якщо в єдиноначальності закладені природні властивості будь-якого управління, то колегіальність — це необхідність поєднувати єдиноначальність із самоврядуванням трудового колективу.
Єдиноначальність керівника підприємства реалізується насамперед через його компетенцію. Елементами компетенції керівника підприємства виступають:
1) загальні право і обов’язок здійснювати управлінські функції щодо певних керованих об’єктів — адміністративно-управлінського персоналу та в цілому трудового колективу;
2) конкретні права і обов’язки керівництва відповідним підприємством;
3) право видавати так звані локальні акти управління, що є обов’язковими для виконання в межах даного підприємства.
Компетенція керівника підприємства реалізується в усіх як внутрішніх, так і зовнішніх сферах діяльності підприємства: виробничої діяльності; соціального розвитку та вирішення кадрових питань; матеріально-технічного забезпечення, реалізації продукції, робіт та послуг; фінансової діяльності; зовнішньоекономічної діяльності, природоохоронної діяльності.
Зрозуміло, що переважний обсяг адміністративно-правових відносин з участю керівника підприємства формується у діяльності державних і комунальних підприємств (установ, організацій), які мають більше взаємозв’язків відповідно з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративне право України (В.Б. Авер'янов)