Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування

Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування


Для Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, центральних сховищ встановлюються ліміти оборотної каси в такому порядку:
1) правління НБУ затверджує ліміт на загальну суму в цілому для НБУ;
2) департамент готівкового грошового обігу в межах ліміту, затвердженого в цілому для НБУ, встановлює ліміти оборотних кас республіканському банку Криму, установам НБУ, центральному сховищу при НБУ;
3) голова правління Республіканського банку Криму, начальники регіональних управлінь НБУ в межах ліміту встановлюють ліміти оборотних кас для операційних відділів й установ Ексімбанку.
Про встановлену суму ліміту здійснюється напис на обкладинці книги обліку готівки й інших цінностей оборотної каси, який скріплюється підписами керівника, головного бухгалтера і завідуючого касою операційного відділу.
Департамент готівкового грошового обігу при встановленні ліміту оборотної каси повинен враховувати:
1) обсяг касових оборотів операційного відділу Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ;
2) розмір встановленого ліміту резервних фондів;
3) потребу в забезпеченні своєчасного задоволення заявок установ банків на підкріплення операційних кас готівкою для своєчасних розрахунків із підприємствами, організаціями, установами;
4) загальну ситуацію з готівковим обігом, що складається в конкретному регіоні (області).
У разі змін зазначених вище факторів департамент готівкового грошового обігу може в межах загального ліміту перерозподіляти ліміти оборотних кас НБУ між Республіканським банком Криму, регіональними управліннями, установами НБУ.
Ліміт оборотних кас встановлюють на кінець операційного дня. Якщо фактичний залишок перевищує встановлений ліміт, то вся сума залишку в той самий день перераховується у резервні фонди. Про це негайно у встановленому порядку надсилається повідомлення (авізо) департаменту готівкового грошового обігу НБУ. При зарахуванні понадлімітних залишків з оборотної каси в резервні фонди оформляється одночасно видатковий касовий ордер і прибутковий позабалансовий ордер на оприбуткування цих грошей у резервні фонди.
При необхідності операційні відділи проводять обмін зношених грошових білетів і непридатних монет, які знаходяться в оборотній касі, на придатні з резервних фондів, а також обмін придатних грошових білетів одного номіналу на придатні грошові білети іншого номіналу. На вкладання зношених грошей у фонди і вилучення з резервних фондів придатних банкнот і монет складається касовий та позабалансовий прихідно-видатковий ордер. Перерахування з резервних фондів в оборотні каси банкнот і монет проводиться в обсязі фактично вилучених сум. Про проведення цих операцій Республіканський банк Криму, регіональні управління, установи НБУ надсилають повідомлення у департамент готівкового грошового обігу НБУ.
Підкріплення оборотних кас Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, центрального сховища здійснюється з резервних фондів згідно з відправленим емісійним дозволом НБУ та перерахованими грошима з резервних фондів до оборотної каси. Такі дозволи видають на основі емісійних заявок, складених відповідно до прогнозованих емісійних результатів.
Емісійні дозволи для керівників Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, центрального сховища підписуються в НБУ – директором департаменту готівкового грошового обігу або його заступником. Ці дозволи дають право видавати розпорядження керівнику операційного відділу на перерахування грошей із резервних фондів до оборотної каси. Емісійні дозволи операційним відділам підписуються головою Правління Республіканського банку Криму, начальниками регіональних управлінь НБУ. Вони встановлюють норму випуску грошей в обіг залежно від потреб готівкового обороту. В емісійних дозволах на перерахування грошей із резервних фондів до оборотних кас зазначається лише загальна сума дозволу без розподілу на грошові білети й монету.
Регіональні управління НБУ щомісяця дають емісійні заявки на підкріплення оборотних кас до управлінь роботи з готівкою департаменту готівкового грошового обігу. Керівники Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ можуть використати емісійні дозволи, одержані від НБУ, повністю або частково:
1) одержані одноразово напередодні відповідного місяця на перші дві декади – по 20-те число включно;
2) одержані одноразово на третю декаду -з 21-го числа до кінця місяця;
3) одержані додатково всередині місяця – протягом 5-ти календарних днів, не враховуючи дня одержання дозволу.
Керівники операційних відділів отримують дозволи від керівників Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ і можуть використати їх протягом 5-ти календарних днів, не враховуючи дня одержання дозволу. Одержані дозволи можуть використовуватися лише в тому місяці, в якому вони видані.
Перед вилученням грошей із резервних фондів необхідно:
1. Перевірити зміст і правильність оформлення одержаного емісійного дозволу.
2. Звірити суму емісійного дозволу.
3. Перевірити номер дозволу.
4. Перевірити, чи постійний індекс, вказаний у дозволі, відповідає індексу, встановленому НБУ.
5. Перевірити наявність підпису службової особи, яка має право розпоряджатися резервними фондами.
Про проведену перевірку керівник, головний бухгалтер, завідувач каси зобов’язані зробити на емісійному дозволі відповідний надпис і зареєструвати цей дозвіл у реєстраційному журналі емісійних дозволів. Керівник операційного відділу установи банку в межах сум емісійного дозволу особисто робить на дозволі письмове розпорядження про перерахування коштів із резервних фондів в оборотні каси з розподілом за номіналом. Про проведення перерахування грошей із резервних фондів до оборотних кас у той самий день надсилається повідомлення установі, яка видала дозвіл.
Якщо протягом строку дії дозволу потреба у підкріпленні оборотних кас відпаде повністю або частково, то невикористана сума дозволу за рішенням керівника установи НБУ анулюється. Про анулювання емісійного дозволу робиться відповідний запис у журнал реєстрації емісійних дозволів і за встановленою формою негайно повідомляється установі, яка видала дозвіл.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)