Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ.1. Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності

ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ.1. Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності


Серйозною проблемою для податкових органiв України стало виявлення та залучення до оподаткування доходiв, отриманих вiд так званої “тiньової дiяльностi” рiзноманiтних суб’єктiв пiдприємництва та приватних осiб. Несплата податкiв такими суб’єктами призводить до значних втрат державного бюджету.
Практика показує, що заходи щодо викриття податкових пра-вопорушень, врешті-решт, стикаються з iснуванням фiктивних фiрм, на рахунках яких залишаються податки легальних платникiв, або сфабрикованими документами, за допомогою яких вуалюються сумнiвнi операцiї. Забагато випадкiв, коли розрахунки у справжнiх цiнах мiж господарюючими суб’єктами вiдбуваються готiвковими коштами, а формально (по бухгалтерiї) вiдображаються в надума-них показниках.

Основні причини використання фіктивних фірм легальними платниками
Необхiдно пiдкреслити важливiсть вивчення та опрацювання руху коштiв на рахунках фiктивних структур. Крім того, важливо проаналiзувати сфери сучасного бiзнесу як джерела додаткової iнформацiї. Ці заходи потрібно здійснити, оскiльки “послугами” фiктивних фiрм користуються чимало легальних платникiв, якi пе-реслiдують реалiзацiю таких власних намiрiв, як:
1) зменшення податкових зобов’язань, перш за все, за ПДВ, податком на прибуток, акцизним збором;
2) легалiзацiя товару (продукцiї, сировини), придбаного за “тiньову” готiвку;
3) легалiзацiя майнових сертифiкатiв, придбаних за готiвку у населення;
4) здобуття права на податковий кредит при покупцi товарiв у населення за готiвку шляхом їх оприбуткування нiбито вiд фiктивної структури та iнше.
Для “тiньового” сектора характерне перекручення звiтностi, неоформлення операцiй документально або приховування доку-ментiв про проведенi господарськi операцiї, невiдображення їх у бугалтерськiй звiтностi.
У зазначених випадках виявити прихованi доходи тра-дицiйними методами документальних перевiрок (тобто на пiдставi первинних документiв та звiтностi) неможливо. Формально прави-льно оформленi та проведенi в облiку господарськi операцiї не да-ють податковому iнспектору пiдстав зробити висновки про прихо-вування об’єктiв оподаткування. Тим бiльше, вiдсутнiсть облiку та-ких об’єктiв або фальсифiкацiя документiв позбавляють можли-востi вiдновити справжню картину дiяльностi платника.
Для успiшної протидiї таким негативним явищам у свiтовiй практицi застосовується наступний пiдхiд: шукаються дiйснi дже-рела походження невiдображених прибуткiв та, враховуючи, що прихованi вiд оподаткування кошти акумулюються у виглядi при-ватної власностi окремих громадян, розглядається питання про вiдповiднiсть задекларованих такими громадянами доходiв витра-там на власнi споживчi та господарськi потреби.
Сучаснi умови розвитку економiчних процесiв та загальнi тен-денцiї кримiналiзацiї сфери оподаткування вимагають вiд податко-вих органiв саме таких пiдходiв у визначеннi дiйсних податкових зобов’язань громадян. Тому якщо бухгалтерськi записи платника не носять регулярного характеру або iснуючi записи не визначають доходу платника в повному обсязi, визначення доходу, що пiдлягає оподаткуванню, повинно проводитись на пiдставi тих методiв, за допомогою яких можливо визначити розмiр дiйсного доходу плат-ника податкiв.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)