Головна Головна -> Підручники -> Підручник Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко) скачати онлайн-> 3.3. Оформлення особових справ працівників

3.3. Оформлення особових справ працівників


Особова справа – це сукупність документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. Вона займає основне місце у системі персонального обліку працівників.
Особові справи працівників органів державної податкової служби ведуться відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731. У практичній роботі використовуються Методичні рекомендації щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджені наказом начальника Головдержслужби від 5 липня 1998 року № 24 з доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 12 грудня 2000 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2000 року за № 956/5177.
Формування особової справи розпочинається з дати розгляду питання про призначення на посаду державного службовця.
В особовій справі повинні міститися такі документи:
– особова картка (форма П-2 ДС) із відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 6 сантиметрів;
– копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
– відповідно до статті 13 Закону України “Про державну службу” відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця чи особи, що претендує на заняття посади державного службовця (далі – претендент), і членів його сім’ї;
– підписані претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;
– довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних посад);
– біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби);
– погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів;
– довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, зарахованих до кадрового резерву);
– направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів);
– заява про участь у конкурсі, протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі);
– заява про проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника структурного підрозділу (для осіб, які проходили стажування);
– заява щодо призначення на відповідну посаду.
Після призначення працівника на посаду державного службовця до особової справи додаються:
– наказ, розпорядження про призначення на посаду;
– копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством);
– текст Присяги, скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);
– копії документів про надані пільги;
– копія паспорта;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
– опис документів особової справи.
Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта, військового квитка, документа про освіту тощо).
Особова справа повинна бути сформована і зареєстрована у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з дня призначення на посаду.
Не рекомендується включення до особової справи наказів (розпоряджень) про відпустки, про направлення у відрядження, на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації чи стажування. Не включаються також документи другорядного значення: довідки з місця проживання, про житлові умови, про стан здоров’я (вони не підлягають тривалому зберіганню).
Копії документів про освіту, які включаються до особової справи, повинні бути засвідчені в установленому порядку. Це ж стосується копій наказів або витягів із них.
Документи особової справи підшиваються в спеціально виготовлених обкладинках або у стандартних швидкозшивачах.
На обкладинці особової справи необхідно зазначити:
– повну назву ОДПС;
– номер справи;
– прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку);
– дату заведення та закінчення особової справи (день прийняття на роботу і день звільнення).
Після звільнення працівника заяву про його звільнення, копію наказу (розпорядження) або витяг з нього, а також інші документи (лист про переведення, подання на звільнення та ін.) підшивають в особову справу. У додатку до особової справи робиться запис про звільнення працівника.
Після цього особова справа вилучається та зберігається у підрозділі по кадрах протягом двох років, потім здається на зберігання в архів ОДПС.
При підготовці особової справи до передачі в архів у кінці справи оформляється на окремому аркуші підсумковий запис.
У ньому зазначається цифрами і прописом кількість пронумерованих аркушів справи і окремо (через “+”) кількість аркушів внутрішнього опису.
Підсумковий запис підписується його укладачем (з розшифруванням посади і підпису), проставляється дата.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко)