Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 4. Тактичні прийоми і форми допиту

4. Тактичні прийоми і форми допиту


У практиці розслідувань ухилень від сплати податків потрібно використовувати комплекс тактичних прийомів і методичних реко-мендацій щодо їхнього використання, розроблених наукою кримі-налістикою.
На початку допиту, з метою встановлення з допитуваним кон-такту, слідчим використовуються такі тактичні прийоми, як бесіда, усунення емоційної напруги. Крім цього, з’ясовуються демографічні дані, відносини з обвинуваченим, відношення допитуваного до злочину, який розслідується, та інші загальні питання.
Після виконання дій із заповнення анкетної частини протоколу свідку або обвинуваченому пропонується повідомити у формі віль-ної розповіді про факти, які цікавлять слідство. З метою одержання найбільш повної інформації на даній стадії допиту можливе засто-сування таких прийомів, як нагадування, зіставлення, роз’яснення сутності майбутньої слідчої дії.
У практичній діяльності щодо розслідування ухилень від сплати податків можливе використання таких видів вільної розповіді:
1. Встановлення обставин у хронологічній послідовності. За-значений вид вільної розповіді застосовується, як правило, при до-питах свідків, що виконували ті або інші дії при здійсненні госпо-дарських операцій суб`єктом. Використання даного виду розповіді можливе при допиті обвинувачених із метою встановлення обста-вин державної реєстрації СПД, відкриття розрахункових рахунків в установах банків, постановки на облік у Державній податковій ад-міністрації і загальній характеристиці діяльності, що виконується.
2. За виконаними господарськими операціями і, відповідно, за епізодами вчинення ухилень від сплати податків.
3. За окремими звітними періодами і виявленими фактами по-рушень податкового законодавства в зазначені періоди.
4. За окремими суб`єктами підприємницької діяльності. У практиці розслідувань ухилень від сплати податків часто зустріча-ються випадки, коли предметом дослідження є діяльність декількох суб’єктів підприємницької діяльності. Зазначене викликане тим, що в окремих випадках до кримінальної відповідальності притягуються особи, які займають аналогічні посади в декількох підприємствах, де установлені факти ухилень від сплати податків. В окремих випадках до кримінальної відповідальності притягуються особи, які займають відповідні посади в різних організаціях, але виявлені порушення податкового законодавства взаємозалежні і досліджуються в одній справі (наприклад, заниження об’єктів оподаткування за од-нією угодою покупцем і продавцем).
Дослідження справ про злочини аналізованої категорії пока-зують широке використання зазначеної форми допиту (у 47 % при допиті свідків, у 68 % при допиті обвинувачених).
Особливості вчинення ухилень від сплати податків та необхід-ність використання при допиті речових доказів і документів не до-зволяють одержати повну інформацію при проведенні даної слідчої дії, застосовуючи форму вільної розповіді.
У практиці розслідувань ухилень від оплати податків застосу-вання запитально-відповідна форма одержання інформації (у 31 % при допиті свідків і 19 % при допиті обвинувачуваних). Форма “за-питання-відповідь” може використовуватися і як самостійний спо-сіб одержання інформації, так і в якості додаткової форми вільної розповіді. Аналізована форма одержання інформації (коли вона ви-ступає в якості самостійної) являє собою постановку питань особі, яку допитують. Сформульоване питання знаходить повне відображення у протоколі допиту. Після чого повинна бути отримана від-повідь на поставлене запитання. Питання (при постановці їх допи-туваному) повинні бути конкретними, точними.
Точна постановка запитання, а також розуміння їх допитува-ним впливають на результативність аналізованої слідчої дії. При цьому питання повинні ставитися в логічній послідовності, оскіль-ки зазначене сприяє посиленню цілеспрямованості допиту.
Основними вимогами, які висуваються до постановки питань допитуваному, є:
1) запитання повинне бути конкретним, стосуватись якоїсь першої обставини, лаконічним і без подвійного тлумачення;
2) необхідно обходити питання, на які можливо дати відповіді з припущеннями;
3) формулювання питань повинне цілком виключати можли-вість вилучення з його змісту інформації, необхідної для відповіді;
4) необхідно визначити послідовність, у якій будуть ставитися питання;
5) запитання формулюється з урахуванням розвитку (розумово-го, інтелектуального і культурного) особи, яку планується допитати.
З метою доповнення, уточнення, деталізації і перевірки свід-чень допитуваної особи їй можуть ставитися відповідні питання.
Але найбільш оптимальною є змішана форма, при якій після вільної розповіді особі, яка допитується, ставлять питання для до-повнення та перевірки свідчень. Зазначена форма дозволяє викори-стовувати в процесі допиту документи.
Однак матеріали практики розслідування ухилень від сплати податків говорять про незначне використання змішаної форми одержання інформації (в 22 % при допиті свідків, в 13 % при допиті об-винувачуваних). При використанні змішаної форми можливе одер-жання інформації про такі обставини, про які до проведення допиту слідчому не було відомо. При запитально-відповідній формі допи-туваний може зорієнтуватися про обсяг відомостей, які має у своє-му розпорядженні слідчий.

Переваги змішаної форми допиту
1) Змішана форма дозволяє постійно підтримувати на необхід-ному рівні психологічний контакт між слідчим і допитуваним.
2) При використанні вказаної форми допитуваному важче формулювати неправдиві свідчення, оскільки його розповідь повинна стосуватися різних обставин, які можуть перевірятися слідчим і щодо яких у розпорядженні слідчого є речові або письмові докази.
3) Зазначені обставини дозволяють провести вивчення особис-тості допитуваного, правдивість свідчень і його особисті інтереси.
По відношенню до допиту свідків зазначена форма одержання інформації щодо справ про ухилення від сплати податків може мати наступний прояв. Слідчий пропонується свідку (залежно від його участі в діяльності даного суб’єкта, а також відповідно до посадо-вого положення у контролюючих органах) повідомити про відомі йому обставини, які мають відношення до події, що розслідується. Свідок у формі вільної розповіді викладає відомі йому факти і у ви-падку необхідності робить посилання на наявні документи, речові докази. Слідчий при цьому робить відмітки: про зміст свідчень, не-точності у свідченнях, про питання, що виникли у зв`язку з даними свідченнями, про уточнюючі, контролюючі питання для перевірки свідчень. Якщо необхідно, після закінчення вільної розповіді, мо-жуть ставитися питання з’ясування обставин, що є предметом допи-ту свідка.
Вказаний порядок дозволяє стежити за поведінкою свідка і контролювати випадки формулювання неправдивих свідчень. З ме-тою одержання найбільш повної інформації від свідка на стадії вільної розповіді, слідчий уточнюючими запитаннями спрямовує відпо-відь у необхідному для слідства напрямі. Це означає одержання не взагалі інформації, а тих свідчень, що мають відношення до події, що розслідується.
Одержанню повної інформації в процесі допиту свідків, уста-новленню фактів неправдивих свідчень сприяє використання пев-них тактичних прийомів. У криміналістичній літературі за даною проблемою виділяються наступні групи тактичних прийомів:
1) прийоми актуалізації засвідченого факту свідком;
2) прийоми, що сприяють відтворенню (мовному) відомого свідку факту;
3) прийоми, спрямовані на виявлення неправди і встановлення мотивів замовчування в показаннях свідка;
4) прийоми, спрямовані на встановлення помилок у показаннях та їхнє усунення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)