Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 3. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами

3. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами


Обшуки у справах про ухилення від сплати податків прово-дяться в місцях розташування суб’єкта підприємницької діяльності, місцях проживання посадових і матеріально відповідальних осіб, а також інших осіб, які мають відношення до діяльності суб’єкта, що перевіряється.
Безпосереднє проведення обшуку в практичній діяльності не викликає значних ускладнень. Як правило, проведення обшуку при розслідуванні податкових злочинів доручається органу дізнання.
Відповідно до ст. 183 КПК України перед проведенням обшу-ку слідчий пред’являє постанову особам, які займають приміщення, або представнику організації, де проводиться обшук, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети і документи або вказати міс-це, де переховується підозрювана особа. У разі відмови СОГ прово-дить обшук у примусовому порядку.
Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо власник відмовляється їх відкрити. Слідчий має право за діючим кримінально-процесуальним законо-давством заборонити особам, які перебувають у приміщенні або увійшли під час обшуку, виходити з нього і спілкуватися один з од-ним до завершення обшуку. Цих осіб можна обшукати без винесен-ня спеціальної постанови, якщо є підстави вважати, що вони ховають при собі предмети та документи, які мають значення для справи (ст. 184 КПК України).
При обшуку особи проводиться огляд її одягу, взуття, вмісту кишень, наявних при ній сумки, портфеля, гаманця та ін. Після цьо-го необхідно ретельно оглянути місце проведення обшуку з метою виявлення викинутих предметів або документів. Результати фіксуються в протоколі обшуку приміщення.
У процесі обшуку дії працівників податкової міліції повинні спрямовуватися на пошук різного роду документів, які відобража-ють або підтверджують виконання фінансово-господарських опера-цій, предметів, за допомогою яких було підготовлено або прихова-но злочин (печатки, штампи, бланки документів тощо). Під час об-шуку необхідно вилучати записники, листи, робочі щоденники та інші документи, які мають відношення до справи.
При проведенні даної слідчої дії необхідно також вилучати і документи, які, на перший погляд, не мають відношення до даної справи, але можуть використовуватися в якості довільних або умовно-довільних зразків почерку при проведенні експертних дослі-джень.
У ході проведення обшуку також можуть бути знайдені і ви-лучені предмети, які не мають безпосереднього відношення до ско-єння податкового злочину, але можуть характеризувати особу та її причетність до скоєння інших злочинів. Так, наприклад, під час проведення обшуку за місцем проживання посадових осіб АТЗТ “Центр-Україна-Сервіс” крім бухгалтерських документів були ви-лучені револьвер зразка 1889 р., пістолет кустарного виробництва, патрони до газового пістолету та ряд інших предметів.
У необхідних випадках для участі у проведенні обшуку на підставі ст. 128-1 КПК України можна залучати відповідних спеціа-лістів (бухгалтерів, товарознавців, медичних працівників, науковців з різних галузей знань, банківських працівників), а також викорис-товувати необхідні технічні засоби (фото- та відеозйомки, аудіоза-пис, пошукові прилади, спеціальні хімічні речовини).

Обшук будівлі
Обшук у будинку повинен бути методичним, ретельним та ді-євим. Він проводиться з метою пошуку і вилучення речових дока-зів, документів і предметів, які можуть мати важливе значення для розслідування. Під час проведення такого роду обшуків потрібно, якщо можливо, уникати нанесення збитків майну. Необхідно забез-печити збереження всіх виявлених у приміщеннях цінностей, доку-ментів, предметів.
Потрібно сфотографувати інтер’єр приміщень як до, так і піс-ля проведення обшуку, а також визначити найменші збитки і склас-ти опис пошкоджень, завданих приватній власності або самій буді-влі. До проведення обшуку всередні будинку співробітникам СОГ потрібно оглянути його ззовні, особливо приміщення, розташовані безпосередньо біля підконтрольного. Такі заходи необхідні для по-шуку предметів та документів, які підозрювані особи могли вики-нути до чи під час обшуку.
Одному із членів СОГ доручається охорона знайдених доказів. Його основний обов’язок полягає у збереженні і записі повної ін-формації про знайдені документи та предмети (що? хто? де? коли?). Доцільно скласти детальний план будинку або приміщень, де було проведено дану слідчу дію. На такому плані позначаються місця, де були знайдені предмети, і відстані точки.
Віднайдені речові докази повинні знаходитись у цього праців-ника до того часу, поки вони не будуть передані на дослідження до лабораторії або до сховища речових доказів.
Обшук будинків, як і огляд місця події, повинен бути методичним і планомірним. Кожну кімнату обшукають не менше двох спів-робітників. Коли хто-небудь із членів СОГ знаходить предмет або документ, який може відноситись до даного податкового злочину, обшук призупиняють. Даний доказ показують слідчому та понятим, передають працівнику, відповідальному за збереження знахідок під час обшуку, а потім документують.
Працівникам, які проводять обшук у складських та виробни-чих приміщеннях, потрібно бути особливо уважними на предмет знайдення вибухових пристроїв та мін-сюрпризів. Необхідно ретельно перевіряти всі предмети, які викликають підозру. У разі знайдення вибухових пристроїв необхідно одразу ж припинити по-шук, викликати на місце спеціалістів із вибухо-технічної служби. Обшук продовжується тільки після того, як спеціально навчений персонал не знешкодить знайдені пристрої.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)