Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ.1. Основні завдання чергових частин податкової міліції

ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ.1. Основні завдання чергових частин податкової міліції


Чергова частина управління (відділу) податкової міліції є ор-ганом оперативного управлiння, який повинен забезпечити:
– постiйне оперативне керiвництво пiдлеглими пiдроздiлами податкової мілiцiї;
– контроль за їх дiяльнiстю;
– надання практичної та методичної допомоги, спрямованої на викриття кримiнального приховування прибуткiв вiд оподаткування та приховування валютної виручки.
Основні завдання чергової частини
1. Приймання заяв та повiдомлень про злочини у сферi опода-ткування, iншi правопорушення, подiї, органiзацiя негайного реагу-вання на них.
2. Забезпечення оперативного управлiння силами та засобами, що знаходяться у розпорядженнi пiдпорядкованих пiдроздiлiв по-даткової мілiцiї, при скоєннi злочинiв, масових безпорядках, стихiйних лихах та iнших надзвичайних подiях.
3. Органiзацiя контролю за дiями пiдпорядкованих пiдроздiлiв податкової мілiцiї, пiдтримання взаємодiї мiж ними, а також із чер-говими частинами МВС, СБУ при введенi ступенiв готовностi осо-бового складу.
4. Пiдготовка та передача у встановленому порядку вiдповiдної iнформацiї до зацiкавлених вiдомств та органiзацiй.
5. Збирання, обробка iнформацiї для доповiдi керiвництву управління (відділу) про оперативну обстановку в пiдроздiлах податкової міліції.
6. Виконання довідкової роботи при зверненні посадових осiб та громадян з питань роботи податкової міліції.
7. Забезпечення збереження службової документацiї, озброєн-ня, спецiальних засобiв захисту та iншого майна, закрiпленого за черговою частиною.
8. Пiдтримання внутрiшнього порядку в черговiй частинi. За-безпечення контролю за станом охорони примiщення управління (відділу).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)