Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 7.4. Облік операцій кредитного характеру

7.4. Облік операцій кредитного характеру


Найбільш поширеними є факторингові операції і операції з фінансового лізингу.
Облік факторингових операцій. Факторингові операції— це продаж рахунків фактору (від англ. factor — комісіонер, агент, посередник), в особі якого, як правило, виступають комерційні банки, фінансові компанії, а також спеціалізовані факторингові компанії. При цьому банки купують рахунки-фактури постачальників на відвантажену конкретним покупцям-дебіторам продукцію, виконані роботи, послуги. Внаслідок цього здійснюється передача постачальником банку права на вимогу боргу з покупця.
Отже, факторингові операції — це купівля банком права на утримання боргу. Це не просто одна з форм фінансування. Банк купує в свого клієнта дебіторські рахунки, завчасно оцінивши кредитоспроможність наявних і можливих дебіторів клієнтів, і наперед визначає максимальний розмір авансу, який звичайно складає 80—90 % суми рахунків-фактур за вирахуванням дисконту і комісійних. Після аналізу необхідної інформації, одержаної від постачальника банк укладає з ним угоду на факторингове обслуговування, в якій повинно бути обумовлено:
— перелік покупців, вимоги яких будуть переуступатися;
— контрольну суму переуступок;
— розмір аважу;
— відсоткову ставку за кредит;
— відсоткову ставку комісійних за обробку рахунків-фактур;
— право регресу зворотної вимоги до постачальника;
— граничний строк платежу для покупця-дебітора;
— відповідальність сторін за порушення угоди;
— умови розірвання угоди;
— строк дії угоди та ін.
Бухгалтерський облік розрахунків за факторинговими операціями здійснюється на активно-пасивному балансовому рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (субрахунок «Розрахунки банку за факторинговими операціями»), а одержаних доходів — на спеціальному окремому рахунку № 6023 «Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями». Аналітичний облік до цього рахунку здійснюється за особовими рахунками постачальників.
Доходи банку від факторингових операцій становить різниця між ціною купівлі рахунків-фактур постачальника і сумою, яка надходить за них від дебітора-покупця.
Відображення факторингових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку розглянемо на прикладі викупу дебіторської заборгованості на суму 100 000 грн. із загальною сумою усіх скидок 10000 грн.
1. На викуп дебіторської заборгованості у постачальника за ціною нижче вартості рахунків-фактур:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 90 000 грн.
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 90 000 грн.
2. На одержання грошей від дебітора на повну суму рахунку-фактури — 100 000 грн.:
Д-т рахунку
№ 120 «Коррахунок у Національному банку України» 100 000 грн.
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 90 000 грн.
К-т рахунку
№ 6023 «Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими
операціями» 10 000 грн.
Аналогічно відображаються на рахунках бухгалтерського обліку і операції форфейтинга— форми банківського кредиту, що передбачає придбання права вимоги з постачання товарів і надання послуг, прийому на себе ризику виконання цих вимог та їх інкасування.
Облік фінансового лізингу. Лізинг — це форма довгострокової оренди, яка пов’язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, при збереженні права власності за орендодавцем на весь строк угоди оренди.
Після закінчення строку дії угоди лізингу орендатор може:
— завершити орендні платежі й повернути майно банку;
— скласти нову угоду лізингу;
— викупити майно за ціною, погодженою з орендодавцем: встановленою у момент укладання угоди або за залишковою вартістю.
Строк угоди, як правило, дорівнює строку амортизації або менший за нього.
Орендна плата включає в себе амортизацію, витрати банку щодо оформлення лізингу і комісійну винагороду у вигляді відсотків.
Бухгалтерський облік операцій за лізингом ведеться на активних рахунках:
№ 4400 «Операційні основні засоби» (які здані в оренду з оперативного лізингу);
№ 4500 «Неопераційні основні засоби» (які здані в оренду з оперативного лізингу).
За дебетом цих рахунків обліковується вартість заново придбаних машин, обладнання та інших об’єктів основних засобів, які потім передані згідно з лізинговою угодою. За кредитом цих рахунків відображаються їх вибуття при купівлі орендарем за залишковою вартістю, списанні з балансу або іншій реалізації за договірною ціною.
Аналітичний облік при цьому здійснюється аналогічно в межах рахунків № 4400 та 4500.
Розглянемо відображення в обліку операцій з фінансового лізингу як банком-лізингодавцем, так і банком-лізингоодержувачем.
1. Облік фінансового лізингу банком-лізингодавцем:
а) попередня сплата постачальникам машин і обладнання
Д-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) одержання машин і обладнання
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» (відповідний аналітичний рахунок);
№ 4500 «Неопераційні основні засоби» (відповідний аналітичний рахунок );
К-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;
в) передача в лізингову оренду об’єктів основних засобів
Д-т рахунків:
№ 1525 «Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам»;
№ 2075 «Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності»;
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
Погашення лізингоодержувачем дебіторської заборгованості, яка У лізингодавця числиться на рахунках № 1525 або 2075, відображається лізингодавцем бухгалтерською проводкою у такій кореспонденції рахунків:
Д-т рахунку
«Коррахунок у Національному банку України»:
К-т рахунків:
№ 1525 «Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам»;
№ 2075 «Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності».
Щомісячно лізингодавець нараховує собі також доходи у вигляді відсотків бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»
або
№ 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктами господарської діяльності»;
К-т рахунків:
№ 6018 «Відсотковкі доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам»
або
№ 6027 «Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності».
Вартість фінансового лізингу за угодою може бути більшою або меншою за балансову (залишкову) вартість об’єкта, переданого в цей лізинг, що відповідно відображається за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів» або № 3500 «Витрати майбутніх періодів».
Так, при більшій вартості за лізингом наведена вище бухгалтерська проводка відображається за такою кореспонденцією рахунків. Приклад. Передано в лізинг об’єкт балансовою вартістю 12 000 грн., за який згідно з угодою лізингоодержувач повинен сплатити 14 400 грн.:
а) на балансову (залишкову) вартість, передану в лізинг об’єкту основних засобів:
Д-т рахунку
№ 2075 «Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності» 12 000 гри.
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби» 12 000 грн.
б) на різницю більшої вартості лізингу від вартості об’єкта і основних засобів:
Д-т рахунку
№ 2075 «Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності» 2400 грн.
К-т рахунку
№ 3600 «Доходи майбутніх періодів» 2400 грн.
в) на щомісячне нарахування відсотків з балансової вартості об’єкта, переданого в лізинг на 10 років
(12000 грн.: 10 років: 12 місяців = 100 грн.):
Д-т рахунку
№ 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності» 100 грн.
К-т рахунку
№ 6027 «Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності» 100 грн.
г) на щомісячне зарахування частини з доходів майбутніх періодів (2400: 10 років: 12 місяців = 20 грн.);
Д-т рахунку
№ 3600 «Доходи майбутніх періодів» 20 грн.
К-т рахунку
№ 6027 «Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності» 20 грн.
Якщо вартість лізингу менша за балансову (залишкову) вартість об’єкта основних засобів, то різниця, яка спочатку обліковується на дебеті рахунку № 3500 «Витрати майбутніх періодів», щомісяця списується на зменшення відсоткового доходу. Ці операції відображаються такими бухгалтерськими проводками:
а) на вартість, меншу від балансової вартості переданого в лізинг об’єкта основних засобів:
Д-т рахунку
№ 2075 «Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності» 9600 грн.
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби» 9600 грн.
б) на різницю в меншій вартості лізингу від вартості об’єкта основних засобів:
Д-т рахунку
№ 3500 «Витрати майбутніх періодів» 400 грн.
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби» 2400 грн.
в) на щомісячне нарахування відсотків з суми, передбаченої угодою лізингу (9600 : 10 років : 12 місяців = 90 грн.):
Д-т рахунку
№ 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності» 90 грн.
К-т рахунку
№ 6027 «Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності» 90 грн.
г) на щомісячне зарахування частини з витрат майбутніх періодів за рахунок зменшення відсоткових доходів (2400:10 років: 12 місяців =20 грн.):
Д-т рахунку
№ 6027 «Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності» 20 грн.
К-т рахунку
№ 3500 «Витрати майбутніх періодів» 20 грн.
2. Облік фінансового лізингу банком-лізингоодержувачем. Банки можуть одержувати у фінансовий лізинг основні засоби як від інших банків, так і від суб’єктів господарської діяльності. Одержані основні засоби прибуткуються на окремому субрахунку «Фінансовий лізинг» до рахунків № 4400 «Операційні основні засоби» та 4500 «Неопераційні основні засоби» бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Фінансовий лізинг»
або
№ 4500 «Неопераційні основні засоби», субрахунок «Фінансовий лізинг»;
К-т рахунків:
№ 1625 «Фінансовий лізинг, який отриманий від банків»
або
№ 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом».
Погашення основного боргу кредитору-лізингодавцю, який числиться на рахунках № 1625 або 3615 відображається бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 1625 «Фінансовий лізинг, який отриманий від банків»
або
№ 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом»;
К-т рахунків:
Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.
Для банку-лізингоодержувача відсоткова плата за користування одержаними в лізинг основними засобами є витратами, які він відображає на рахунках № 7018 «Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від інших банків» або № 7095 «Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів» та рахунках кредиторської заборгованості перед лізингодавцями такою бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 7018 «Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків»
або
№ 7095 «Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів»;
К-т рахунків (кредиторів):
№ 1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків»
або
№ 3679 «Інші нараховані витрати».
На сплату лізингодавцю складається бухгалтерська проводка:
Д-т рахунків:
№ 1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків»
або
№ 3678 «Інші нараховані витрати»;
К-т рахунків:
Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.
Протягом періоду оренди лізингоодержувач нараховує амортизацію основних засобів з віднесенням її до складу своїх витрат бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 7423 «Амортизація», субрахунок «Фінансовий лізинг»;
К-т рахунків:
№ 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг»
або
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг».
Якщо умовами угоди фінансового лізингу (довгострокової оренди) передбачена і здійснюється передача орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача, то останній цю операцію в обліку відображає такою бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби»
або
№ 4500 «Неопераційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби»;
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Фінансовий лізинг»
або
№ 4500 «Неопераційні основні засоби», субрахунок «Фінансовий лізинг».
І в той же час на збільшення знос власних основних засобів:
Д-т рахунків:
№ 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг»
або
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг»;
К-т рахунків:
№ 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Власні основні засоби»
або
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів», субрахунок «Власні основні засоби».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)