Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ.1. Завдання та значення планування слідчих дій

ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ.1. Завдання та значення планування слідчих дій


Планування процесу попереднього слідства визначає чітку ор-ганізацію діяльності слідчого, взаємодію з іншими службами пода-ткової міліції та ДПА і є однією з умов успішного розслідування ухилень від сплати податків.
У криміналістичній літературі планування розслідування представлено як складний розумовий процес, що полягає у визна-ченні завдань слідства, шляхів та способів їх вирішення відповідно до чинного законодавства.
Планування включає в себе елементи організаційного харак-теру. Його використання необхідне як на початковому, так і на на-ступних етапах розслідування. Підставою для планування є інфор-мація про податкове правопорушення та його складові частини (елементи). Вказана інформація може отримуватися з різних дже-рел:
– матеріали документальних перевірок;
– оперативно-розшукові заходи;
– слідчі дії за іншими СПД тощо.
Планування розслідування зосереджується не тільки на скла-данні письмового плану. До його змісту входить також діяльність слідчого з вивчення та аналізу фактичних даних про податкове пра-вопорушення, визначення завдань, шляхів та засобів для їх вирі-шення.
Планування розслідування, як і інша розумова діяльність, ви-значається як об`єктивними, так і суб`єктивними факторами.
Об`єктивний фактор полягає у тому, що планування базується на фактичних даних про здійсненний податковий злочин.
Суб`єктивний фактор проявляється в індивідуальних особли-востях слідчого як людини. Залежно від рівня освіти, досвіду прак-тичної діяльності, життєвого досвіду, психологічних та моральних особливостей планування може вестись різними шляхами. Від слід-чого вимагається швидке реагування на зміни ситуації, в яких про-ходить впровадження слідчих дій. Це означає, що запланована дія-льність щодо розкриття та розслідування податкового злочину не є незмінною, а повинна гнучко реагувати на зміни обставин, появу нової інформації про дане діяння та його елементи.
Кримінально-процесуальне законодавство має певний вплив на процес планування розслідування і його безпосереднє виконан-ня. Перш за все, закон встановлює завдання розслідування, зміст предмета доказової бази, які повинні ставитися і вирішуватися у ході попереднього слідства.
Крім того, закон визначає шляхи і засоби, які дозволяють ви-рішити завдання процесу попереднього розслідування та одержати необхідні фактичні дані.

Додаток № 1
Завдання планування слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів

Розглядаючи злочин у сфері оподаткування, можна сказати, що завданням планування слідчих дій є:
– визначення версій і шляхів розсідування;
– аналіз змісту висунутих версій і визначення питань, які під-лягають перевірці;
– визначення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за найбільш реальними версіями;
– встановлення предмета доказової інформації (факт умисного ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів);
– визначення конкретних виконавців запланованих заходів, термінів та послідовності їх виконання.
Значною перевагою планування є можливість правильно орга-нізувати, спрямувати та контролювати розслідування.
Крім того, планування дозволяє оперативним і слідчим пра-цівникам почати і завершити розслідування, правильно задокумен-тованого злочину протягом найкоротшого часу.

Значення планування
Вміле планування може дозволити уникнути:
1) проблем, пов`язаних із хибним напрямом розслідування;
2) небезпеки того, що свідки виявляться недосяжними або не-надійними;
3) можливості того, що певні записи, документи та інші докази виявляться недосяжними, втраченими або знищеними;
4) запізнілих висновків, які можуть вплинути на сплату подат-ків або вилучення активів (останні можуть бути проданими або пе-реведеними, а встановлений законом строк давності за позовом ви-черпається).
Планування забезпечує ретельність розслідування, при якому ви-являються всі суттєві факти, що належать до податкового злочину.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)