Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 1. Завдання та правові основи слідчої дії виїмки

1. Завдання та правові основи слідчої дії виїмки


Досягнення позитивних результатів розслідування ухилень від сплати податків можливе лише при своєчасному, повному і тактич-но вірному проведенні виїмки та слідчого огляду документів.
Характерною особливістю податкових злочинів є те, що осо-би, які їх скоїли, повинні використовувати різноманітні види доку-ментів, що відображають характер і зміст операцій, які виконують-ся. Відповідно, це визначає характер і зміст спрямованості дій опе-ративних підрозділів та органів попереднього слідства на виявлен-ня, вилучення, огляд і дослідження документів, а також викорис-тання отриманих результатів.
Всебічний аналіз конкретного способу вчинення податкового злочину дозволяє визначити перелік необхідних документів, які підлягають виїмці та подальшому огляду.
Своєчасному та повному виявленню документів сприяє знання документального обігу, який використовує у своїй діяльності гос-подарюючий суб’єкт. При цьому необхідно мати чітке уявлення про те, якими документами найчастіше оперують злочинці при здійс-ненні даних злочинів, використовуючи той чи інший спосіб зло-чинної діяльності.
Таким чином, завданням виїмки як слідчої дії є виявлення, вилучення та дослідження документів, речей та предметів, які ма-ють відношення до податкового злочину.
Підстави, процесуальний порядок й особливості проведення виїмки визначені кримінально-процесуальним законодавством України (ст. 178–183, 186, 188–189 КПК України).
Виїмка проводиться в тих випадках, коли слідчий має точні дані, що предмети чи документи, які мають значення у справі про ухилення від сплати податків, знаходяться у певної особи чи в пев-ному місці.
Для проведення виїмки слідчий складає мотивовану постано-ву. Санкція прокурора при цьому не потрібна. Виїмка документів, які становлять державну таємницю, проводиться тільки з санкції прокурора або його заступника і в порядку, погодженому з керівни-ком відповідної установи.
Під певним місцем, про яке зазначено у ч. 1 ст. 178 КПК, по-трібно розуміти не тільки конкретне місце, а й установу, підприємс-тво, організацію, будинок або квартиру.
У постанові про виїмку повинно бути зазначено:
– які предмети і документи підлягають вилученню;
– які відомості є у слідчого про їх місце знаходження;
– яке значення вони мають для розслідування справи.
Особливим видом є виїмка кореспонденції в поштово-телеграфних установах. Вона може проводитися у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством, і тільки за рішенням суду.
Оскільки постанови слідчого і рішення суду є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами, ніякі обставини не можуть бути поважними для відмови пред’явити або добровільно видати доку-менти та предмети, які вимагає слідчий під час виїмки. При відмові добровільно видати предмети і документи, які можуть бути джере-лами доказів за податковими злочинами, вони вилучаються у при-мусовому порядку. У цьому випадку замість виїмки може бути про-ведено обшук без санкції прокурора або його заступника.
Виїмка як слідча дія проводиться у присутності понятих і осо-би, яка займає дане приміщення, або представника організації, установи чи підприємства. Понятим та особам, у приміщеннях яких проводиться виїмка, повинно бути роз’яснено їх право бути присутнім при всіх діях слідчо-оперативної групи і робити заяви з приводу цих дій. Такі заяви підлягають занесенню до протоколу.
Як і при проведенні обшуку як слідчої дії, при виїмці можуть бути присутніми прокурор, коли він вважає це за потрібне, а також начальник слідчого підрозділу податкової міліції. Ці особи мають право взяти на себе керівництво слідчо-оперативною групою при проведенні виїмки.
Крім членів СОГ, слідчий може запросити до участі при про-вадженні даної слідчої дії фахівців із різних галузей знань для на-дання консультативної, технічної або іншої допомоги.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)