Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 3. Порядок і особливості допиту свідків

3. Порядок і особливості допиту свідків


При розслідуванні економічних злочинів для полегшення ро-боти слідчого під час підготовки до допиту осіб у якості свідка і прогнозування характеру одержаної від них інформації, обґрунто-вано виділяються чотири групи свідків залежно від наступних чин-ників: а) вид злочину; б) відношення до виду господарської діяль-ності або об’єкта злочину; в) службове становище (керівник, підле-глий, особа, яка не має відношення до службової діяльності); г) ха-рактер відношень із злочинцями.
Виділення зазначених груп свідків дозволяє використовувати їх при розслідуванні інших злочинів, у тому числі й ухилень від сплати податків. Так, можливим є виділення категорій свідків дано-го СПД залежно від місця їхньої роботи. Такими особами при роз-слідуванні ухилень від сплати податків є:
1) обслуговуючий персонал (секретар, офіс-менеджер, друкар-ка, водій, реалізатор, касир та інші);
2) особи, які займаються питаннями бухгалтерського обліку, обчислення та сплати податків;
3) фундатори суб’єкта підприємницької діяльності;
4) юристи, що надають допомогу у веденні господарської дія-льності суб`єкта;
5) вищі керівники, які здійснюють прийом на роботу осіб, відповідальних за обчислення і сплату податків та інших обов’язкових платежів;
6) особи, які здійснюють прийом товару для наступної реалі-зації (посередники);
7) особи, які здійснюють оформлення різноманітних угод (до-говір купівлі-продажу, транспортне обслуговування, страхування і т.д.).
Зазначений вище перелік осіб, які можуть допитуватися в яко-сті свідків при рослідуванні податкових злочинів, є умовним. Залежно від структури підприємства, що перевіряється, форми власності, характеру та обсягу діяльності, що виконується, а також участі різ-номанітних осіб, які забезпечують виконання цього процесу, слід-чим може визначатися коло осіб, які підлягають допиту.
Наступний різновид категорій свідків у справах про ухилення від сплати податків складають особи, які працюють на даному під-приємстві:
1) посадові особи суб’єктів підприємницької діяльності, із якими посадові особи СПД, що перевіряються, вступали у взаємо-відносини різного роду (придбання товару (продукції), здійснення транспортування вантажу, реалізація продукції, надання посеред-ницьких послуг і т.п.);
2) особи, які безпосередньо робили відпуск товару, його транспортування, реалізацію, збереження;
3) особи, які здійснюють послуги з охорони товарно-матеріальних цінностей (співробітники Державної служби охорони, приватних структур, що надають такого роду послуги);
4) посадові особи Державної податкової адміністрації, що ви-конують обов’язки з контролю за здійсненням господарської діяль-ності суб`єкта, а також здійснюють ведення податкової (юридичної) справи, направляють повідомлення про необхідність і терміни на-дання декларацій, контрольюють правильність обчислення і сплати податків до бюджету;
5) посадові особи Державної податкової адміністрації, які проводили документальні перевірки дотримання суб’єктом подат-кового законодавства;
6) особи, які здійснюють аудиторські перевірки діяльності суб’єкта за звітний період.
Зазначений перелік категорій свідків не є вичерпними і зале-жить, насамперед, від характеру й обсягу діяльності суб`єкта під-приємницької діяльності, а також від конкретної участі осіб у за-значеному процесі.
Обставини, які підлягають встановленню у процесі допиту свідків при розслідуванні ухилень від сплати податків, можуть мати різносторонній характер. При допиті осіб, які брали участь у здійс-ненні господарської діяльності, підлягають з’ясуванню питання про характер, зміст і обсяги операцій, що виконувалися. При цьому по-винні використовуватися документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій.
У випадку допиту осіб, відповідальних за ведення бухгалтер-ського обліку і надання звітності, підлягають з’ясуванню питання про реальні масштаби діяльності підприємства, порядок ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, порядок надан-ня для звітів первинних документів, складання податкових декларацій. Крім зазначеного, підлягають з’ясуванню обставини вчинення злочинів за кожним фактом ухилень від сплати податків.
У процесі допиту посадових осіб Державної податкової адмі-ністрації можуть встановлюватися наступні обставини:
1) характер і зміст виявлених порушень податкового законо-давства у процесі проведеної документальної перевірки діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; роз’яснення окремих поло-жень акта документальної перевірки та отриманих результатів; ре-зультати дослідження, що не знайшли відображення в акті;
2) роз’яснення окремих положень відомчих нормативних актів про порядок, терміни обчислення і сплати податків, надання розра-хунку податків і податкових декларацій;
3) характер і зміст дій посадових осіб Державної податкової адміністрації у ході проведених раніше перевірок дотримання зако-нодавства про податки даним суб’єктом. Зазначена категорія осіб підлягає допиту у випадках установлення фактів ухилень від сплати податків у звітних періодах, за якими раніше були проведені пере-вірки;
4) порядок реєстрації конкретного суб’єкта підприємницької діяльності і наявність у податковій справі необхідного переліку до-кументів.
Крім зазначеного, встановлюються обставини надсилання по-переджень, повісток про термін та необхідність сплати податків і надання податкових декларацій.
5) характер і зміст діяльності з усунення причин і умов, що сприяють ухиленню від сплати податків та інші питання.
За даною категорією злочинів допит свідків проводиться, в основному, на початковому етапі розслідування. Вказане дозволяє одержати необхідну інформацію, що буде використана при допиті підозрюваних, обвинувачуваних, а також із метою доказування фактів ухилень від сплати податків. Допит кожної групи свідків специ-фічний, обумовлюється їхнім відношенням до справи, характером функціональних обов’язків, взаємовідносинами з обвинувачуваними.
Свідки підлягають допиту на початковому етапі, оскільки осо-би, які ухилились від сплати податків, можуть вдатися до протидії слідству шляхом підкупу, залякування, шантажу по відношенню до свідків.
Особливості вчинення податкового злочину, сукупність дока-зів, що були зібрані, відносини між учасниками судочинства, про-тидія органам попереднього слідства з боку осіб, які ухилялися від сплати податків, мають значний вплив на вибір тактики й окремих тактичних прийомів при проведенні допиту (свідка, підозрюваного, обвинуваченого).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)