Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру


За надання послуг кредитного характеру банки справляють з клієнтів комісійну винагороду. До таких послуг належать: видача гарантій і поручительств іншим банкам та клієнтам, акцептовані та авальовані векселі, підтверджені та покриті акредитиви тощо.
Надані банком гарантії та поручительства обліковуються на позабалансових рахунках за умови, що вони невідзивні та існує угода за будь-якою формою, яка має юридичну силу. Вони обліковуються на рахунках групи:
— гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банком, рахунок № 900;
— гарантії, надані клієнтам, рахунок № 902;
— сумнівні гарантії та поручительства, рахунок № 909. Гарантії, надані банкам, обліковуються за номіналом. Комісійні справляються, як правило, одноразово у відсотках від суми гарантії за умовами угоди.
При цьому здійснюються такі проводки:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Надання банком гарантій та поручительств:
а) іншим банкам;
б) клієнтам
Гарантії, що
надані банкам
№ 9000
№ 9020
Контррахунок
№ 9900
№ 9900
2 Справляння комісії за надання гарантії:
а) надходження коштів від
інших банків;

б) надходження коштів від
клієнтів

Коррахунок

№ 1200

№2600 або

№1200

Комісійні доходи за кредитне обслуговування

№ 6101

№6111

3. Після закінчення строку гарантії № 9900 № 9000 або № 9020

Як послуга кредитного характеру розглядається операція банку з акцептування перевідних векселів. Суть цієї операції полягає в тому, що банк акцептує виставлений на нього клієнтом (кореспондентом) переводний вексель за умови, що клієнт надасть банку грошове покриття до настання строку платежу за векселем. У цієї операції, на відміну від Урахування векселя, банк сам стає платником. Як правило, сума для сплати векселя банку надається клієнтом не пізніше, як за три дні до настання строку платежу за векселем. При виконанні цієї операції здійснюються такі проводки:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Акцепт банком переводного векселя клієнта № 9020 № 9900
2 Надходження коштів від клієнта на погашення переводного векселя Коррахунок
№ 1200 або
№ 1500
Кредиторська заборгованість за прийняті платежі № 2902
3. Справляння комісії за акцепт № 2600 №6111
4. Платіж за векселем № 2902 №1200 або №1500
5. І водночас:  Списується надана гарантія № 9900 № 9020

Послуги кредитного характеру виникають також при участі банку в розрахунках клієнта за експортно-імпортними операціями, коли формою розрахунків стає документарний акредитив. Відкриття банком на прохання клієнта-імпортера акредитива обліковується за дебетом за балансового рахунку «Непокриті акредитиви» і кредитом контррахунку:
Д-т рахунку № 9122;
К-т рахунку № 9900.
Якщо банк за дорученням іншого банку, який відкрив акредитив, підтверджує його, то ця операція обліковується:
Д-т рахунку № «Підтверджені акредитиви, видані банком»;
К-т рахунку № 9900.
За ці операції клієнт-імпортер сплачує банку комісійні. Ці доходи обліковуються в кредиті рахунку № 6111 «Комісійні доходи за кредитне обслуговування клієнтів». При виконанні розглянутих операцій комісійні розраховуються від суми виданого банком зобов’язання.
За користування кредитами клієнти сплачують банку відсотки. Відсотки за кредит є вагомою складовою в загальній сумі доходів банку.
Синтетичний облік нарахованих відсотків за користування кредитами ведеться окремо за кожною групою позичкових рахунків згідно з їх класифікацією в балансі. Відсотки обліковуються за ознакою строковості: окремо нараховані до настання строку їх сплати і окремо — прострочені. Для цього в кожній групі позичкових рахунків передбачено по два рахунки четвертого порядку. Списані з балансу прострочені відсоткові платежі обліковуються за балансом на рахунках № 9600 і 9601 «Несплачені в строк доходи за кредитами» відповідно банків і клієнтів.
Аналітичний облік нарахованих відсотків ведеться в розрізі позичальників і окремо за кожним видом наданого кредиту. Відсотки нараховуються щомісяця. Позичальник перераховує відсоткові платежі в строки, передбачені кредитною угодою. Базою нарахування відсотків є сума залишку заборгованості за позичковим рахунком. У випадку нестачі суми коштів на рахунку позичальника для погашення боргів за позику і нараховані відсотки кошти скеровуються на Їх погашення у порядку, визначеному кредитною угодою.
Способи перерахування відсоткових платежів визначаються в кредитній угоді. Нарахування відсотків та їх відображення в обліку та фінансовій звітності банку здійснюється згідно з принципом нарощених доходів та витрат і відповідності. Визнання нарахованих, але несплачених у строк відсотків як безнадійних і прийняття рішення про їх списання з балансу є привілею правління комерційного банку в межах чинного законодавства.
Списані прострочені відсотки обліковуються на позабалансовому рахунку протягом строків позовної давності. Нормативними документами НБУ не допускається нарахування відсотків на суму прострочених відсоткових платежів.
Розглянемо відображення в обліку операцій з нарахування і справляння відсотків за кредит:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Нарахування відсотків за строковими кредитами, виданими клієнтам та банкам Рахунки з обліку нарахованих відсотків за кредити (рахунки 2 класу) Рахунки з обліку відсоткових доходів за кредитами (рахунки 6 класу)
2. При настанні строку платежу відсотків:

а) при наявності коштів на поточному рахунку клієнта банку;

б) при перерахуванні коштів з рахунку в іншому банку;

№ 2600
Поточний рахунок
№ 1200
Рахунки з обліку нарахованих відсотків за кредитами Рахунки з обліку нарахованих відсотків за кредитами
в) при відсутності коштів для сплати відсотків Рахунки з обліку нарахованих відсотків за кредитами Рахунки з обліку нарахованих відсотків за кредитами Рахунки з обліку прострочених нарахованих відсотків за кредит (рахунки першого і другого класу)
3. При списанні з балансу безнадійної простроченої заборгованості за відсотками Рахунки з нарахованих відсоткових доходів за кредит (рахунки шостого класу) Рахунки з обліку прострочених нарахованих відсотків за кредит (рахунки першого і другого класу)
І одночасно ця сума обліковується за балансом Несплачені в строк відсотки за кредитами №9600, 9601 № 9910
4. При неповерненні прострочених відсотків протягом трьох років № 9910 № 9600

№ 9601

Нарахування відсоткових платежів здійснюється програмним шляхом у автоматичному режимі. Сума нарахованих відсотків відображається у відомості. Бухгалтер або кредитний працівник здійснюють вибірковий контроль за правильністю нарахування відсотків з метою попередження помилок.
За позичковими рахунками овердрафт нарахування відсотків повинно здійснюватись щоденно, оскільки залишок за рахунком має тимчасові обмеження.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)