Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 4. Завдання, принципи і система спецтактики ППМ

4. Завдання, принципи і система спецтактики ППМ


У вирішенні загальнодержавних завдань боротьби зі злочинні-стю в системі оподаткування велике значення мають зусилля пода-ткової міліції, які безпосередньо спрямовані на викриття та затри-мання неплатників податків, попередження злочинів, які вони ско-юють.
У цих зусиллях важлива роль належить формуванню у праців-ників високих моральних, вольових якостей, необхідних при вико-нанні ними службово-оперативних завдань в екстремальних ситуа-ціях.
Можливість вибору того чи іншого прийому спецтактики з урахуванням ситуації, яка склалась, є обов’язковою властивістю кожного тактичного прийому, без якого він перестає бути таким.
Оскільки змістом спецтактики в основному є тактика викриття та затримання злочинців у різних ситуаціях, то важливим завданням її розвитку є вироблення у співробітників системного підходу до прийняття рішення на виконання поставлених завдань у різних умовах оперативної обстановки.
Розглядаючи більш повно предмет спеціальної тактики ППМ, можна сказати, що завданнями цієї дисципліни є вивчення:
1) структури, організації, озброєння і завдань підрозділів по-даткової міліції;
2) правових основ боротьби із злочинністю у сфері оподатку-вання;
3) планування та організації розкриття податкових злочинів;
4) тактичних прийомів проведення огляду місця події, допитів, обшуків та вилучень;
5) методик виявлення умисних ухилень від сплати податків;
6) організації збору та аналізу інформації про податкові зло-чини;
7) організації охорони та оборони службових приміщень під-розділів податкової міліції.
З’ясування поняття принципу спецтактики нерозривно пов’язане з поняттям принципу науки взагалі. Принципом спецтак-тики слід вважати основу, на якій базується певна сукупність знань у цій галузі як навчальній дисципліні, яка має власну загальнотео-ретичну конструкцію.
Тут, як і в питаннях методології наукового пізнання, предста-вленого окремими науками, існують загальні, часткові та спеціальні принципи, які стосуються окремих розробок спецтактики, напри-клад, тактики затримання озброєного злочинця в різних умовах.
Так, до загальних принципів, які знаходять своє вираження у спецтактиці, належать:
1) принцип єдності науки й практики;
2) історизму;
3) невідворотності покарання;
4) творчого використання в спецтактиці досягнень загальної тактики, адміністративної діяльності, оперативно-розшукової дія-льності, технічних, природничих наук;
5) відповідності змісту спецтактики змісту суміжних юридич-них наук.
Ці принципи названі загальними, бо вони, відображаючи зміст спецтактики, у той же час властиві і групам інших юридичних наук.
Часткові принципи спецтактики характерні, в основному, для данної науки, породжені її потребами, а названі таким чином, бо ві-дображають інтереси однієї навчальної дисципліни.
До них належать наступні принципи:
1) єдності правової природи спецтактики;
2) єдності системи навчальної прикладної дисципліни – спец-тактики;
3) законності практичних рекомендацій, які розробляються спецтактикою;
4) оптимальності практичних рекомендацій;
5) раціональної організації службової діяльності податкової міліції.
Спеціальні принципи спецтатктики покладені в основу розробки окремих типових спецоперацій. До їх числа належать наступні:
1) пппринцип цілеспрямованості, який полягає в концентру-ванні основних зусиль на досягненні головної мети – підготовки підрозділів і всього особового складу до дій в екстремальних ситу-аціях;
2) постійної бойової готовності сил і засобів податкової міліції, призначених для вирішення завдань в екстремальних ситуаціях;
3) системи підпорядкування, який полягає в чіткому розподілі відповідальності, обов’язків з наданням певних прав керівникам, які очолюють підрозділи податкової міліції.
Спецтактика тісно пов’язана з багатьма науками, у тому числі і суспільно-політичного характеру. Це виражається в тому, що всі вони в теоретичному аспекті базуються на основних законах логіки, філософії, воєнної історії.
У силу зворотного зв’язку спецтактика бере участь у розробці форм і методів морально-психологічнної роботи, які забезпечують підтримання високих вольових і моральних якостей в особового складу, який бере участь у виконанні службово-оперативних за-вдань в екстремальних ситуаціях.
Тісний зв’язок спецтактики як навчальної дисципліни з адмі-ністративною діяльністю зумовлений тим, що кожна з них у своєму обсязі та мірі, з урахуванням предмета вивчають і розробляють на-укові основи виконавчо-розпорядчої діяльності. Це і зумовлює їх взаємозв’язок. Відповідні прийоми спецтактики розробляються, втілюються у практику і використовуються тільки в повній відпові-дності з нормами, які регулюють виконавчо-розпорядчу діяльність податкової міліції.
Крім того, спецтактика вивчає таку якісну сторону виконавчо-розпорядчої діяльністі, як тактична спрямованість дій податкової міліції, які викликали необхідність використання державного при-мусу до правопорушників, наприклад, при примусовому стягненні податків.
Зв’язок спецтактики з правовими юридичними дисциплінами базується на дотриманні принципів законності на всіх етапах роз-робки, організації і проведення спецоперацій за участю оператив-них працівників та підрозділів фіззахисту.
На практиці реалізація положень спецтактики породжує пи-тання, вирішення яких неможливе без звернення до загальновійськової тактики, а також оперативно-розшукової діяльності.
Так, при організації і проведенні спецоперацій із затримання не-платників податків використовуються методи і прийоми загальновійськової тактики, а з метою спостереження – оперативні прийоми ОВС.
У сфері спецтактики чітко проявляється її зв’язок з криміналі-стикою. Наприклад, при проведенні огляду місця події використо-вуються прийоми пошуку слідів, розроблених цією наукою. Крім того, обшуки, виїмки, дослідження документів також тісно пов’язані з криміналістикою.
Важливим завданням спецтакткики є вивчення і розробка пи-тань ефективності проведення спецоперацій щодо затримання озброєних злочинців. Очевидно, що ці питання повинні вивчатись на базі певного статистичного аналізу, щоб вироблені рекомендації тактичного характеру відображали відповідні положення і потреби практики.
При підході до розгляду системи спецтактики важливо мати на увазі взаємозв’язок системи як цілого (структура) та елементів, що її складають. У цьому аспекті предмет спецтактики як навчаль-ної дисципліни є системою багатьох елементів – характеристик екс-тремальних ситуацій і умов складної оперативної обстановки, при-чин їх виникнення та умов, що їм сприяють; тактичних прийомів підрозділів в умовах екстремальних ситуацій і складної оперативної обстановки; особливостей планування та організації слідчих дій і управління силами підрозділів податкової міліції.
За внутрішніми зв’язками спецтактика містить у собі системи одноосібної підготовки співробітників, дії нарядів при виконанні службово-оперативних завдань, роботи оперативних начальників щодо керівництва при проведенні спецоперацій.
Усі ці системи взаємопов’язані всередині загальної системи спецтактики і є її елементами.
Очевидним є зв’язок одноособової підготовки співробітника як елемента предмета спецтактики з іншим її елементом – дією на-рядів при виконанні службово-оперативних завдань. Прийоми спецтактики є стимулом для розвитку теоретичної бази спеціальної тактики. На цьому положенні взаємозв’язку елементів структури спецтактики особливо яскраво виступає прямий і зворотний вплив еле-ментів цілого, обов’язкового для будь-якого виду системи. Це взає-мозв’язок упорядкованої множини елементів, які створюють ціліс-ну систему предмета спецтактики.
Програма курсу “Спеціальна тактика працівників податкової міліції” має два розділи.
Перший розділ передбачає вивчення курсантами правових ос-нов діяльності працівників податкової міліції, порядок, тактику не-сення служби, правила застосування зброї, спеціальних засобів і техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділів податкової мі-ліції, основи планування та організації розкриття податкових зло-чинів. Після закінчення вивчення першого розділу курсанти скла-дають залік.
У другому розділі програми розглядаються питання:
– відпрацювання тактичних прийомів проведення огляду місця події, оперативних опитувань, обшуку та вилучень, допитів підо-зрюваних осіб та свідків;
– вивчення методик виявлення умисних ухилень від сплати податків;
– організації службової діяльності підрозділів податкової мі-ліції щодо збору та аналізу інформації про податкові правопору-шення;
– тренування щодо управління оперативними групами на міс-цевості, виконання практичних завдань.
Вивчення курсу “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції” закінчується складанням екзамену, який сприяє перевірці та закріпленню теоретичних знань курсантів.
При обробці тематики щодо спеціальної тактики необхідно широко використовувати позитивні приклади із практики діяльнос-ті податкової міліції, особливо при обробці спеціальних тактичних задач.
Для забезпечення високого рівня тактико-спеціальної підгото-вки курсантів практичні заняття із спеціальної тактики проводяться на різноманітній місцевості за будь-яких погодних умов. Обстанов-ка на заняттях повинна бути максимально наближеною до реальних умов, без будь-яких спрощень. Умови занять мають сприяти веден-ню активних оперативних і слідчих дій, максимальному викорис-танню можливостей озброєння, оперативної техніки та спеціальних засобів, виявлення курсантами самостійності в прийнятті рішень і розумної ініціативи.
Вивчення спеціальної тактики повинне бути тісно пов’язане в структурній і логічній послідовності з іншими дисциплінами: кри-мінальним правом, кримінальним процесом, оперативно-розшуковою діяльністю, спеціальною технікою.
На всіх заняттях необхідно навчати курсантів швидко оціню-вати обстановку та приймати доцільне рішення, уміло організову-вати дії особового складу щодо виконання службово-оперативних завдань, чітко та ясно ставити задачі виконавцям. Особливу увагу необхідно приділяти обізнаності курсантів з обов’язками і правами посадової особи, коли вони виконують її функції в ході занять.
На практичних заняттях тактичну обстановку необхідно дово-дити до курсантів різними способами: усно – керівником занять, у вигляді ввідних слів; шляхом доповідей курсантів, які виступають у ролі старших слідчо-оперативних груп.
З метою перевірки та вдосконалення знань і навичок курсантів в оцінці обстановки, прийнятті рішень, організації оперативно-розшукових і слідчих дій, оформленні відповідних документів, гру-пові вправи потрібно завершувати підведенням підсумків триваліс-тю до 10 – 15 хвилин.
Контроль за якістю засвоєння програми курсантами здійсню-ється на кожному семінарському й практичному занятті та під час передбачених навчальним планом контрольних робіт, заліків, екза-менів з виставленням оцінок.
У результаті вивчення курсу “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції” курсанти повинні:
а) знати:
– основи теорії спеціальної тактики, її мету і завдання;
– структуру сил податкової міліції, їх призначення і можливості;
– види галузевих підрозділів податкової міліції, їх склад і при-значення;
– тактику дій співробітників при виконанні службових завдань у різних умовах оперативної обстановки;
– основи організації і проведення огляду місця події, опиту-вань, обшуків та вилучень під час розслідувань податкових злочи-нів;
– тактику дій з виявлення умисних ухилень від сплати податків;
б) уміти:
– узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доці-льні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організовувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах;
– застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і до-кументування, а також зв’язку при розслідуванні податкових зло-чинів;
в) бути ознайомленими:
– з основами забезпечення спеціальних операцій правоохо-ронних органів;
– з тактикою дій поліцейських підрозділів зарубіжних країн та правоохоронних органів країн близького зарубіжжя при виконанні оперативно-службових завдань в умовах екстремальних ситуацій.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)