Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Етап підготовки до проведення допиту

2. Етап підготовки до проведення допиту


Досягненню позитивних результатів у процесі допиту за за-значеною категорією злочинів багато в чому сприяє ретельна підго-товка слідчого до проведення даної слідчої дії і визначення предме-та дослідження майбутнього допиту.
Етап підготовки допиту включає чотири взаємопов`язаних елементи:
а) вивчення матеріалів кримінальної справи;
б) вивчення спеціальних питань;
в) вивчення даних про особу допитуваного;
г) складання плану допиту.
Виділені елементи впливають на ефективність і результатив-ність проведення допиту осіб, що займають різноманітне процесуа-льне становище і мають відношення до розслідування різних видів злочинів, у тому числі й ухилень від сплати податків.
Підготовка до проведення допиту осіб за даною категорією злочинів починається з вивчення і ретельного аналізу матеріалів кримінальної справи. На різних етапах розслідування та у різнома-нітних слідчих ситуаціях існує різний набір доказів.
Вивчення й аналіз наявних матеріалів кримінальної справи до-зволяють правильно і результативно застосувати їх у процесі допи-ту і попереднього слідства. Зазначене допомогає визначитися з об-ставинами, що складають предмет допиту, формулюванням і поста-новкою питань, які необхідно вирішити при проваджені даної слід-чої дії.
Сутність вирішення розумових завдань у процесі підготовки до допиту полягає в аналізі вихідного матеріалу та складанні про-грами провадження цієї слідчої дії. Слідчий заздалегідь визначає схему майбутнього допиту свідка або обвинуваченого: планує пев-ним чином використовувати доказовий матеріал, прогнозує можли-вий результат застосування тактичних прийомів допиту.
Підготовка до допиту різних категорій осіб вимагає від слід-чого дій щодо постановки задань, які підлягають вирішенню в ході проведення слідчої дії: методів, прийомів і засобів, які використо-вуються при цьому, визначення черговості проведення допитів.
Процес діяльності суб’єктів підприємницької діяльності зна-ходить відображення у відповідних документах. Таким чином, при провадженні попереднього слідства вивченню й аналізу підлягають документальні дані, що відображають різноманітні фінансово-господарські операції. Значну частину інформації слідчий отримує саме з таких джерел. Зазначене вище відповідним чином впливає на встановлення тих обставин, які підлягають з’ясуванню у процесі допиту.
Змістом аналізованого елементу підготовки до проведення до-питу є також добір або збір необхідних матеріалів. Зазначене озна-чає, що до різних категорій осіб, які підлягають допиту, слідчий по-винен підібрати, а в разі потреби – зібрати (наприклад, провести вилучення, витребувати документи і т.п.) матеріали, що надалі бу-дуть використовуватися при проведенні слідчої дії. Ці матеріали повинні відповідати роду діяльності допитуваних осіб і конкретних фінансово-господарських операцій, у виконанні яких вони брали участь.
Наприклад, при допиті осіб, що зробили відпуск товару, необ-хідно використовувати всі документи, що стали підставою для ви-конання угоди (наприклад, комерційна пропозиція, договір, раху-нок-фактура, платіжне доручення, виписка з банку про рух коштів на розрахунковому рахунку підприємства, накладна на відпуск то-вару зі складу, сертифікати якості, документи санітарного, техніч-ного контролю, товарно-транспортні накладні та інші документи, що мають відношення до виконання угоди).
З цим пов’язана і підготовка питань, які необхідно з’ясувати у процесі допиту різноманітних категорій осіб. Вивчення того або іншого документа, що відображає виконання фінансово-господарської операції, ставить перед слідчим питання, які необхідно ви-вчити і з’ясувати. Слідчий робить відповідні виписки з документів або позначки у плані про місцезнаходження джерела (документа, пояснення, акта документальної перевірки тощо). На підставі аналі-зу документів визначається коло осіб, які підлягають допиту, характер і обсяг майбутніх спеціальних досліджень (наприклад, доку-ментальних перевірок, судово-бухгалтерських експертиз, криміналістичних досліджень документів).
Змістом наступного елементу є діяльність слідчого щодо ознайо-млення з різного роду спеціальними питаннями, що виникають при розслідуванні ухилень від сплати податків. Специфіка розслідуван-ня даної категорії злочинів виявляється у вивченні й аналізі норма-тивних актів, що регламентують підстави, порядок обчислення і сплати податків, правила ведення бухгалтерського обліку та надан-ня звітності і податкових декларацій, порядку призначення прове-дення документальних перевірок і різного роду експертиз. Постійна зміна чинного законодавства у сфері оподаткування певною мірою впливає на якість розслідування даної категорії злочинів. На зазна-ченій стадії підготовки до допиту потрібно підібрати і вивчити не-обхідну нормативну базу, а у разі потреби – зробити відповідні ви-писки для використання положень нормативних актів у ході допиту.
В окремих випадках слідчий може одержати кваліфіковану консультацію у спеціаліста-бухгалтера. На етапі підготовки до до-питу спеціаліст надасть допомогу в роз’ясненні окремих положень законодавства про податки, змісту спеціальних термінів, що вико-ристовуються у зазначеній сфері. Крім зазначеного, спеціаліст до-поможе також у визначенні обставин, що виступають предметом допиту тієї або іншої особи, у доборі необхідних для допиту доку-ментів, у роз’ясненні змісту акта документальної перевірки і фор-мулюванні питань допитуваним.
Володіння слідчим знаннями спеціальних питань, які зустрі-чаються у практиці розслідувань ухилень від сплати податків, є га-рантією проведення успішного розслідування.
Вивчення особи, яку планується допитувати, на етапі підготовки до допиту дозволяє виробити визначену лінію поведінки слідчо-го і використати при цьому різноманітні тактичні прийоми. Дані про особу допитуваного можуть отримуватися з матеріалів кримінальної справи, допитів інших осіб, документів, що характеризують особу за обліками правоохоронних органів та оперативних матеріа-лів. В окремих випадках більш цілеспрямовано вивчається особис-тість обвинувачуваних, їх взаємозв’язок з іншими посадовими осо-бами, наявність злочинного досвіду, каналів підтримки і прикриття злочинної діяльності.
Елемент планування проведення слідчої дії є вирішальним на етапі підготовки до допиту. Упорядкування плану може провадить-ся в різноманітних формах. Зміст плану передбачує визначення ка-тегорії особи, яка підлягає допиту, її установчих даних. У плані відображається наявність фактичного матеріалу і його місцезнаходження у справі. Основним розділом у плані є питання, які підляга-ють з`ясуванню у ході допиту, а також наявність і порядок пред`явлення речових доказів. Доцільним є поетапне упорядкування плану. У даному випадку необхідно використовувати положення загального плану розслідування у справі, де висвітленні фактичні дані про факт ухилення від сплати податків і їх місце у матеріалах справи. У таких випадках у плані допиту вказуються номери епізо-дів, за якими необхідно допитати, а також конкретні питання, які підлягають з`ясуванню. Необхідні дані про речові докази і документи слідчий одержує із загального плану розслідування у кримінальній справі.
На етапі підготовки до допиту слідчий повинен вирішити пи-тання часу і способу виклику конкретної особи для допиту.
У разі потреби слідчий може запланувати участь у допиті спе-ціаліста, захисника.
Залежно від характеру змісту слідчої дії, що аналізується, на етапі підготовки потрібно розглянути питання про застосування не-обхідних технічних засобів.
У зв’язку з розглядом заходів з підготовки до допиту, обґрун-тованою вважається думка А.А. Закатова, який рекомендує слідчим на етапі підготовки до допиту передбачити конкретні заходи, спря-мовані на попередження неправдивих показань.
На етапі підготовки необхідно вирішити питання черговості виклику для допиту.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)