6. Тактика вилучення ЗКТ


При вилученні засобів комп’ютерної техніки необхідно забез-печити суворе дотримання кримінально-процесуального законодав-ства. Для цього необхідно акцентувати увагу понятих на всіх діях, що проводяться, та їх результатах. При необхідності понятим дають необхідні пояснення, оскільки багатьом учасникам слідчої дії мо-жуть бути незрозумілі маніпуляції, що проводяться. Крім того, опечатувати ЗКТ так, щоб виключити можливість роботи з ними, розукомплектування та фізичного пошкодження основних робочих компонентів при відсутності власника чи експерта. При опечатуванні комп’ютерних засобів слід накласти один аркуш паперу на роз’єм електроживлення, розміщений на задній панелі, другий – на передню панель зверху із перекриттям на верхню панель та закрити їх краї густим клеєм. На аркушах паперу повинні бути підпис слід-чого, понятих та представника персоналу. При вилученні магнітно-го носія машинної інформації потрібно пам’ятати, що вони повинні переміщуватись у просторі і зберігатись тільки у спеціальних опломбованих і екранованих контейнерах або у стандартних дискретних або інших алюмінієвих футлярах заводського виготовлення, що ви-ключають руйнівний вплив на різних електромагнітних та магніт-них полів та “наводок”, спрямованих випромінювань. При вилучен-ні магнітних носіїв найкраще упакувати їх у пакет із звичайної фольги і опечатати звичайним способом. Недопустимо наклеювати будь-що безпосередньо до фізичних носіїв інформації та завдавати їм механічні пошкодження.
У випадку, коли необхідно посилити увагу безпосередньо на певний фізичний носій, слід вказати у протоколі його серійний (за-водський) номер, тип, назву (якщо є) або провести його точний опис (розміри, колір, клас, надписи, фізичні пошкодження). При відсутності чітких зовнішніх ознак фізичного носія його потрібно помістити в окрему коробку (ящик, конверт), про що обов’язково робиться відмітка у протоколі проведення слідчої дії.
У випадку неможливості вилучення і залучення до справи в яко-сті речового доказу засобу комп’ютерної техніки (наприклад, якщо комп’ютер є сервером або робочою станцією комп’ютерної мережі) в обов’язковому порядку після його огляду необхідно блокувати не тільки відповідні приміщення. А також вимикати джерело енергожив-лення апаратури або, в крайньому випадку, створити умови лише для отримання інформації з одночасним опломбуванням усіх необхідних вузлів, деталей, частин і комп’ютерної системи.
Якщо ж виникла необхідність вилучення інформації з опера-тивної пам’яті комп’ютера (безпосередньо із оперативного за-пам’ятовуючого засобу – ОЗЗ), то зробити це можливо тільки шля-хом копіювання відповідної машинної інформації на фізичний но-сій із використанням стандартних паспортизованих програмних за-собів із відповідним документальним додатком і в порядку, встановленому державними стандартами та іншими нормативними документами. Тільки у такому випадку машинна інформація може належати до розряду “документальної інформації”, як цього вимагає закон. У даному випадку необхідно встановити і зафіксувати у протоколі проведення слідчої дії:
– програму, що виконується комп’ютером на момент прове-дення слідчої дії, або останню виконану ним. Для цього необхідно детально вивчити та описати зображення, існуюче на екрані дисп-лея комп’ютера, всі периферійні засоби, що функціонують при цьому, і результати їх діяльності. Необхідно знати, що численні сервісні програмні засоби дозволяють встановити і продивитися найменування усіх раніше викликаних програм і останню виконану. Наприклад, із використанням NORTON COMMANDER остання ви-конана програма встановлюється за положенням курсора;
– результат знайденої програми;
– усі маніпуляції з засобами комп’ютерної техніки (включаю-чи натиски на клавіші клавіатури), здійснені у процесі проведення слідчої дії, та їх результат (наприклад, при копіюванні програми і файлів, встановленні їх атрибутів, часу і дати створення, а також при вимкнені і включенні апаратури, порядку відокремлення її час-тин).
Вилучення апаратури ЗКТ проходить тільки у вимкненому стані. При цьому повинні виконуватися і відображатися у протоко-лі наступні дії:
– встановлене увімкнене обладнання та зафіксований порядок його відключення;
– опис точного місцезнаходження предметів, що вилучаються, та їх розташування відносно один одного і оточуючих предметів (з додатком необхідних схем та планів);
– точний опис порядку з’єднання між собою усіх приладів із зазначенням особливостей з’єднання (колір, кількість, розміри, ха-рактерні індивідуальні ознаки з’єднувальних проводів, кабелів, шлейфів, роз’ємів, штекерів та їх специфікації);
– визначена відсутність або наявність використаних для по-треб ЗКТ каналу (каналів) зв’язку і телекомунікацій. В останньому випадку – встановлення типу зв’язку, апаратури, що використову-ється, абонентський номер, позивний або робоча частота;
– роз’єднані з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки апаратні частини (прилади) з одночасним опломбуванням їх техніч-них входів і виходів.
Як показує практика, при вилученні засобів комп’ютерної техніки у слідчого можуть виникнути конфлікти із персоналом. При їх вирішенні додатково до вищевикладених правил бажано керува-тись наступними рекомендаціями:
1) недопустимо проводити вилучення у декілька прийомів, якщо навіть слідчий не володіє необхідним транспортом. У цьому випадку слід зробити декілька рейсів з об’єкта до місця, де зберіга-ються вилучені матеріали;
2) вилучені матеріали не можуть залишатися на відповідальне збереження на самому об’єкті або в іншому місті, де до них можуть мати доступ сторонні особи;
3) недопустиме заміщення на об’єкті частини засобів комп’ютерної техніки за мотивом її “абсолютної необхідності” для діяльності даної фірми (організації). Бажання персоналу зберегти від вилучення деякі ЗКТ вказує на наявність на них важливої для слідства інформації;
4) слід вилучити усі ЗКТ, що знаходяться у приміщені об’єкта, незалежно від їх юридичної приналежності;
5) якщо персонал наполягає на відображенні у протоколі слід-чих дії певних якостей вилучених ЗКТ (марки процесора, об’єм пам’яті та ін.), то ці відомості можуть записуватися лише як окремі заяви.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)