Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ.1. Актуальні питання дисципліни “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції”

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ.1. Актуальні питання дисципліни “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції”


Спеціальна тактична підготовка є важливою складовою спеці-ального навчання та виховання курсантів факультету податкової міліції, невід’ємною частиною їх професійної освіти. Під організа-цією спеціальної тактичної підготовки розуміється цілеспрямова-ний, планомірний, спеціалізований та поетапний процес навчання і виховання, який здійснюється з метою здобуття курсантами спеціа-льних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для їх пода-льшої професійної та оперативно-службової діяльності.
Відповідно до Закону України “Про державну податкову слу-жбу в України” в редакції від 5 лютого 1998 року № 83/98 ВР на працівників податкової міліції поширюються права, передбачені Законом України “Про міліцію”. У зв’язку з цим програма підгото-вки курсантів факультету податкової міліції побудована як на базі теорії і практики діяльності підрозділів податкової міліції ДПА України, так і органів міліції МВС України.
Ряд завдань підрозділи податкової міліції вимушені вирішува-ти в екстремальних умовах або в умовах складної оперативної об-становки. Прикладом цього може бути затримання неплатників по-датків, які переховуються у законспірованих місцях, або, навіть, озброєних злочинців. Крім того, це дії підрозділів при групових по-рушеннях громадського порядку чи в умовах надзвичайного стану.
Сфера використання і застосування сучасних можливостей рі-зних наук з метою боротьби із злочинністю постійно розширюєть-ся. Питання тактики дій підрозділів податкової міліції в екстрема-льних умовах і в складній оперативній обстановці включається в орбіту інтересів такої навчальної дисципліни, як “Спеціальна так-тика підрозділів податкової міліції”. Проблема раціонального, ефе-ктивного використання тих чи інших способів спеціальної тактики у боротьбі з економічною злочинністю привертає увагу наукових і практичних працівників податкової служби. Їх актуальність сього-дні обумовлена розвитком нашої державності й демократії, яка на-дає більш широкі права та можливості громадянам, у тому числі і в галузі приватного підприємництва. Але демократизація не означає послаблення боротьби із злочинністю, особливо в системі оподат-кування. До того ж не можна не враховувати підвищення технічного оснащення правопорушників, рівень їх знань у галузі економіки, бухгалтерського обліку, комп’ютерної техніки тощо.
Тому значення спеціальної тактики, тактичних способів про-ведення оперативно-розшукових і слідчих дій, прийомів застосу-вання спеціальних технічних засобів, спеціального озброєння, ма-неврів силами і засобами – ось далеко не повний перелік вимог за-безпечення успішної боротьби підрозділів податкової міліції в екс-тремальних умовах. Виконання цього завдання потребує від курса-нтів оволодіння знаннями з теорії спеціальної тактики, які є мето-дичними для спеціальних дисциплін і лежать в основі практичних заходів, які застосовують підрозділи податкової міліції в екстрема-льних умовах.
Лекція присвячена змісту спецтактики, розкриттю закономір-ностей, що діють у межах цієї навчальної дисциплін, з’ясуванню предмета, мети та завдань спецтактики, а також розгляду її як ціліс-ної системи.
Крім того, розглядається питання створення і розвитку служби податкової міліції ДПА України в нинішніх соціально-економічних та історичних умовах.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)