Головна Головна -> Підручники -> Підручник Адміністративне право України (В.Б. Авер'янов) скачати онлайн-> ГЛАВА 17. Методи державного управління § 1. Поняття методів державного управління

ГЛАВА 17. Методи державного управління § 1. Поняття методів державного управління


Під впливом змін у системі виконавчої влади, правовому статусі багатьох керованих об’єктів (наприклад, суттєве посилення самостійності підприємств), з певним розширенням договірних зв’язків у сфері державного управління поступово змінюється розуміння методів державного управління.
Особливо вагоме значення має перехід від планово-адміністративної до ринкової економіки. Сучасне державне управління економікою виявляється не стільки у формі прямого командного впливу, скільки у формах регулювання, до яких належать офіційне визнання господарюючих суб’єктів, ліцензування їхньої діяльності, сертифікація і стандартизація продукції, робіт, послуг тощо. Подібне регулювання застосовується до таких галузей економіки, як торгівля, комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Водночас є сфери, де виконавча влада застосовує одночасно заходи як прямого владно-розпорядчого впливу, так і регулювання. Наприклад, сфера антимонопольної діяльності передбачає втручання держави у функціонування підприємств у різноманітних формах: заборона об’єднань, державне регулювання цін, розгляд скарг на антиконкурентні дії і накладення штрафів на порушників вимог конкурентного законодавства.
Як вже відзначалося, у найбільш загальному вигляді методи державного управління (далі в цій главі підручника — методи управління) — це способи здійснення владно-організуючого впливу керуючих суб’єктів на керовані об’єкти. Йдеться про конкретні способи реалізації функцій управління. Звідси очевидний органічний зв’язок методів з цільовим призначенням управління.
Методи управління можуть бути виявлені тільки у сфері взаємодії суб’єктів і об’єктів управління. Це важливо відзначити, оскільки в науковій літературі методами управління називають графічні, технічні, математичні, соціологічні та інші методи. Зрозуміло, вони так або інакше пов’язані з процесом управлінського впливу (наприклад, з підготовкою управлінського рішення), однак безпосередньо цей вплив не виражають, а тому за своєю суттю не можуть розглядатися власне як методи управління. Перелічені прийоми та засоби вирішення певних завдань посідають щодо методів управління допоміжне місце, використовуються в інтересах внутрішньоорганізаційного обслуговування власне управлінських процесів.
У адміністративно-правовій літературі метод управління визначається приблизно однаково — як спосіб чи засіб впливу. Так, Д. М. Бахрах розглядає метод управління як спосіб цілеспрямованого впливу суб’єкта влади на колектив, групу чи одну людину. Д. М. Овсянко вважає, що метод управління — це спосіб здійснення його функцій, засіб впливу органу виконавчої влади на керовані об’єкти. На думку Ю. М. Козлова, метод управління — це засоби і прийоми безпосереднього управлінського впливу виконавчих органів (посадових осіб) на керовані об’єкти (на керуючих).
Аналіз різних визначень дає підстави вважати, що категорія методу управління в концентрованій формі відображає взаємозв’язок керуючих і керованих підсистем, за яким перша, що є суб’єктом управління, здійснює управлінський вплив на другу — керований об’єкт. У такому розумінні для методів управління характерні такі риси:
– вони органічно пов’язані з цільовим призначенням управлінської діяльності як особливого виду практичної реалізації завдань і функцій держави;
– виражають владно-організуючий (тобто управлінський) вплив органів виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на відповідні керовані об’єкти;
– здійснюються у взаємозв’язках між суб’єктами й об’єктами державного управління;
– використовуються суб’єктами державного управління як засоби реалізації закріпленої за ними компетенції і безпосередньо виражають повноваження державно-владного характеру;
– завжди мають своїм адресатом відповідні керовані об’єкти (індивідуальні або колективні);
– у методах управління у відповідному обсязі виявляється державний (публічний) інтерес;
– адміністративно-правова форма опосередкування методів і вияв їх у правових актах управління;
– вибір конкретних методів управління прямо залежить не тільки від особливостей організаційно-правового статусу суб’єктів виконавчої влади, а й насамперед від особливостей керованого об’єкта (наприклад, від форми власності, індивідуального або колективного характеру тощо).
Отже, методами державного управління є певні способи практичного здійснення органами виконавчої влади та іншими суб’єктами державного управління владно-організуючого впливу на керовані об’єкти, що відповідають характеру й обсягу наданих цим суб’єктам функцій та повноважень (компетенції), а також: особливостям керованих об’єктів.
Методи цілеспрямованого впливу суб’єктів управління — органів і посадових осіб на відповідні керовані об’єкти досить різноманітні, оскільки не тільки суб’єкти управління мають свої особливості, що стосуються їхнього призначення, організаційно-правового статусу. У сфері державного управління різні групи суспільних відносин потребують неоднакових підходів до їх впорядкування: наприклад, щодо державних підприємств застосовуються інші методи управління, ніж до недержавних.
Зрештою, з допомогою різних способів впливу виконується весь спектр функцій управління, і тому методи доповнюють один одного. Тільки в поєднанні вони створюють передумови ефективного здійснення управлінської діяльності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративне право України (В.Б. Авер'янов)