Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 3. Основні тактичні прийоми проведення негласної фотозйомки та відеозапису

3. Основні тактичні прийоми проведення негласної фотозйомки та відеозапису


У ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівни-кам податкової міліції важливо задокументувати окремі факти, що свідчать про протиправну діяльність осіб, які розробляються, у ви-гляді фотографій або відеоряду. Це моменти зустрічей осіб, перево-зу вантажів, передачі окремих речей або документів. З цією метою оперативникам у нагоді стануть саме засоби негласної фотозйомки та відеозапису.
Вказані засоби в ОРД застосовуються для:
1) документування окремих епізодів або фактів підготовки до скоєння злочину чи вже здійсненого злочину;
2) фіксації фактів зустрічей співучасників підготовки або здій-снення злочину;
3) зйомки дійсних або підробних документів, які мають дока-зове значення, коли існують побоювання, що їх можуть знищити підозрювані особи, а негласне вилучення цих документів неможли-ве або недоцільне з тактичних міркувань;
4) закріплення результатів оперативного або зашифрованого огляду приміщень, предметів та документів;
5) виготовлення фотографій осіб, які перевіряються або знахо-дяться у розробці, а також злочинців, які розшукуються;
6) отримання фотокопій почерку або підпису підозрюваної особи чи злочинця, коли це необхідно для оперативних цілей або для криміналістичних досліджень.
Розглянемо декілька основних умов проведення негласної фотозйомки та відеозапису.

Зйомка на місцевості
Існує три способи проведення негласних зйомок на місцевості.
1. Зйомка з використанням серійної апаратури шляхом зашиф-ровки своїх дій.
Така фото- або відеозйомка може проводитися оперативними працівниками або негласними співробітниками під виглядом про-ведення планових топографічних робіт, зйомок професійних фото-графів або ж операторів телекомпаній, любительських або турист-ських фотозйомок та ін. Дуже часто для цього потрібно розроблю-вати оперативні комбінації і залучати випадкових сторонніх осіб нібито для участі у масовках та інших заходах.
Як недолік слід зазначити, що така зйомка може проводитися протягом короткого часу, щоб не викликати підозри в осіб, які роз-робляються.
2. Зйомка з використанням різноманітного прикриття апарату-ри.
Така зйомка може проводитися малогабаритними фото- та відеокамерами із автомобілей (бажано із тонованим склом) або ж каме-рами, вмонтованими у кейси, сумки, портфелі, папки, сигаретні па-чки тощо.
До переваг такого способу зйомки слід віднести його мобіль-ність та несподіваність у застосуванні, хоча точність дій оператив-них працівників залежить від їх досвіду та правильного тактичного використання наявної апаратури.
3. Зйомка зі сховищ із застосуванням телеоб’єктивів.
Цей спосіб фото- та відеозйомки є найбільш безпечним для оперативних працівників і найбільш тривалим у часі. Із добре законспірованих сховищ можна вести спостереження за об’єктами, що розробляються, протягом багатьох годин і діб.
Як правило, це може бути спостереження:
– за яким-небудь об’єктом, де відбуваються зустрічі осіб, які представляють оперативний інтерес для правоохоронних органів;
– за житлом чи службовим приміщенням підозрюваної особи з метою встановлення її зв’язків;
– за об’єктом, де очікується поява злочинця, який знаходиться в розшуку;
– за проведенням оперативних комбінацій із залученням аген-турного апарату та ін.
В умовах конспірації найбільш доцільно використовувати ста-ціонарну фото- та відеоапаратуру, яку розміщують під найвигідні-шими ракурсами, вибирають оптимальні режими освітлення, про-водять зйомку із декількох точок одночасно.
Ця апаратура кріпиться на штативах, має потужні елементи живлення, змінні комплекти акумуляторів, фото- та відеоплівки різної світо-чутливості, системи змінної оптики та світлофільтрів.

Зйомка в умовах приміщень
Використання фото- та відеоапаратури при проведенні ОРД у закритих приміщеннях переслідує ту ж мету, що і зйомка на місце-вості із сховища та інших спостережних пунктів.
Але для проведення таких заходів всередині приміщень потрібно заздалегідь в усіх тонкощах розробити тактичний план прове-дення операції та більш винахідливо підійти до маскування апара-тури.
Така фотоапаратура має бути з безшумним спуском та автома-тичною перемоткою плівки, відеоапаратура теж не повинна ство-рювати інтершум у приміщенні, яке вона знімає. Крім того, апара-тура повинна управлятися дистанційно.
Як правило, фото- та відеоапаратуру камуфлюють під радіо-приймачі, звичайну для даного приміщення побутову техніку, або маскують її у меблевих стінках, шафах, антресолях тощо.
Слід зазначити, що необхідність застосування фото- та відео-техніки при проведенні кожного конкретного оперативного заходу у закритому приміщенні потрібно всебічно зважити, обгрунтувати, оцінити ступінь ризику розшифровки задіяних в операції оператив-них працівників та негласних співробітників, а також реальність небезпеки та ймовірної загрози їх життю з боку злочинного світу.
Тільки після моделювання оперативної комбінації та всебічно-го аналізу криміногенної ситуації керівнику підрозділу можна при-ймати рішення про застосування апаратури у закритому приміщен-ні.
Останнім часом з такою метою часто застосовують аудіо-відеозаписуючі системи, які монтуються в суміжних приміщеннях із тим, за яким ведеться спостереження. Контроль здійснюється за допомогою відеооб’єктивів, які з’єднуються із самою системою сві-тловолоконним кабелем.

Зйомка окремих документів та предметів
Така фото- та відеозйомка проводиться під час ОРД з ураху-ванням усіх вищеназваних обставин і при визначенні найменшого ступеня ризику для співробітників правоохоронних органів.
Як правило, ці заходи пов’язані із негласним проникненням до жилих або службових приміщень, якщо іншим способом неможли-во здобути фактичні дані для забезпечення захисту суспільства і держави від злочинних посягань. При цьому можливе використання як серійної, так і малогабаритної спеціальної апаратури.
Остаточно повинна досягатися головна мета ОРД – отримання фотознімків чи відеоматеріалів дійсних або підробних документів, які мають доказове значення, особливо, коли є побоювання, що їх можуть знищити підозрювані особи, а негласне вилучення цих до-кументів неможливе або недоцільне з тактичних розрахунків, вико-ристання матеріалів негласної фотозйомки та відеозапису.
Якщо виникає необхідність використовувати при розслідуван-ні якихось злочинів окремі фото- та відеоматеріали, вони повинні відправлятися із супроводжувальним листом слідчому із вказівкою, що ці матеріали отримані у порядку виконання вимог ч. 1 ст. 103 КПК України.
Слідчий відповідно до ст. 65, 66, 85 КПК України вирішує пи-тання про приєднання їх до матеріалів кримінальної справи.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)