Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Особливості виїмки при розслідуванні податкових злочинів. Підготовчий етап виїмки

2. Особливості виїмки при розслідуванні податкових злочинів. Підготовчий етап виїмки


Специфічною особливістю розслідувань ухилень від сплати податків є те, що документи первинного обліку та бухгалтерські ре-єстри вилучаються або вимагаються на стадії порушення криміна-льної справи органом дізнання чи слідчим. Вилучення документів може проводитися посадовими особами ДПА у зв’язку із здійснен-ням перевірки діяльності господарюючого суб’єкта.
Документи, що не були вилучені на етапі документальної пе-ревірки первинних матеріалів або не були витребувані до порушен-ня кримінальної справи, підлягають виїмці в процесі розслідування.
Підстави витребування документів до порушення криміналь-ної справи у суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, визначені у ч. 4 ст. 97 КПК України.
В якості підстав для вилучення документів посадовими особа-ми ДПА виступають положення відомчих нормативних актів.
Одним із таких документів є Інструкція про порядок вилучен-ня на підприємствах, організаціях, установах та у громадян посадо-вими особами державної податкової інспекції документів, які свід-чать про приховування (заниження) прибутків або інших об’єктів оподаткування від 1995 року. Керуючись цією Інструкцією, пред-ставники податкової адміністрації мають право під час проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності СПД вилучати документи бухгалтерського обліку, реєстраційні, до-говірні матеріали, якщо є підстави вважати, що в них містяться відомості, які свідчать про податкові правопорушення.
Вивчення матеріалів кримінальних справ показало, що в окре-мих випадках слідчі замість проведення виїмки витребовують до-кументи шляхом направлення відповідного запиту.
Такий метод не виправдовує себе, бо може призвести до втра-ти, фальсифікації або знищення документів.
Результативному проведенню виїмки документів сприяє вико-нання слідчим комплексу заходів на підготовчому етапі.
1) Перш за все, слідчому необхідно визначити найменування та перелік документів, що підлягають виїмці.
З цією метою слідчий знайомиться із спеціальною літерату-рою, використовує свій особистий досвід або допомогу відповідно-го спеціаліста в непроцесуальній формі шляхом отримання консультацій та порад. У таких випадках доречним є складання списку до-кументів, які підлягають виїмці.
2) При підготовці до проведення вказаної дії підлягають ви-значенню звітні періоди, за які повинні бути вилученні документи. У даному випадку слідчі зобов’язані знати положення нормативних актів, що регламентують порядок та строки зберігання документів бухгалтерського обліку.
3) На стадії підготовки слідчим повинно прийматися рішення про те, в яких саме організаціях підлягають виїмці документи. Спе-цифічними для даної категорії злочинів є вилучення документів у різних організаціях.
Повному та об’єктивному дослідженню обставин здійснення злочинів, що розглядаються, сприяє вилучення документів у різних суб’єктів підприємницької діяльності, які між собою вступили у фі-нансово-господарські відносини. У більшості випадків з викорис-танням тільки методу зустрічної перевірки можна встановити ме-ханізм здійснення ухилень від сплати податків та інших обставин, що мають значення для вірного розв’язання справи.
4) Крім того, на підготовчий стадії слідчий повинен скласти мотивовану постанову про проведення виїмки, керуючись вимо-гами кримінально-процесуального законодавства.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)