Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ.1. Мета проведення оперативних опитувань та їх види

ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ.1. Мета проведення оперативних опитувань та їх види


Оперативне опитування є дієвим інструментом отримання конкретної інформації про діяльність посадових осіб суб’єктів під-приємницької діяльності та фізичних осіб, які цікавлять органи по-даткової міліції і знаходяться в оперативній розробці.
Працівники оперативних підрозділів податкової міліції приді-ляють значну увагу опитуванням інформаторів, а також працівників підприємств, установ та організацій і, у першу чергу, бухгалтерів, осіб, які складають податкові документи, матеріально відповідаль-них осіб і т. д.
Проведення оперативних опитувань здійснюється як гласно (коли працівник не приховує свою належність до податкової мі-ліції), так і негласно (коли працівник конспірується і працює під якою-небудь легендою). При гласному і негласному опитуванні бе-сіда може проводитися двома тактичними способами:
а) без зашифровки мети;
б) із зашифровкою мети.
Перший спосіб характеризується тим, що оперативний праців-ник не приховує від співрозмовника, яку саме мету він переслідує і які саме питання його найбільше цікавлять.
При використанні другого тактичного способу оперативний працівник починає бесіду з другорядних питань, але спонукає при цьому свого співрозмовника поступово перейти до висвітлення ос-новного питання, яке і є головною метою бесіди.
Проведення опитувань та бесід потребує відповідного вміння, необхідних акторських, ораторських та психологічних даних, а та-кож значної концентрації розумової діяльності. Тільки досвідчений оперативний працівник може без попередньої підготовки якісно та дієво провести оперативну бесіду з людиною, яку вперше бачить і знає про неї досить мало або зовсім не має про неї ніякої інформа-ції. Співробітники, які тільки починають працювати на оперативній роботі, можуть отримати позитивні результати від опитування гро-мадян тільки завдяки ретельному попередньому плануванню бесі-ди, а також правильній організації ходу такого опитування.
Уміння якісно проводити оперативні опитування вдосконалю-ється завдяки оволодінню оперативними працівниками відпрацьо-ваними методиками й тактичними прийомами проведення бесід.
У кожній новій оперативній розробці співробітники податко-вої міліції відшліфовують свою майстерність та підвищують здат-ність точно, логічно і комплексно оброблювати значні обсяги отри-маної усної інформації. Крім того, цю інформацію потрібно прави-льно та швидко задокументувати та прийняти за нею відповідне рі-шення.
Дуже часто для документування бесіди використовуються технічні засоби. Найбільш поширеним методом є звукозапис бесіди на диктофон, який може здійснюватися гласно або негласно. Його тактику оперативний працівник вибирає самостійно, виходячи із ситуації, яка склалася.
Виходячи з вищенаведеного, можна визначити мету прове-дення оперативних опитувань при розкритті та розслідуванні пода-ткових злочинів.
Мета оперативних опитувань полягає у зборі та встановленні інформації про факти та конкретних осіб, причетних до скоєння по-даткових правопорушень і злочинів, а також документування такої інформації для подальшого розкриття та розслідування ухилень від сплати податків. Оперативні дані, які були отримані в ході опиту-вань певних категорій осіб, можуть скласти основу для подальшого розвитку розслідування податкового злочину, а також можуть дати уявлення, яких саме свідчень можна очікувати від підозрюваних та свідків у даній справі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)