3. Процес планування


Після закінчення стадії попереднього планування оперативні та слідчі працівники розпочинають фактичний процес планування, у результаті якого має бути одержаний обгрунтований робочий план розслідування.
При підготовці робочого плану потрібно вирішити:
1) що повинно бути зроблено?
2) чому це необхідно зробити?
3) коли це потрібно зробити?
4) хто це зробить?
5) як це буде зроблено?
6) де це буде зробленно?
У міру підготовки робочого плану оперативні працівники складають графік виконання послідовних етапів розслідування. Це дуже важливо, тому що попередньо встановлені дати виконання окремих етапів розслідування дозволяють визначити методику кон-тролю за процесом розслідування.
Планування розслідування складається із визначення:
1) необхідної інформації про СПД та посадових осіб;
2) важливості даних, які потрібно встановити;
3) найкращих джерел інформації;
4) оптимальної послідовності виконання слідчих дій та запитів офіційної інформації.

Визначення необхідної інформації
Потреба в інформації та відносна важливість необхідної інфо-рмації залежать від характеру конкретної справи та специфіки зви-нувачень, які висуваються проти конкретних осіб.
Рішення про те, які саме слідчі дії повинні виконуватися пер-шими, приймається, виходячи з аналізу наступної необхідної інфо-рмації:
1. Які фактори на початку розслідування можуть найбільш пе-реконливо довести факт податкового порушення?
2. Від кого можна очікувати найбільш повної інформації про загальні аспекти даного злочину?
3. Чи існує вірогідність отримати інші докази даного злочину або інформацію про інші правопорушення підозрюваними особа-ми?
4. Які дані можуть довести, що існує потреба в додаткових до-кументальних перевірках або експертизах?
5. Чи не призведе опитування підозрюваних осіб і свідків до розкриття особи інформатора?
6. Чи не призведуть опитування до розшифровки подальшого ходу розслідування перед підозрюваними особами?
7. Які конкретні заходи потрібно вжити для того, щоб справа була завершена (обшук, виїмка, допит, очна ставка)?
Як правило, оперативні працівники можуть отримати відповіді на ці питання після першого опитування підозрюваної особи, озна-йомлення з її податкової декларацією та аналізу вихідних джерел звинувачення.

Переваги та недоліки попередніх опитувань
Перевагами проведення опитувань підозрюваних осіб на по-передній стадії розслідування є:
1) неофіційна атмосфера спілкування;
2) велика ймовірність добровільної видачі підозрюваною осо-бою ділових записів, звітів та заяв;
3) можливість обмеження або виключення прийомів юридич-ного захисту підозрюваною особою;
4) можливість попередження змови між підозрюваними і свід-ками;
5) можливість попередження заходів приховування підозрюва-ними особами фактичних даних про скоєння податкових злочинів.
Основний недолік проведення опитувань на попередній стадії розслідування полягає у тому, що на цей момент оперативні пра-цівники мають недостатньо відомостей для правильної побудови опитувань.

Найкращі джерела інформації
Коли основні слідчі дії вже сплановані слідчим та розміщені за пріоритетними напрямами, оперативні працівники вивчають мож-ливі джерела інформації для визначення найкращих з них. Ідеальні джерела інформації існують досить рідко. Це стосується обсягів та якості інформації, а також того негативного впливу, який може не-сти в собі спеціально спрямована дезінформація осіб, зацікавлених у заплутуванні справи. У даному випадку під джерелом інформації розуміємо як документи і матеріальні об`єкти, так і певних осіб, які можуть повідомити цінні відомості.
Оперативні працівники при визначенні найкращого джерела інформації враховують наступні фактори.
1. Чи можливо з цього джерела одержати повну, стислу і точну інформацію?
2. Чи можна одержати інформацію негайно?
3. Чи достатньо близько (територіально, географічно) розмі-щене джерело інформації?
4. Чи економічно вигідно використання цього джерела?
5. Чи не спричинить опитування негативної реакції у інформа-тора?
6. Чи потребує опитування особи-інформатора мінімального законного примушення?
При визначенні найкращих можливих джерел інформації по-трібно уникати наступних негативних наслідків:
1) розкриття особи інформатора;
2) несвоєчасного розкриття наміченого ходу розслідування злочину підозрюваним та іншим особам;
3) необгрунтованого розкриття державних справ або намірів працівників податкової міліції та іншої конфіденційної інформації.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)