Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 4. Функцiональні обов’язки працівників чергової частини

4. Функцiональні обов’язки працівників чергової частини


Функцiональні обов’язки начальника чергової частини
Начальник чергової частини є безпосереднiм начальником для всiх спiвробiтникiв чергової частини (на правах начальника вiддiлу).
У своїй повсякденнiй роботi начальник чергової частини ко-ристується постановами Верховної Ради України, указами i розпо-рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими нормативними актами та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової частини. Вiн пови-нен сприяти утвердженню у роботi особового складу частини висо-кої культури, органiзованостi i виконавчої дисциплiни, суворому дотриманню ними законностi.
Начальник ЧЧ здiйснює вiдбiр кадрiв до чергової частини на конкурснiй основi серед спiвробiтникiв пiдроздiлiв податкової мілiцiї, а також їх розстановку та виховання.
Вiдповiдно до цих завдань начальник чергової частини зо-бов’язаний:
1. Органiзовувати роботу чергової частини, нести персональну вiдповiдальнiсть за якiсне виконання пiдлеглими покладених на них завдань, стан дисциплiни особового складу чергової частини, до-тримання законностi та режиму таємностi.
2. Контролювати збiр iнформацiї, що надходить до ЧЧ, додат-кових матерiалiв до неї, готувати спецiальнi повiдомлення про над-звичайнi подiї керiвництву та у відповідні iнстанцiї.
3. Начальник ЧЧ є матерiально вiдповiдальною особою за майно, засоби зв’язку і спеціальні засоби, що знаходяться у чер-говiй частинi. Разом із комiсiєю проводить iнвентаризацiю ма-терiальних цiнностей, списує у встановленому порядку майно, що вийшло з ладу, подає заявки на нове.
4. Вносити керiвництву управління (відділу) пропозицiї щодо заохочення чи покарання спiвробiтникiв чергової частини.
5. Забезпечувати у черговiй частинi роботу з удосконалення автоматизованої iнформацiйної системи, впровадження органiзацiйної, обчислювальної та iншої новiтньої технiки, засобiв зв’язку.
6. Контролювати ведення службової документацiї. Вести облiк робочого часу працівників чергової частини та складати табель. Ор-ганiзовувати роботу чергового наряду з пiдготовки оперативних зведень.
7. Здiйснювати контроль за виконанням доручень керiвницва, а також за своєчаснiстю i достовiрнiстю iнформацiї про злочини у сферi оподаткування та надзвичайнi подiї, що надходять до черго-вої частини.
8. Разом із штабом Управлiння податкової мілiцiї розробляти графiки чергувань вiдповiдальних чергових по УПП.
9. Контролювати дiяльнiсть чергових частини пiдлеглих пiдроздiлiв податкової мілiцiї.
10. Щомiсяця органiзовувати службову та бойову пiдготовку особового складу чергової частини. Контролювати та надавати до-помогу в органiзацiї навчання та виховання особового складу чер-гової служби підпорядкованих пiдроздiлiв податкової мілiцiї.
11. Органiзовувати вивчення, узагальнення i впровадження передового досвiду в дiяльнiсть служби. Контролювати пра-вильнiсть використання та збереження матерiально-технiчних за-собiв у черговiй частинi, органiзовувати своєчасну замiну доку-ментiв, що застарiли, та поповнення новими даними.
12. Розв’язувати питання господарського та побутового забез-печення чергової частини, органiзацiї харчування та вiдпочинку до-бових нарядiв.
13. Проводити облiк та щомiсяця пiдводити пiдсумки роботи чергової частини.

Функцiональнi обов’язки старшого оперуповноваженого-чергового чергової частини
Старший оперуповноважений-черговий чергової частини при-значається на посаду i звiльняється з посади наказом начальника управлiння податкової мілiцiї на пiдставi подання начальника шта-бу. Ця посада комплектується з числа осiб середнього начальниць-кого складу, якi позитивно характеризуються по службi, мають юридичну освiту, досвiд роботи в податковiй мілiцiї.
Старший оперуповноважений-черговий обласного управління є старшим оперативним начальником для чергових усiх чергових частин РВПМ. Старший оперуповноважений-черговий УПМ пiд час несення служби є старшим добового наряду чергової частини, несе персональну вiдповiдальнiсть за його роботу, має право вiддавати обов’язковi до виконання розпорядження черговим пiдроздiлiв РВПП.
У своїй повсякденнiй роботi старший оперуповноважений-черговий користується постановами Верховної Ради України, ука-зами i розпорядженнями Президента України, постановами та роз-порядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими норматив-ними актами та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової час-тини. Безпосередньо пiдпорядковується начальнику органу (особi, яка його замiщує) та начальнику чергової частини УПМ, знаходить-ся в оперативному пiдпорядкуваннi вiдповiдальному черговому по УПМ та оперативному черговому ГУПМ ДПА, несе службу у встановленiй формi одягу.
Для успiшного вирiшення покладених на добовий наряд чер-гової частини завдань старший оперуповноважений-черговий зо-бов’язаний:
1. Забезпечити належну готовнiсть добового наряду до несен-ня служби.
2. Особисто знати та неухильно виконувати всі вимоги норма-тивних актiв, якi регламентують дiяльнiсть чергових частин, умiло використовувати їх на практицi, досконало володiти методами управлiння силами та засобами, табельною зброєю, спецзасобами, спецiальною технiкою, уміти надавати першу медичну допомогу громадянам.
3. Перед заступанням на службу ознайомитись iз запланова-ними на добу заходами, орiєнтуваннями та вказiвками керiвництва та обсягом виконаної за ними роботи.
4. Перевiрити працездатність закрiплених за черговою части-ною засобiв зв’язку та охоронної сигналiзацiї, при виявленнi по-шкоджень зробити вiдповiдний запис у книзi облiку пошкоджень i перевiрки справностi зв’язку, сигналiзацiї i вжити заходiв для усу-нення пошкоджень.
5. Зробити записи про всi виявленi недолiки у книзi прийому-здачi чергувань i спiльно з нарядом, який змiнюється, вжити заходiв для їх усунення.
6. Прийняти службову документацiю, а також озброєння, боє-припаси, спецiальнi засоби, засоби зв’язку та iнше майно згiдно з описом. Озброєння перевiряти поштучно (у присутностi старшого оперуповноваженого-чергового, який змiнюється та вiдповiдального чергового УПМ), звертати увагу на його комплектнiсть.
7. Про готовнiсть добового нараду що заступає до служби, i про виявленi пiд час його пiдготовки недолiки та вжиті заходи для їх усунення доповiсти начальнику чергової частини, а також вiдповiдальному черговому УПМ.
8. Пiсля iнструктажу розподiлити обов’язки спiвробiтникiв добового наряду, встановити час вiдпочинку i харчування, порядок взаємозамiни.
9. Забезпечити оперативне управлiння силами та засобами, якi знаходяться на чергуваннi.
10. Забезпечити прийом заяв про злочини, здiйсненi у сферi оподаткування, при необхiдностi вживати першочерговi заходи для їх припинення, а також своєчасну передачу iнформацiї в пiдлеглi пiдроздiли податкової мілiцiї для оперативного реагування i при отриманнi заяви чи повiдомлення про iншi злочини передати їх до відповідних органів.
11. Здiйснювати збiр, обробку iнформацiї про обстановку в пiдлеглих пiдроздiлах податкової мілiцiї та доповiдати про неї керiвництву УПМ.
12. Знати план оборони примiщення УПМ, порядок евакуацiї i вимоги щодо здiйснення пропускного режиму, правила користу-вання засобами пожежогасiння, систему аварiйного включення еле-ктроенергiї, вiдключення водопостачання, порядок зв’язку з аварiйними службами та пожежними частинами.
13. Органiзовувати затримання осiб, якi намагаються проник-нути до примiщення УПМ, та проводити розгляд обставин, пов’язаних iз затриманням.
14. Пiсля закiнчення робочого дня перевiряти вiдключення електроприладiв та освiтлення у службових кабiнетах, iнших примiщеннях, їх опечатування, а також здачу спiвробiтниками ключiв вiд службових кабiнетiв до чергової частини.
15. Силами добового наряду перiодично (не менше двох разiв протягом ночi) перевiряти справнiсть запорiв, дзвiнкiв, сигналiзацiї і засобiв зв’язку, стан несення служби добовими нарядами пiдлеглих пiдроздiлiв.
16. Проводити видачу спiвробiтникам підрозділу закрiпленої за ними табельної зброї, боєприпасiв, спецзасобів згiдно з установ-леними правилами.
При прийомi вiд спiвробiтникiв зброї, боєприпасiв, спецiальних засобiв, засобiв зв’язку звiрити їх номери та кiлькiсть, пе-ревiрити стан і справнiсть, розкласти по встановлених для зберiгання шафах i мiсцях.
17. Щоденно підводити пiдсумки чергування добового складу наряду чергової частини.

Функцiональнi обов’язки помiчника оперуповноваженого-чергового
1. Помiчник чергового входить до складу добового наряду чергової частини та безпосередньо підпорядковується старшому оперуповноваженому-черговому, начальнику чергової частини, вiдповiдальному черговому по УПМ i покликаний надавати всебiчну допомогу названим посадовим особам у вирiшеннi служ-бових завдань. Несе службу у встановленому одязi та екіпіровці.
2. Помiчник чергового призначається на посаду наказом нача-льника УПМ. Ця посада комплектується з числа найбiльш пiдготовлених осiб молодшого начальницького складу, якi позити-вно характеризуються по службi та мають середню освiту.
3. Особисто знати та безумовно виконувати всi вимоги норма-тивних документiв, якi регламентують дiяльнiсть чергових частин, використовувати їх у повсякденнiй роботi, досконало володiти та-бельною зброєю, спецзасобами, засобами зв’язку, умiти надавати першу медичну допомогу громадянам.
4. Перевiряти наявнiсть закрiпленого за черговою частиною майна (згiдно з описом), засобiв зв’язку, їх технiчний стан та ком-плектнiсть, про що доповідати старшому оперуповноваженому-черговому, а при виявленнi недолiкiв – доповiсти рапортом.
5. Доповiдати старшому оперуповноваженому-черговому про готовнiсть до несення служби.
6. Постiйно знаходитись у примiщеннi чергової частини, вiдлучатись тiльки з дозволу старшого оперуповноваженого-чергового.
7. Збирати, оброблювати та доповiдати старшому оперуповно-важеному черговому iнформацiю, яка надходить до чергової части-ни.
8. Контролювати постових міліціонерів фізичного захисту що-до підтримання ними належного пропускного режиму в адміністра-тивне примiщення УПМ, дотримання особовим складом правил пожежної безпеки та санiтарiї.
9. За дорученням старшого оперуповноваженого-чергового надавати довiдкову iнформацiю громадянам.
10. У разі вiдсутності старшого оперуповноваженого-чергового виконувати його обов’язки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)