Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА України

2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА України


Податкова служба в Україні створювалась, власне кажучи, на порожньому місці. Її не існувало в Радянському Союзі, бо політич-на система соціалізму не передбачала ринкових відносин, приватної власності. Створена у 1993 році податкова служба почала реально працювати лише в 1996 році після того, як були передбачені відпо-відні джерела її фінансування. На момент створення були відсутні податкова міліція (у тому розумінні, в якому вона існує в цивілізо-ваних країнах), матеріально-технічна база податкової служби, не були чітко визначені в законодавчому порядку взаємовідносини із суб’єктами підприємницької діяльності та державним інститутами.
Державна податкова адміністрація України була створена Указом Президента України 30 жовтня 1996 року. До її складу увійшли податкова інспекція (виведена із Міністерствами фінансів) та податкова поліція. Основу податкової поліції склали підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподат-кування (БКППО) із системи Міністерства внутрішніх справ.
Спочатку податкова поліція була укомплектована в основному оперативними працівниками, які проходили службу в системі МВС. Крім зазначеної служби БКППО, це були співробітники державної служби боротьби з економічною злочинністю, карного розшуку, підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, експертно-криміналістичної служби.
Але лише оперативний склад не може вирішити всі завдання, які покладаються не податкову поліцію. Оскільки це вже була окрема служба, назріло нагальне питання – створити необхідну ін-фраструктуру на зразок системи МВС, бо оперативні працівники не можуть обійтися без координації і узгодження дій, силової підтри-мки тощо.
Для вирішення таких питань у системі податковій поліції були створені чергові частини, підрозділи фізичного захисту, відділи ма-теріально-технічного забезпечення, штаби та організаційно-аналітичні відділи та ін.
Але існувала й інша проблема – податкова поліція як право-охоронний орган не була визначена законодавчо. Тому під сумні-вом знаходилось здійснення нею оперативно-розшукової діяльнос-ті, а кримінально-процесуальна функція (попереднє слідство) взага-лі не дозволялась.
За матеріалами податкової поліції про умисне ухилення від сплати податків кримінальні справи порушувались слідчими орга-нами системи МВС. Такий стан справ не міг влаштовувати новост-ворену службу і на першому плані було питання законодавчого вре-гулювання цієї проблеми. Неодноразово на засіданнях Верховної Ради розглядалось питання про внесення змін та доповнень до За-кону України “Про державну податкову службу в Україні”. Остато-чно вони були прийняті 5 лютого 1998 року. В останній редакції Закону розділом V визначено, що даний правоохоронний орган бу-де називатись “Податкова міліція” і діяти він буде у складі ДПА України.
Згідно з даним Законом на податкову міліцію покладено конт-роль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності податкового законодавства держави. Для забезпе-чення дієвості такого контролю податкова міліція виконує операти-вно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)