Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 4. Особливості проведення обшуку та вилучення засобів комп’ютерної техніки

4. Особливості проведення обшуку та вилучення засобів комп’ютерної техніки


Дуже часто в процесі розслідування комп’ютерних злочинів виникає необхідність у встановленні етапів обробки бухгалтерських даних із використанням ЕОМ, до яких вносились ті чи інші зміни, ознаки інтелектуальної підробки у первинних та зведених бухгал-терських документах, складених на ЕОМ, встановленні фактів зме-ншення оподатковуваного прибутку, виявленні причетних до здійс-нення комп’ютерного злочину бухгалтерських працівників шляхом дослідження носіїв оперативної інформації, а також осіб, які вводили відповідні дані в ЕОМ тощо. На нашу думку, з цією метою можна використати вже існуючі методики проведення судово-бухгалтерських експертиз, які дозволяють встановити міру додер-жання тих чи інших вимог положень про документи і документоо-біг у бухгалтерському обліку. При оформленні різноманітних гос-подарських та інших операцій за допомогою первинних документів і відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку та звітності експертиза допускає, що ці дані можуть бути виражені у формі, за-фіксованій на машинному носія і машинограмі, створеними засоба-ми комп’ютерної техніки. У випадку виявлення порушень цих нор-мативних документів експерт-бухгалтер може встановити їх причи-ни (чи не зроблені вони з метою скоєння злочину і зловживання, приховування нестачі матеріальних цінностей, зменшення їх розмі-ру та ін.). Водночас експерт формулює висновок про те, на скільки порушення положень вплинули на стан бухгалтерського обліку і виконання функцій особами, відповідальними за управління госпо-дарською та іншою діяльністю. При цому можливе встановлення осіб, відповідальних за створені або допущені порушення правил складання первинних документів та облікових реєстрів.
Крім цього, слідчому потрібно знати, що існує багато особли-востей, які повинні враховуватись під час провадження окремих слідчих дій.
Якщо слідчий володіє інформацією, що на об’єкті обшуку зна-ходяться ЗКТ, розшифровка даних, з яких можна дати докази у справі, він повинен заздалегідь підготуватись до їх вилучення. Під час обшуку необхідна участь як мінімум двох спеціалістів у комп’ютерній техніці: програміста (системного аналітика) та зв’язника (спеціаліста з мереж).
Після прибуття на місце обшуку слід одразу вжити заходів для забезпечення збереження ЗКТ та даних, що знаходяться на них, і цінної інформації. Для цього необхідно:
– не дозволяти будь-кому з працюючих на об’єкті обшуку та іншим особам доторкатися до ЗКТ з будь-якою метою;
– не дозволяти будь-кому з персоналу вмикати електропоста-чання об’єкта;
– у випадку, якщо на момент початку обшуку електропоста-чання вимкнено, слід вимкнути з електромережі всю комп’ютерну техніку, що знаходиться на об’єкті;
– самому не проводити жодних маніпуляцій із засобами комп’ютерної техніки, якщо результат цих маніпуляцій заздалегідь несвідомий;
– при наявності у приміщенні, де знаходяться ЗКТ, небезпеч-них речовин, матеріалів і обладнання (вибухових, токсичних, вог-ненебезпечних, магнітних та електромагнітних) помістити ЗКТ в інше приміщення;
– при неможливості усунення шкідливих матеріалів із примі-щення, а також при наполегливих спробах персоналу отримати до-ступ до ЗКТ, застосувати заходи для усунення (переміщення) персоналу в інше приміщення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)