Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Класифікація спеціальної техніки. Мета та значення застосування оперативно-технічних засобів

2. Класифікація спеціальної техніки. Мета та значення застосування оперативно-технічних засобів


Усі існуючі на сьогоднішній день спеціальні технічні засоби, які використовуються працівниками правоохоронних органів, мож-на умовно розділити на 7 основних класів.
1. Засоби зв’язку.
2. Засоби сігналізації та промислового телебачення.
3. Оперативно-технічні засоби.
4. Засоби розвідки та технічного захисту інформації.
5. Криміналістична техніка.
6. Інформаційні системи.
7. Засоби індивідуального захисту та активної оборони.
Кожний ОТЗ та їх сукупність можуть застосовуватися тільки з метою боротьби із злочинністю – для попередження злочинів, що готуються, та розкриття скоєних злочинів, для розшуку злочинців та інших осіб, які мають оперативний інтерес для правоохоронних органів.
Порядок застосування ОТЗ і використання одержаних резуль-татів повинні повністю відповідати вимогам чинного законодавства та відомчих нормативних актів.
Усі оперативно-технічні засоби, у свою чергу, можна класифі-кувати на декілька груп за їх функціональним призначенням та фі-зичними принципами роботи.
1. Засоби негласної фотозйомки та відеозапису.
2. Засоби негласного звукозапису.
3. Пошукові прилади.
4. Прилади нічного спостереження.
5. Спеціальні хімічні речовини.
Кожний оперативно-технічний засіб потрібно розглядати з по-зицій його використання у практичній діяльності правоохоронних органів, а також можливості застосування у процесі проведення то-го чи іншого оперативно-розшукового заходу.
У зв’язку з цим дуже важливим моментом є глибоке усвідом-лення правових засад застосування оперативно-технічних засобів, які базуються на вимогах кримінально-процесуального законодав-ства (ст. 103 КПК України).
Відповідно до Закону “Про оперативно-розшукову діяльність” та Кримінально-процесуального кодексу працівники податкової мі-ліції можуть використовувати оперативно-технічні засоби з метою:
1) проведення оперативних заходів для попередження та розкриття злочинів, а також розшуку осіб, які вчинили злочини;
2) документування протиправних дій юридичних та фізичних осіб;
3) використання результатів застосування технічних засобів в якості доказів у суді.

Значення застосування оперативно-технічних засобів при здійсненні ОРД
Завдяки застосуванню оперативно-технічних засобів при про-веденні ОРД можуть одержуватися предмети й документи, відомос-ті, які мають важливе інформаційне значення і допомагають намі-тити слідчі версії, виявити свідків і потерпілих, осіб, причетних до вчинення злочину, встановити місця зберігання предметів і документів, важливих для слідства і суду.
При цьому потрібно враховувати, що одержані в результаті проведення оперативно-технічних заходів фактичні дані можуть набути доказового значення тільки у тому разі, якщо вони будуть оформлені і перевірені в порядку, визначеному КПК.
На підрозділи податкової міліції, які застосовують у своїй практичній діяльності ОТЗ, покладаються наступні функції:
1. Здійснювати негласний аудіоконтроль переговорiв у примiщеннях, транспортних засобах, на земельних дiлянках та в iнших мiсцях з використанням технiчних засобiв.
2. Знімати інформацію з каналів телефонного та радіозв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації з телеко-мунікаційних мереж.
3. Здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, відеозйомки, оптичних і радіоприла-дів, іших технічних засобів.
4. Здійснювати негласне проникнення в примiщення (приват-ний будинок, квартиру, на дачу, у садовий будинок, кiмнату готе-лю, офiс, примiщення пiдприємства, органiзацiї, установи), у транс-портнi засоби та iншi мiсця з метою:
– виявлення слiдiв i ознак злочинiв;
– негласного огляду предметiв, матерiалiв i документiв;
– документування та фіксації знайдених слідів за допомогою технічних засобів.
5. Створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи з метою збору, накопичення і збереження інформації про події і факти, що свідчать про злочинну діяльність у сфері оподат-кування, її причини та умови, про осіб, які причетні до податкових злочинів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)