Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Принципи роботи чергових частин

2. Принципи роботи чергових частин


1. Висока бойова готовнiсть, оперативнiсть, глибоке знання оперативної обстановки, суворе дотримання законностi, збереження державної та службової таємницi, чiтке виконання вимог норматив-них актiв, ввiчливе та поважне ставлення до громадян.
2. У своїй роботi добовий наряд чергової частини керується законами України, постановами Верховної Ради України, Указами i розпорядженнями Президента України, постановами та розпоря-дженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними актами ГУПМ ДПА України та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи черго-вої частани Управління податкової міліції ДПА.
3. Чергова частина управління ПМ перебуває у прямому пiдпорядкуваннi начальника УПМ, у безпосередньому – начальника штабу. Використовувати штатних працiвникiв чергової частини не за призначенням не дозволяється.
4. В оперативному пiдпорядкуваннi чергової частини управ-ління податкової міліції перебувають черговi частини районних відділів ПМ.
5. Начальник чергової частини, старший оперуповноважений-черговий призначаються на посаду, пересуваються i звiльняються з посади начальником УПМ на пiдставi подання начальника штабу. Цi посади комплектуються з числа осiб середнього та старшого на-чальницького складу, якi позитивно характеризуються, мають юри-дичну освiту i досвiд роботи в податковiй мілiцiї на посадi началь-ницького складу.
6. Для виконання покладених на чергову частину завдань при-значається добовий наряд у складi старшого оперуповноваженого-чергового та помiчника оперуповноваженого-чергового.
Старший оперуповноважений-черговий є старшим добового наряду чергової частини i несе вiдповiдальнiсть за його роботу. У разi тимчасової вiдсутностi штатних працiвникiв чергової частини (у зв’язку з хворобою, вiдпусткою, навчанням тощо) забезпечується їх замiна працiвниками iнших служб податкової мілiцiї, якi мають необхiдну підготовку, досвiд роботи та склали залiки iз знання но-рмативних актiв, що регламентують роботу чергової частини та по-даткової міліції.
7. При ускладненнi оперативної обстановки, переходi на поси-лений режим несення служби, за рiшенням начальника управління (відділу) склад добового наряду чергової частини може збiльшуватия за рахунок співробітників інших служб податкової міліції, підготовлених до роботи у черговiй частинi.
8. Начальницький склад добового наряду зобов’язаний нести службу у повсякденнiй формi одягу, мати при собi службове по-свiдчення, а особи середнього та старшого начальницького складу – і жетони з особистим номером. Старший оперуповноважений-черговий також носить нагрудний знак “Черговий”. При виконаннi службових обов’язкiв атестованi спiвробiтники добового наряду озброюються табельною зброєю.
9. Чергова частина забезпечуюється автотранспортом, зброєю, боєприпасами, спецiальними засобами, засобами зв’язку та iншим майном згiдно iз штатною та табельною належнiстю, а також служ-бовою документацiєю.
10. Черговій частинi видiляється спецiально обладнане примiщення для розташування добового наряду, озброєння, технiчних засобiв та вживання їжi.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)