Головна Головна -> Підручники -> Підручник Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко) скачати онлайн-> РОЗДІЛ ІV ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 4.1. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду

РОЗДІЛ ІV ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 4.1. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду


Звернення громадян до органів державної податкової служби можуть бути у формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотання), скарг.
Пропозиція – це порада, побажання, рекомендація щодо діяльності державних податкових органів, поліпшення їх роботи.
Заява – це, як правило, прохання про задоволення суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів громадян; повідомлення про порушення, які допускаються в роботі податкових органів, підприємств, установ, організацій, про зловживання, незаконні дії окремих осіб і т. ін.
Скарга – це повідомлення про порушення прав, свобод чи інших особистих інтересів громадян з одночасним проханням або вимогою про усунення зазначених порушень.
У зверненні необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викласти суть порушеного питання.
Звернення може бути усним чи письмовим, індивідуальним чи колективним.
Письмове звернення повинне бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.
Не розглядаються письмові звернення громадян, в яких не зазначене місце проживання автора, не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина, з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про це приймає керівник ОДПС, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
Органи державної податкової служби зобов’язані розглянути у встановлений термін звернення громадян та повідомити їх про результати розгляду.
Звернення громадян, які є Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної Праці, інвалідами Великої Вітчизняної війни, розглядаються першими керівниками ОДПС особисто.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і мотиви відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження рішення.
Скарга та рішення, що оскаржувалось, можуть бути подані до ОДПС чи посадової особи вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше ніж через один місяць з часу ознайомлення громадянина з прийняттям рішення. Скарги, подані з порушенням даного терміну, не розглядаються.
Скарги на рішення загальних зборів членів підприємств, товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються у судовому порядку.
Якщо питання, порушене в одержаному органом державної податкової служби зверненні, не входить до його компетенції, воно в термін не більше 5 днів повинне бути переслане за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що необхідно повідомити громадянина, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, його в той же термін необхідно повернути громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до ОДПС, має право:
– особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу;
– знайомитися з матеріалами перевірки;
– подавати додаткові матеріали;
– бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
– користуватися послугами адвоката чи організації, яка здійснює правозахисну функцію;
– одержувати письмову відповідь про результати розгляду;
– висловлювати вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви;
– вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня одержання, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – негайно, але не пізніше ніж через 15 днів від дня надходження. В окремих випадках з об’єктивних причин термін розгляду може бути продовжений на 15 днів, але загальний термін вирішення не повинен перевищувати 45 днів.
Органи державної податкової служби, їх керівники та інші посадові особи при розгляді заяв і скарг громадян в межах своєї компетенції зобов’язані:
– об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
– на прохання громадянина запрошувати його до розгляду поданої ним заяви чи скарги;
– відміняти або змінювати рішення, що оскаржуються, у випадках, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти й усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
– забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку із заявою чи скаргою рішень;
– письмово повідомляти громадянинові про результати перевірки заяви чи скарги;
– вживати заходів щодо відшкодування у встановленому порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянинові в результаті ущемлення його прав та законних інтересів, а також на прохання громадянина не пізніше, як у місячний термін, довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян за місцем проживання громадянина;
– у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
– особисто організовувати чи перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів щодо усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.
Керівник та інші посадові особи ОДПС зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
Порядок прийому громадян в ОДПС та перелік посадових осіб, що проводять особистий прийом, визначається наказом його керівника.
Керівні працівники під час особистого прийому громадян зобов’язані:
– уважно і по суті розглянути порушені відвідувачем питання;
– надавати вичерпні й обґрунтовані чинним законодавством роз’яснення щодо всіх проблем, з якими звернувся громадянин;
– забезпечувати усунення помилок і порушень, допущених стосовно відвідувача, у тому числі при нарахуванні платежів до бюджету, включаючи надання встановлених чинним законодавством пільг або проведення перерахунків за податками, якщо помилки й порушення очевидні, а право на пільги або на перерахування підтверджено відповідними документами.
Усе це повинно бути виконане негайно, без подання громадянином письмових заяв.
У тих випадках, коли для вирішення порушених питань необхідно провести спеціальну перевірку, одержати додаткові матеріали або вжити інших заходів, відвідувачі можуть залишити письмову заяву, яка розглядається у встановленому порядку. Про результати розгляду громадянинові повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко)