Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 3. Предмет, теорія і мета дисципліни

3. Предмет, теорія і мета дисципліни


У вирішенні загальнодержавного завдання боротьби із зло-чинністю у сфері оподаткування велике значення мають зусилля підрозділів податкової міліції, які спрямовані на профілактику, по-передження, розкриття та розслідування податкових правопору-шень. Для цього використовуються різні методи переконання, а у випадку необхідності – і примусові заходи. Примус застосовується з метою підкорення поведінки особи волі держави, яка виражена у правових нормах. Державні примусові заходи здійснюються за до-помогою психологічного, фізичного або матеріального впливу на особу, основи і порядок використання якого закріплюються норма-тивними актами.
Якщо уявити собі весь спектр застосування сил податкової мі-ліції, то можна відмітити, що нерідко вони діють в екстремальних ситуаціях, які викликані економічними, політичними, регіональни-ми та іншими проблемами. Мова йде також про умови, які характе-рні для надзвичайного стану, стихійних лих, великих виробничих аварій, катастроф, дій підрозділів, які беруть участь в охороні гро-мадського порядку.
Проблема спеціальної підготовки особового складу податкової міліції, який залучається до дій в екстремальних ситуаціях, зумов-лює необхідність вивчення тактичних способів і прийомів застосу-вання спецзасобів, озброєння, спорядження, оперативної техніки, маневру силами і засобами.
При загостренні оперативної обстановки, в екстремальних си-туаціях, а також при проведенні спеціальних податкових операцій податкова міліція може використовувати силові дії в якості надзви-чайної міри, коли всі інші заходи не дали очікуваного результату. Тому керівний і начальницький склад системи податкової міліції повинен бути озброєний спеціальними знаннями, вмінням щодо ве-дення спеціальних податкових операцій силами підрозділів фізич-ного захисту та управління ними.
Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції в усіх своїх методах і засобах в якості навчальної дисципліни склалась на осно-ві творчого осмислення і переробки спецтактики органів внутрі-шніх справ і логічного наповнення основними елементами службо-вої, адміністративної, оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності податкової міліції.
І не потрібно змішувати спецтактику ОВС і спецтактику під-розділів податкової міліції (ППМ), яка має зовсім іншу природу та свій власний предмет.
Отже, предметом спеціальної тактики ППМ є вивчення теорії і практики тактичних способів проведення оперативно-розшукових і слідчих дій, методів виявлення умисних ухилень від сплати подат-ків, прийомів застосування спеціальних технічних засобів і опера-тивної техніки, спеціального озброєння, маневрів силами і засобами під час проведення спецоперацій.
Основною теорії спецтактики ППМ є наукове узагальнення правових аспектів діяльності податкової міліції, нормативної бази оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції податкової міліції, осмислення норм, що регламентують дії податкової міліції в умовах надзвичайного стану, організацію і так-тику їх здійснення.
Ця теорія вивчає також принципи спецтактики, характер екст-ремальних ситуацій, причини їх виникнення та умови, які їм спри-яють; можливості сил податкової міліції щодо локалізації і ліквіда-ції надзвичайних обставин та їх наслідків; методи роботи оператив-ного керівника з планування й організації дій особового складу, управління силами в різних екстремальних ситуаціях; структуру та організацію підрозділів податкової міліції.
Таким чином, визначається мета спеціальної тактики підрозді-лів податкової міліції.
Мета дисципліни полягає в оволодінні теоретичними знан-нями та практичними навичками, які необхідні для глибокого розу-міння теорії спеціальної тактики, типових способів, методів і при-йомів дій працівників податкової міліції в умовах службової діяль-ності.
Програмою дисципліни “Спеціальна тактика підрозділів пода-ткової міліції” передбачається вивчення проблем виконання підроз-ділами податкової міліції оперативно-службових завдань з вияв-лення, документування та розкриття податкових злочинів, а також дій в екстремальних умовах із застосуванням зброї та спеціальних засобів.
Крім того, необхідно дати уявлення про те, що ми розуміємо під поняттями “сили” та “засоби” з точки зору спеціальної тактики ППМ.
Сили податкової міліції – це весь наявний особовий склад підрозділів податкової міліції ДПА України, починаючи від найни-жчої районної ланки і закінчуючи працівниками усіх структурних підрозділів Головного управління податкової міліції, які можуть за-лучатися до виконання завдань різного ступеня складності.
Засоби податкової міліції – це бойова техніка та озброєння, спеціальні та оперативно-технічні засоби, автотранспорт і системи радіозв’язку, комп’ютерна та організаційна техніка, різноманітне спорядження, яке знаходиться на балансі підрозділів податкової мі-ліції і застосовується для вирішення службово-оперативних і спеці-альних завдань працівниками в різних умовах оперативної обстано-вки та при надзвичайному стані.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)