Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 5. Правила прийому в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв, повiдомлень та iншої iнформацiї про злочини (відповідно до Iнструкцiї про порядок прийому, ресстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини, затвердженої наказом ДПА України № 304 від 24.06.98)

5. Правила прийому в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв, повiдомлень та iншої iнформацiї про злочини (відповідно до Iнструкцiї про порядок прийому, ресстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини, затвердженої наказом ДПА України № 304 від 24.06.98)


1. Заяви, повiдомлення та iнша iнформацiя громадян, предста-вникiв пiдприємств, установ, громадських та iнших органiзацiй, по-садових осiб про злочин або підготовку до нього приймаються цiлодобово черговими частинами пiдроздiлiв податкової мiлiцiї не-залежно вiд мiсця вчинення злочину.
Поза черговими частинами прийом iнформацiї про злочини зобов’язанi здiйснювати всi особи начальницького складу пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, якi перебувають при виконаннi службових обов’язкiв. Вони не мають права вiдмовити в її прийманнi пiд приводом обслуговування iншої територiї, недостатностi даних для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи або з будь-яких iнших причин.
2. Згiдно з вимогами кримiнально-процесуального законодав-ства України, заяви i повiдомлення про злочини можуть бути як ус-ними, так i письмовими.
Уснi заяви записуються до протоколу, в якому повиннi вказу-ватися:
– мiсце i час прийняття заяви;
– посада, прiзвище особи, яка прийняла заяву, та iншi необ-хіднi данi про неї;
– пiдпис заявника пiд роз’ясненням про те, що за свiдомо не-правдивий донос вiн несе кримiнальну вiдповiдальнiсть за ст. 177 КК України;
– змiст заяви, викладений вiд першої особи;
– вiдмiтка про те, що протокол прочитаний заявником i все за-писано з його слiв правильно, а також пiдписи заявника i посадової особи, яка прийняла заяву.
Письмова заява повинна бути пiдписана особою, яка її подає. До порушення кримiнальної справи слiд переконатися в особi заяв-ника, попередити його про вiдповiдальнiсть за неправдивий донос i вiдiбрати у нього вiдповiдну пiдписку.
Повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй i службових осiб повиннi бути викладенi в письмовiй формi.
3. У випадку явки з повинною з’ясовується особа того, хто з’явився, пiсля чого складається протокол, у якому детально викла-дається зроблена заява (ст. 96 КПК України). Протокол пiдписують особа, яка з’явилася з повинною, i посадова особа, яка його склала. Однак попереджати особу про вiдповiдальнiсть за неправдивi пока-зання не слiд.
4. За заявою або повiдомленням про злочин у термiн не бiльше ніж 3 доби, а у разi необхiдностi проведення додаткової перевiрки – у термiн не бiльше ніж 10 дiб вiд дня надходження до пiдроздiлу податкової мiлiцiї, повинно бути прийняте одне з таких рiшень:
– про порушення кримiнальної справи;
– про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи;
– про направлення заяви або повiдомлення за належнiстю.
5. Подавати заяви та iншу iнформацiю про злочини та подiї нарiвнi з громадянами України можуть також iноземнi громадяни та особи без громадянства.
6. Заявник має право:
– викладати заяву мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податкової мiлiцiї, або iншою мовою, якою вiн володiє;
– одержувати письмове повiдомлення про рiшення, прийняте за його заявою;
– оскаржувати дiї працiвникiв податкової мiлiцiї, якi розгляда-ли його заяву, керiвниковi податкової мiлiцiї або вiдповiдному про-куроровi.

Основні положення Iнструкцiї про порядок прийому, реїстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини
1. Загальнi положення
1.1. Ця Iнструкцiя визначає єдиний для податкової мiлiцiї по-рядок приймання, реєстрацiї, облiку i розгляду заяв, повiдомлень та іншої iнформацiї про злочини (далi – iнформацiя про злочини), кон-тролю за їх проходженням i обгрунтованiстю прийнятих рiшень.
1.2. Iнформацiя про злочини, яка надходить до податкової мiлiцiї, залежно вiд форми подання, порядку розгляду подiляється на двi групи:
– iнформацiя про злочини, що є приводом до порушення кримiнальної справи (ст. 94 Кримiнально-процесуального кодексу України, далi – КПК);
– iнша iнформацiя про злочини.
1.3. До iнформацiї, яка є приводом до порушення кримiнальної справи, належать:
а) заяви i повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй, по-садових осiб, представникiв влади, громадськостi або окремих гро-мадян, оформлені згiдно з вимогами ст. 95 КПК.
До iнформацiї, зазначеної в цьому пунктi, належать також ви-сновки документальних ревiзiй, повiдомлення податкових iнспекцiй, контрольно-ревiзiйних, фiнансових i митних органiв, якi мiстять вiдомостi про порушення податкового законодавства з ознаками злочину;
б) повiдомлення представникiв влади, громадськостi або окремих громадян, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчи-нення злочину або з речовими доказами;
в) явка з повинною, що оформлена згiдно зi ст. 96 КПК;
г) повiдомлення, опублiкованi в пресi;
д) безпосереднє виявлення органом дiзнання, слiдчим, проку-рором або судом ознак злочину.
1.4. Iнша iнформацiя про злочини – повiдомлення, що надiйшли з iнших джерел i потребують проведення негайної пе-ревiрки з метою встановлення ознак злочину або їх вiдсутностi.
До неї належить iнформацiя громадян, представникiв громад-ськостi та посадових осiб, що надiйшла телефоном (телефаксом), телеграфом, по радiо i телебаченню.
1.5. Застосованi у цiй Iнструкцiї термiни мають таке значення:
– приймання – дiї вказаних в Iнструкцiї посадових осiб пiдроздiлiв податкової мiлiцiї при одержаннi iнформацiї про злочини;
– реєстрацiя – фiксацiя та документування у передбачених Iнструкцiєю облiкових документах стислих даних про заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про злочини та присвоєння кож-ному з них вiдповiдного порядкового номера;
– облiк – вiдображення в установленiй формi статистичного звiту про кiлькiсть i характер iнформацiї, що надiйшла i зареєстро-вана в КОЗП, та результатiв її опрацювання;
– розгляд – дiяльнiсть з перевiрки вiдомостей про злочин, про який повiдомляється у заявi, повiдомленнi або iншiй iнформацiї для прийняття у визначений законом термiн рiшення згiдно з вимогами КПК.
2. Приймання iнформацiї про злочини.
2.1. Iнформацiя про злочини, незалежно вiд мiсця i часу їх вчинення та повноти одержаних вiдомостей, приймається в Голо-вному управлiннi податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України, управлiннях податкової мiлiцiї державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, вiддiлах податкової мiлiцiї вiдповiдної державної податкової інспекції в районах, мiстах, районах у мiстах, мiжрайонних та об’єднаних державних податкових iнспекцiй (далi – пiдроздiли податкової мiлiцiї) цiлодобово штатними черговими, їхнiми помiчниками або працiвниками, призначеними на чергуван-ня у встановленому порядку.
2.2. Прийняття, документування такої iнформацiї та негайне реагування на неї є обов’язком усiх осiб начальницького складу по-даткової мiлiцiї.
Вони не мають права вiдмовлятися вiд її приймання пiд при-водом обслуговування iншої територiї, недостатностi даних для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи або з будь-яких iнших причин. Пiсля її одержання вони негайно вживають за-ходiв, передбачених законом i вiдповiдними нормативними актами, якнайшвидше передають її будь-якими каналами зв’язку у найбли-жчу чергову частину пiдроздiлу податкової мiлiцiї, а потiм дiють вiдповiдно до вказiвок чергового.
2.3. При зверненнi громадян до чергової частини, приймальнi пiдроздiлу податкової мiлiцiї, слiдчого або iншого працiвника пода-ткової мiлiцiї з усною заявою про злочин складається протокол з дотриманням вимог Кримiнально-процесуального кодексу України.
Посадова особа, яка отримала усну заяву, зобов’язана з’ясувати особу заявника, попередити його про вiдповiдальнiсть за неправдивий донос, про що вiдмiчається в протоколi, який пiдписують заявник та посадова особа податкової міліції.
У разi явки з повинною, згiдно з вимогами КПК, встановлю-ється особа того, хто з’явився, пiсля чого складається протокол, у якому детально викладається зроблена заява. Протокол пiдписують: особа, яка з’явилася з повинною, i посадова особа, яка склала про-токол.
2.4. При поданнi заяви чи повiдомлення про злочин заявник може користуватися мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податкової мiлiцiї, або iншою мовою, якою вiн володiє.
3. Реєстрацiя iнформацiї про злочини.
3.1. Iнформацiя про злочини реєструється в чергових частинах пiдроздiлiв податкової мiлiцiї черговими або їх помiчниками одразу пiсля її надходження, що вiдображається в Книзi облiку iнформацiї про злочини (далi – КОЗП). Черговий реєструє iнформацiю само-стiйно, без погодження з керiвництвом пiдроздiлу податкової мiлiцiї.
3.2. КОЗП є документом суворої звiтностi та зберiгається в черговiй частинi пiдроздiлу податкової мiлiцiї. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скрiплена печаткою i зареєстрована в канцелярiї (у секретаря) пiдроздiлу податкової мiлiцiї. Усi реквiзити КОЗП заповнюються черговим згiдно з правилами, на-друкованими на зворотi її титульного аркуша.
Запис про кожну iнформацiю повинен мiстити стислi та вод-ночас повнi данi про те, що i коли трапилось, хто, коли i в якiй формi повiдомив про злочин, якi вказiвки одержано щодо порядку розгляду, яких заходiв вжито для її перевiрки, хто брав участь у розглядi, яке рiшення, коли i ким прийняте та iншi вiдомостi згiдно з реквiзитами Книги.
3.3. При реєстрацiї заяв, повідомлень та iншої iнформацiї про злочини, що надiйшла у письмовiй формi, на її першій сторiнці про-ставляється спецiальний штамп, що мiстить назву пiдроздiлу подат-кової мiлiцiї, дату реєстрацiї, порядковий номер реєстрацiйного за-пису та прiзвище чергового. Записи здiйснює черговий пiдроздiлу податкової мiлiцiї.
3.4. У разi встановлення в процесi розслiдування ранiше невiдомого пiдроздiлам податкової мiлiцiї злочину спiвробiтник, який проводить дiзнання або слiдство, складає рапорт, який реєст-рується в КОЗП, з позначкою “Додатково виявлено пiд час роз-слiдування кримiнальної справи № __”. Цi документи розглядають-ся як безпосереднє виявлення органом дiзнання або слiдчим ознак злочину.
3.5. Якщо реєстрацiю iнформацiї про злочини з будь-яких причин було затримано, то у графi 2 КОЗП поряд з часом надхо-дження до чергової частини зазначається дата i точний час її почат-кового одержання працiвником податкової мiлiцiї. У таких випад-ках термiн прийняття рiшення за нею обчислюється саме з цього моменту. За фактом затримання реєстрацiї iнформацiї керiвником пiдроздiлу призначається службова перевiрка, за результатами якої приймається рiшення про вину та вiдповiдальнiсть посадових осiб.
3.6. Iнформацiя про злочини, що надiйшла до канцелярiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї поштою, телеграфом, телефаксом то-що, реєструється як вхiдна кореспонденцiя; про неї доповiдається начальниковi пiдроздiлу податкової мiлiцiї або особi, яка виконує його обов’язки. Керiвник дає письмовi вказiвки щодо реєстрацiї за-яви чи повiдомлення у черговiй частинi та приймає рiшення про по-рядок її перевiрки.
Передавання такої iнформацiї для її розгляду без реєстрацiї у черговiй частинi забороняється.
Анонiмнi листи, що мiстять вiдомостi про скоєння злочину, приготування чи спробу вчинити його, не реєструються, а переда-ються у вiдповiднi служби пiдроздiлу податкової мiлiцiї для вико-ристання при розкриттi злочинiв або для запобiгання злочинам.
3.7. Забороняється приймати та реєструвати в канцелярiї (у се-кретаря) письмовi заяви чи повiдомлення про злочини, поданi в пiдроздiл податкової мiлiцiї особисто заявником або посадовою особою.
Вони реєструються тiльки у черговiй частинi.
3.8. Коли розгляд iнформацiї про злочини не входить до ком-петенцiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї або вона свiдчить про вчинок, скоєний на територiї, що обслуговується iншим пiдроздiлом подат-кової мiлiцiї, така інформація пiсля реєстрацiї пересилається за на-лежнiстю, про що робиться вiдповiдний запис у КОЗП.
Разом з цим, обов’язково вживаються заходи, потрiбнi для за-побiгання або припинення злочину, а також збереження його до-казiв.
При направленнi iнформацiї про злочин для розгляду за територiальнiстю або пiдслiднiстю вiдмiтка про це в КОЗП робиться тільки працiвником, на якого покладено вiдповiдальнiсть за облiково-реєстрацiйну роботу. Ця відмітка проставляється на пiдставi копiї супровiдного листа з вихiдним номером канцелярiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї, що потiм зберiгається у справi з документами про листування за заявами та повiдомленнями про злочини.
3.9. Iнформацiя про злочини, що надiйшла з інших пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, реєструється та облiковується згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї. При цьому термiни її розгляду вiдраховують з часу її останньої реєстрацiї.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)