Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 6. Перелiк термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України, затверджений наказом ДПА України № 407 від 25.08.98

6. Перелiк термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України, затверджений наказом ДПА України № 407 від 25.08.98


1. Протиправнi дiї вiдносно посадових осiб ДПА у зв’язку з виконанням ними службових повноважень або їх близьких родичiв:
– вбивство, умисне нанесення тiлесних ушкоджень, захват або погрози вчинення iнших насильницьких дiй.
Протиправнi дiї щодо матерiальних об’єктiв органiв державної податкової служби:
– напад, несанкцiоноване проникнення на об’єкти, їх захват;
– пошкодження, знищення, викрадення майна.
Вищенаведенi факти повиннi пiдтверджуватися достатнiми даними, якi потребують вжиття невiдкладних заходiв щодо за-побiгання вказаним дiям.
2. Викрадення, втрата зброї, спецзасобiв, спецтехнiки й технiчних документiв (матерiалiв).
3. Розголошення, втрата, викрадення, передача iнформацiї, до-кументiв, носiїв iнформацiї, якi становлять державну або службову таємницю, у тому числi оперативних джерел, оперативно-розшукової дiяльностi пiдроздiлiв податкової мiлiцiї.
4. Виявлення на об’єктах органiв державної податкової служ-би i на лiнiях зв’язку пристроїв прихованого зняття iнформацiї, а також фактiв неправомiрного доступу до захисних iнформацiйних ресурсiв автоматизованих обчислювальних систем.
5. Надзвичайнi подiї в органах державної податкової служби:
– загибель або поранення працiвника;
– дача хабара працiвнику;
– органiзацiя страйкiв, участь у їх проведеннi;
– застосування працiвниками зброї та спецзасобiв, яке спри-чинило загибель або поранення чи калiцтво людей;
– подiї, пов’язанi з автотранспортом або iншими транспортни-ми засобами, якими керували працiвники, внаслiдок чого наступила смерть, поранення чи калiцтво людей, а також завдано значної ма-терiальної шкоди.
6. Порушення кримiнальної справи щодо працiвникiв, їх за-тримання, взяття пiд варту, вiдсторонення обвинуваченого вiд займаної посади.
7. Грубi порушення службової дисциплiни, допущенi працiвниками системи органiв державної податкової служби, за якими проводиться службове розслiдування.
8. Подiї, що стосуються службової дiяльностi посадових осiб:
а) передача, надання до засобiв масової iнформацiї службових вiдомостей без дозволу керiвництва;
б) втрата службових посвiдчень i перепусток;
в) використання службових посвiдчень, документiв органiв державної податкової служби посадовими особами та iншими осо-бами всупереч своїм службовим повноваженням;
г) перевищення влади або службових повноважень при вiдсутностi пiдстав для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi;
д) заняття пiдприємницькою дiяльнiстю безпосередньо чи че-рез посередникiв, а також виконання роботи на умовах сумiсництва (крiм наукової, викладацької, творчої дiяльностi та медичної прак-тики).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)