Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 3. Організація і тактика виїмки при розслідуванні податкових злочинів

3. Організація і тактика виїмки при розслідуванні податкових злочинів


Виїмка може проводитися слідчим, що є найбільш доречним для даної категорії злочинів. Проведення виїмки може доручатися і органам дізнання. При цьому слідчий повинен роз’яснити мету і зміст майбутньої слідчої дії. З метою повного вилучення слідчий складає список документів, що підлягають виїмці. Вказаний список може відображатися в окремому дорученні слідчого або ж висту-пати як додаток до нього.
У практичній діяльності з розслідування ухилень від сплати податків дуже часто виїмці підлягають документи організацій, що знаходяться в інших населених пунктах України, а також в містах інших країн. У вказаних випадках, залежно від деяких обставин, її проведення може здійснюватися шляхом безпосереднього виїзду слідчого, співробітника органу дізнання або ж шляхом надання до-ручення територіальним органам ДПА, МВС, прокуратури.
У практиці розслідувань податкових злочинів особливу склад-ність викликає вилучення документів у країнах далекого зарубіжжя. У таких випадках повинні складатися необхідні документи, які на-правляються в ДПА України для вирішення відповідного питання. Порядок складання і перелік необхідних документів передбачені нормативними актами.
До організаційних заходів проведення виїмки відноситься та-кож забезпечення транспортними засобами (для транспортування документів у випадку їх значної кількості), оперативно-технічними та криміналістичними засобами.
Документи первинного обліку та бухгалтерські реєстри на підприємствах зберігаються в архівах або спеціально відведених для цього місцях. Посадові особи суб’єкта підприємницької діяль-ності повинні забезпечити надійне і відповідне їх зберігання.
Документи, що вилучаються на вимогу слідчого, повинні бути сформовані за визначеними тематиками в папки або підшивки та пронумеровані.
У протоколі виїмки повинно вказуватися найменування доку-ментів, їх кількість та стан. Якщо необхідно, до протоколу виїмки може бути складений додаток із зазначенням цих даних.
Узагальнення практики розслідувань ухилень від сплати пода-тків свідчить про наявність недоліків при проведенні даної слідчої дії.
1) По-перше, іноді слідчі податкової міліції замість проведен-ня своєчасної і повної виїмки надсилають офіційний запит до від-повідної інстанції з метою витребування необхідних документів. Це пов’язано, як правило, із великим завантаженням слідчих поточни-ми питаннями щодо розслідування кримінальних справ. Але при такому підході найбільш суттєві документи можуть бути підроблені або знищені, що в наступному не дозволить виявити необхідні дже-рела доказів.
2) Але основний недолік полягає в тому, що виїмка документів проводиться через значний проміжок часу після порушення кримі-нальної справи. Аналіз розслідувань податкових злочинів 1995-1999 рр. свідчить, що виїмка проводилась одразу ж після порушен-ня кримінальної справи – тільки в 5 % випадків; протягом 10 днів після порушення кримінальної справи – в 52 % випадків; протягом місяця і більше – в 43 % випадків.
Посадові особи суб’єкта підприємницької діяльності на цей час уже поінформовані про розслідування і можуть вжити заходів щодо знищення або фальсифікації документів.
3) Погана підготовка до проведення вказаної слідчої дії зумовлює необхідність у повторній виїмці документів в одних і тих же підприємствах. Цьому сприяє незнання документообігу, переліку документів, які підлягають вилученню у зв’язку із розслідуванням ухилень від сплати податків. І у першу чергу документів, що регла-ментують бухоблік та звітність.
За даними 1995–1999 рр., виїмка документів за податковими злочинами проводилась у 26% випадків слідчими, у 63% – органом дізнання. При цьому повторна виїмка документів проводилась у 17% випадків (із них у 84% – після проведення виїмки органом діз-нання).
4) Наступним недоліком є те, що при проведенні даної слідчої дії не складається список документів, які підлягають виїмці. В окремих випадках, при дорученні проведення виїмки органу діз-нання, замість протоколу виїмки складається протокол вилучення, що не відповідає діючому кримінально-процесуальному законодав-ству.
Крім того, встановлено, що в окремих випадках у справах про злочини даної категорії документи були вилучені до порушення кримінальної справи під час документальних перевірок. У подаль-шому при проведенні попереднього слідства необхідні документи додатково не вилучались.

Перелік документів, що підлягають виїмці та огляду
За категорією податкових злочинів у процесі виїмки вилученню підлягають документи різного характеру, які дозволяють провести документальне дослідження діяльності суб’єкта підприємницької ді-яльності та сприяють якісному проведенню попереднього слідства. Це реєстраційні документи; документи первинного обліку; бухгалтерські реєстри; ділова переписка; документи, що відображають роз-рахунки податків; податкові декларації; документи, що свідчать про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку господарюючого суб’єкта; чорнові записи тощо.
Узагальнення та аналіз практики розслідувань ухилень від сплати податків дозволяє визначити перелік документів, що підля-гають вилученню при виїмці. Найчастіше це:
– рішення виконавчого комітету про реєстрацію суб’єкта під-приємницької діяльності;
– статут, установчий договір, протокол загальних зборів за-сновників;
– список посадових осіб, співробітників, які працюють на да-ному підприємстві;
– ліцензії (дозвіл) на проведення визначеного виду діяльності;
– документи, що відображають відомості про відкриття розра-хункових та інших рахунків господарюючим суб’єктом в установах банків;
– документи, що відображають право власності чи оренди на приміщення, де розташований суб’єкт підприємницької діяльності, а також на виробничі приміщення чи основні засоби виробництва;
– договори, угоди, контракти та інші зобов’язання щодо реалі-зації товару (продукції), виконання робіт, надання послуг;
– прибутково-видаткові документи;
– документи, що підтверджують відвантаження, транспорту-вання, розвантаження товарів;
– журнал обліку товарно-матеріальних цінностей (у разі ве-дення спрощеного обліку товарно-матеріальних цінностей);
– журнали-ордери рахунків бухгалтерського обліку;
– бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність із додаванням необхідних документів;
– баланс підприємства;
– звіт про фінансові результати та їх використання;
– дані із банку про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства;
– відомості про виплату заробітної плати;
– ділова переписка;
– розрахунок податку з власника транспортного засобу;
– довідка про фактично отриманий прибуток за I і II місяці по-точного кварталу та розмір авансового внеску;
– податкові декларації;
– повідомлення територіальних податкових адміністрацій про види, строки та порядок виплати податків та інших обов’язкових платежів, а також повідомлення про надання в строк податкових декларацій та розрахунків податків та інші документи залежно від характеру діяльності, виконаної господарюючим суб’єктом.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)