Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 4. Організація огляду документів

4. Організація огляду документів


Процес розслідування ухилень від сплати податків пов’язаний із використанням письмових актів облікового та звітного характеру, які в тій чи іншій мірі відображають фінансово-господарську та ор-ганізаційну діяльність СПД.
У зв’язку з цим виникає необхідність у визначенні поняття “документ” і порядку використання інформації, яка міститься в до-кументах, при кримінальному судочинстві.
Документ є діловим папером, що підтверджує певний факт або право на що-небудь, письмовим свідченням про певне діяння.
Отримані під час слідчого огляду документів результати до-зволяють встановити під час попереднього слідства, чи будуть дані документи визначатись як речові або письмові докази. Вказані ре-зультати можуть використовуватися для висунення версій про спо-сіб вчинення податкового злочину, а також для призначення необ-хідних експертиз з метою визначення достовірності документів або, навпаки, встановлення підробок, підчисток, дописів тощо.
За допомогою даних огляду документів слідчий складає поепі-зодний план розслідування і визначає, які документи можуть вико-ристовуватися при допитах підозрюваних, свідків, звинувачених.
На етапі підготовки до проведення слідчого огляду документів необхідно виконати наступні заходи.
1. Скомпонувати документи за відповідними тематиками.
2. Ознайомитись із літературою, яка дає уявлення про те, як пра-вильно повинні оформлятися дані документи, а також із криміналіс-тичною літературою, яка визначає способи підробки документів.
3. Отримати консультацію у відповідних спеціалістів (бухгал-терія, діловодство, товарознавство та ін.).
4. Отримати консультацію у криміналістів, які займаються до-слідженням документів.
5. Підготувати необхідні технічні засоби, які використовують-ся для знаходження підробок на документах.
Виходячи із тлумачення ст. 78 КПК України, документи мо-жуть виступати в якості доказів у тому разі, коли вони зберегли на собі сліди злочину.
Письмовими доказами вважаються документи, в яких кримі-налістичному дослідженню піддався їх зміст.
Речовими доказами називають документи, в яких досліджу-ється їх форма.
У справах про ухилення від сплати податків в якості письмо-вих доказів можуть виступати: 1) акти документальних перевірок; 2) письмові пояснення осіб, відповідальних за обчислення та сплату податків; 3) висновки спеціалістів ДПА за результатами перевірок господарської діяльності СПД; 4) довідки, таблиці, які ілюструють діяльність СПД.
Речовими доказами є, як правило, ті документи, які містять ознаки шахрайства та підробок. Це може бути заниження кількості придбаного товару, завищення ціни придбання, заниження обсягів реалізації.
Оцінка документа як джерела доказів полягає у тому, що слід-чий вирішує питання про достовірність документа і визначає силу, значення та переконливість даних, що містяться у ньому.
У процесі огляду документів необхідно перевіряти і встанов-лювати:
1) чи складені ці документи відповідно до тих вимог, які існу-ють до документів даного типу;
2) чи правильно заповнені всі реквізити і чи є даний документ оригіналом або копією;
3) чи повністю зберігся документ до виїмки;
4) чи є в даному документі відомості, які можна перепровірити за іншими документами;
5) чи підписаний цей документ особами, які уповноважені на це;
6) який повний зміст документа;
7) на якому матеріалі виконано документ і який спосіб вигото-влення;
8) чи є в документі виправлення, дописування, підчистки, особливі позначення.
Після проведення огляду документів необхідно вирішити пи-тання, чи відносяться вони до матеріалів скоєного податкового зло-чину. Документи, що відповідають вимогам ст. 78 КПК, повинні бути визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінальної справи.
Про проведений огляд документів відповідно до ст. 195 КПК України складається протокол.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)