Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів

2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів


Органам податкової служби, з метою пiдвищення ефектив-ностi податкових перевiрок та максимального залучення до оподат-кування “тiньових доходiв”, необхiдно опанувати та застосовувати в роботi методи. Вони широко розповсюдженi в мiжнароднiй прак-тицi для визначення об’єктiв оподаткування господарюючих суб’єктiв та, вiдповiдно, їх податкових зобов’язань.
Мета застосування непрямих методів полягає у виявленні усiх доходiв суб’єкта підприємницької діяльності – вiдображених i не вiдображених у наданих для перевiрки документах.
Для цього потрібно вивчити:
– непрямi ознаки фактичної дiяльностi та дохідностi пiдприємства;
– рiвень життя фiзичних осiб, причетних до дiяльностi такого пiдприємства, їх особистi доходи та витрати.
При цьому (у разi встановлення перевищення витрат над до-ходами) необхідно з’ясувати джерело доходiв, за рахунок яких здійснені встановленi витрати. Якщо платник не взмозi документа-льно та аргументовано довести, що цi кошти не пiдлягають оподат-куванню, необхiдно залучати їх до оподаткування.
Отже, непрямі методи визначення об’єктiв оподаткування – це комплекс заходiв, спрямованих на отримання детальної iнформацiї про дiяльність платника податків. Така інформація зби-рається з різних офіційних джерел, окрім звiтності та бухгалтерсь-ких документів платника. Ретельний аналiз та вивчення здобутих вiдомостей дозволяють встановити фактичні обсяги господарської діяльності СПД і обчислити його дiйсні податкові зобов’язання.
Нормативна база
При оглядi дiючого податкового законодавства України стає зрозумiлим, що воно надає право працiвникам податкових адмiнiстрацiй збирати інформацiю, визначати дохід платника та iншi об’єкти оподаткування i проводити вiдповiднi донарахування.
Згiдно зі ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” – платники податкiв i зборiв зобов’язанi допускати посадових осiб державних податкових органiв до обстеження примiщень, що вико-ристовуються для одержання доходiв чи пов’язанi з утриманням об’єктiв оподаткування, а також для перевiрок з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв); керiвники й вiдповiднi посадовi особи юридичних осiб та фiзичнi особи пiд час перевiрки, що проводиться державними податковими органами, зо-бов’язанi давати пояснення з питань оподаткування у випадках, пе-редбачених законами, i виконувати вимоги державних податкових органiв щодо усунення виявлених порушень законів про оподатку-вання.
Згiдно зі ст. 12 цього ж Закону банки та iншi фiнансово-кредитнi установи зобов’язанi подавати державним податковим ор-ганам на їх запит вiдомостi про наявнiсть i рух коштiв на розрахун-кових та iнших рахунках платникiв податкiв клiєнтiв цих установ.
Згiдно із Законом України “Про державну податкову службу в Українi” вiд 5.02.98 Державна податкова адмiнiстрацiя України розробляє основнi напрями, форми й методи проведення перевiрок дотримання податкового та валютного законодавства.
Органи державної податкової служби мають право використо-вувати вiдповiднi методи для контролю за дотриманням податково-го законодавства, i ст. 10 Закону надає повноваження мiським та районним ДПА на перевiрку вiрогiдностi поданих документiв та проведення всебiчних перевiрок фактiв приховування i заниження сум податкiв.
Ст. 11 Закону дозволяє одержувати вiд службових осiб i гро-мадян у письмовiй формi пояснення, довiдки та вiдомостi з питань, що виникають пiд час перевiрки, пояснення щодо джерел отриман-ня доходiв, а також одержувати вiд пiдприємств i громадян вiдомостi та довiдки про отриманi доходи, видатки, про закритi, вiдкритi розрахунковi, валютнi та iншi рахунки, iнформацiю про наявнiсть та обiг коштiв на цих рахунках, iншi вiдомостi, пов’язанi з обчисленням та сплатою податкiв.
Працiвники податкової служби мають право обстежувати будь-якi виробничi, складськi та iншi примiщення пiдприємств, установ i огранiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян, що використовуються для одержання доходiв чи пов’язанi з утриман-ням об’єктiв оподаткування.
У разi вiдмови керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян допустити службових осiб ДПА до обстеження зазначе-них примiщень, неподання документiв про отриманi доходи й ви-трати, державнi податковi iнспекцiї мають право визначати оподат-ковуваний дохід (прибуток) таких пiдприємств на пiдставi доку-ментiв, що свiдчать про одержанi ними доходи, а стосовно грома-дян – з урахуванням оподаткування осiб, які займаються ана-логiчною дiяльнiстю.
Таким чином, положення податкового законодавства надають можливiсть податковим органам здiйснювати перевiрку вiдповiдних документiв, вилучати їх, отримувати вiдповiдi на запитання та обчислювати дохід на пiдставi наявної iнформацiї. При визначеннi доходу громадян дозволяється навiть враховувати оподаткування осiб, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю (згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26.12.92 “Про прибутковий податок з грома-дян”).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)