Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 2.4. Параметри і форми аналітичного обліку

2.4. Параметри і форми аналітичного обліку


Фінансовий облік повинен забезпечити реалізацію принаймні двох функцій: 1) запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в агрегованому вигляді у балансовій та фінансовій звітності для аналізу та управління; 2) запис детальної інформації про параметри та контрагентів кожної операції з метою отримання звітів різного рівня для внутрішнього користування, подання перевірним органам та для обрахування макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики. Крім того, враховуючи високу ступінь автоматизації ведення бухгалтерського обліку, необхідно передбачити низку параметрів для автоматизованого виконання завдань, наприклад, для нарахування відсотків, складання допоміжної фінансової звітності за окремими видами операцій (кредитними, депозитними і т. п.).
Здійснення агрегованого обліку для виконання першої функції забезпечується за допомогою синтетичного обліку, тобто з використанням бухгалтерських рахунків. Їх перелік наведено у плані рахунків.
Але всю необхідну інформацію неможливо відобразити на рівні лише балансових рахунків: це призведе до того, що план рахунків стане громіздким та незручним для роботи.
Щоденна детальна інформація про здійснені банком операції відображається в основній формі аналітичного обліку — особовому рахунку. По кожному балансовому і позабалансовому рахунку відкриваються рахунки аналітичного обліку. Виділення особових рахунків залежить від виду активу, зобов’язань і власного капіталу з розподілом за контрагентами.
Особові рахунки підлягають реєстрації в спеціальній книзі, де для кожного балансового рахунку IV порядку відводяться окремі аркуші. В ній реєструються всі особові рахунки клієнтів, а також рахунки, відкриті за внутрішньобанківськими операціями (облік майна, власного капіталу, доходів, витрат, результатів діяльності, розрахунків). При закритті рахунку в книзі проставляється дата і вказується причина закриття. Книга зберігається у головного бухгалтера; зміни у реєстраційних записах можуть здійснюватись тільки з його дозволу.
За деякими балансовими рахунками аналітичний облік ведеться на зведених особових рахунках чи в операційних журналах, книгах, картках у вигляді хронологічного запису операцій для забезпечення контролю за використанням коштів за цільовим призначенням. Наприклад, для обліку касових операцій застосовується «Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку»; для обліку основних засобів — «Журнал обліку основних засобів»; при розрахунках розрахунковими чеками може використовуватися зведений особовий рахунок за аналітичним рахунком «Розрахунки чеками»; видачу розрахункових чекових книжок можна обліковувати за спеціальними картками обліку і т. ін.
У деяких випадках як регістри аналітичного обліку використовуються примірники документів. Наприклад, для обліку документів, не сплачених у строк через відсутність коштів у банку, в картотеку до позабалансового рахунку «Документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку» розміщуються перші примірники грошово-розрахункових документів, які чекають на сплату (платіжні доручення, вимоги-доручення і т. ін.).
У сучасних умовах процес бухгалтерського обліку в банках автоматизований. У зв’язку з цим, з метою збереження інформації про кожний окремий об’єкт аналітичного обліку, оптимізації його ведення і підготовки звітності комерційними банками, Національним банком України було розроблено «Методичні вказівки щодо ведення параметрів аналітичного обліку». В основу цього нормативного документа покладено таку класифікацію: параметри поділяються на обов’язкові та необов’язкові (рекомендовані); на такі, що стосуються контрагентів (клієнтів) і ті, що стосуються безпосередньо аналітичних (особових) рахунків:

Обов’язкові параметри запроваджуються з урахуванням вимог Національного банку України щодо звітності банків. Вони є обов’язковими при оформленні нового контрагента або при відкритті аналітичного рахунку. Загальні обов’язкові параметри дозволяють: 1)отримати інформацію про усі відкриті клієнту рахунки; 2) вибрати сукупність рахунків, які мають задану характеристику, для складання звітності.
Необов’язкові параметри є рекомендованими для заповнення. Вони можуть використовуватись при організації управлінського і податкового обліку в банку, а також при наданні звітності менеджерам банку та іншим органам.
Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп аналітичних рахунків залежно від їх економічного змісту. Такі параметри використовуються для автоматизованого ведення деяких операцій та надання спеціальної звітності Національному банку України. Наприклад, для кредитних рахунків ці параметри передбачають забезпечення, вид кредиту, дату видачі кредиту, дату повернення, кількість пролонгацій; для депозитних рахунків — дату і строк розміщення, дату повернення коштів.
Кожному особовому рахунку надається відповідний номер, який може мати до 14 знаків. Перші п’ять (зліва направо) жорстко регламентовані, інші дев’ять (від шостого знака до чотирнадцятого) банк формує самостійно відповідно до визначених параметрів аналітичного обліку. Знаки набувають значень від 0 до 9. Номер рахунку не може містити менше ніж п’ять знаків.
Схема побудови номера аналітичного (особового) рахунку наведена нижче:

У номер аналітичного рахунку включають лише частину параметрів з усього набору; інші параметри зберігаються поза номером рахунку і можуть використовуватися під час виконання окремих операцій та побудові звітності.
Розглянемо на прикладі можливий підхід до формування номера аналітичного рахунку, виходячи з наведеної інформації про контрагентів банку та бухгалтерські рахунки (табл. 1—3).
Таблиця 1
Характеристика та коди контрагентів

№ з/п Характеристика контрагента Значення параметра (сегмент С у номері рахунку) Значення параметра (ідентифікаційний код контрагента) Формат параметра Примітка
1. Банк – резидент 1 Код МФО банку-контрагента 6 цифр Довідник комерційних банків
України
2. Банк-нерезидент 2 До 10 цифр Значення параметра визначається банком самостійно
3. Інша юридична особа-резидент 3 Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності 8 цифр Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
4. Інша юридична особа-нерезидент 4 Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності 8 цифр Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
5. Фізична особа-резидент 5 Ідентифікаційний код фізичної особи 10 цифр Державний реєстр фізичних осі б — платників податків
6. Фізична особа-нерезидент 6 До 10 цифр Значення параметра визначається банком самостійно
7. Внутрішні рахунки 9 До 10 цифр Значення параметра визначається банком самостійно

Таблиця 2
Контрагенти (клієнти) банку

№ з/п Назва установи Резидентність Значення параметра «характеристика клієнта» Ідентифікаціний код Значення параметру «код клієнта»
1. АБ «Укргаз-промбанк» Резидент 1 320843 320843
2. Банк «Banker Trust» Нерезидент 2 200
3. ТзОВ «Роксолана» Резидент 3 21666080 1001
4. «Сіменс» ЛТД Нерезидент 4 00276395 1002
6. Іванченко В. Резидент 5 1980514435 12006
7. Фрідман Дж. Нерезидент 6


Таблиця 3
Бухгалтерські рахунки
(відповідно до плану рахунків)


з/п
Назва бухгалтерського рахунку Номер бухгалтерського рахунку
1. Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності 2600
2 Поточні рахунки фізичних осіб 2620
3. Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2040
4. Нараховані відсотки за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями 2048
5. Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2047
6. Кореспондентські рахунки в НБУ 1200
7. Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках 1507
8. Банкноти та монети в касі банку 1001
9. Несплачені в строк відсотки за кредитами клієнтів (позабалансовий) 9601

Згідно з наведеною у табл. 1 — 3 інформацією банк самостійно визначає параметри, які увійшли до сегменту С (*********) на схемі (с. 67):
— характеристика контрагента (1 знак);
— порядковий номер аналітичного рахунку (2 знаки);
— код контрагента (до 6 знаків).
У номері рахунку код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо «/». У табл. 4 ключовий розряд замінено на символ «к».
Таблиця 4
Приклади побудови номерів аналітичних рахунків


з/п
Назва аналітичного рахунку Номер рахунку
1. Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана» у доларах США 2600к301.1001/001
2. Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана» 2б00к302.1001
3. Кредит № 1, наданий ТзОВ «Роксолана» 2040к301.1001
4. Кредит № 2, наданий ТзОВ «Роксолана» 2040к302.1001
5. Нараховані відсотки за кредитом № 1, що наданий ТзОВ «Роксолана» 2048к301.1001
6. Прострочена заборгованість за кредитом № 2, що наданий ТзОВ «Роксолана» 2047к302.1001
7. Несплачені в строк відсотки за кредитом № 2, що наданий ТзОВ «Роксолана» (позабалансовий рахунок) 9601к302.1001
8. Поточний рахунок Іванченко В. П. 2620к501.12006
9. Поточний рахунок фірми «Сіменс» у доларах США 2600к401.1002/001
10. Поточний рахунок фірми «Сіменс» у німецьких марках 2600к401.1002/048
11. Кореспондентський рахунок у банку «Banker Trust» у доларах США 1500к200.200/001
12. Кореспондентський рахунок КБ «Укргазпром» 1200к100.300012
13. Грошові кошти у касі № 3 під звіт у касира № 1 1001к931

Особові рахунки включають наступні обов’язкові реквізити:
— номер особового рахунку;
— сума вступного залишку;
— дата останнього руху за рахунком;
— дата здійснення поточної операції;
— номер документа, на підставі якого здійснюється запис;
— номер банку-кореспондента;
— номер рахунку-кореспондента;
— код операції;
— код валюти;
— сума операції;
— суми обігів за дебетом і кредитом;
— сума вихідного залишку;
— реквізити банку, який веде рахунок.
Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках, передруковуються за встановленими стандартами і вважаються вихідними документами банків. Другий примірник особового рахунку є випискою з особового рахунку і призначений для видачі клієнту. До виписок з особових рахунків додаються документи (їх копії), на підставі яких зроблено записи за кредитом рахунку.
На документах, що додаються до виписок, проставляється штамп банку, який оформляє виписки з особових рахунків, а також календарний штамп дати проведення документа за особовим рахунком, якщо ця дата не співпадає з датою виписки документа.
Приклад особового рахунку наведено нижче:
Надруковано 05/06/98 20:33:23Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)