Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 10.2. Облік депозитних операцій

10.2. Облік депозитних операцій


Банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний – рахунок на підставі наступних документів:
— депозитної угоди (додаток 24);
— картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств);
— паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних осіб).
Депозитна угода укладається між банком і підприємством. Вона засвідчує право комерційного банку керувати залученими від юридичних і фізичних осіб грошовими коштами і право вкладників отримувати у чітко визначений строк суму депозиту та відсотків за користування ним. В угоді зазначається: дата внесення депозиту, сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний рахунок, відсоткова ставка за користування депозитом, періодичність виплати відсотків, порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку.
Підписана депозитна угода передається у бухгалтерію. Всі особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунку є дата надходження (перерахування) грошей на депозит.
Форма надходження грошей обумовлюється угодою. Підприємства мають право перерахувати кошти на депозитний рахунок тільки з поточного рахунку. Фізичні особи можуть внести кошти готівкою або перерахувати з поточного рахунку. Операції щодо залучення коштів відображаються наступними проводками:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. При внесенні коштів від фізичних осіб готівкою № 1001 № 2630 чи № 2635
2 При перерахуванні коштів підприємством на депозит:
а) якщо депозитний рахунок відкривається в банку,  в якому відкритий поточний рахунок;
б) якщо підприємство має поточний рахунок в іншому банку

№ 2600

№ 1200

Депозитний рахунок

Депозитний рахунок

Згідно з угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні рахунки; їх облік відображається бухгалтерськими проводками, що розглянуті вище.
Часткове вилучення коштів з депозиту передбачено тільки для окремих типів ощадних вкладів, наприклад, пенсійних, для зарахування заробітної плати та ін. Для обліку цих операцій складаються бухгалтерські проводки.
При вилученні готівкою:
Д-т — «Депозитний рахунок»;
К-т — «Банкноти та монети в касі банку».
При перерахуванні на поточний рахунок:
Д-т — «Депозитний рахунок»;
К-т — «Поточний рахунок».
Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз у квартал, за підсумками року, після закінчення строку дії депозиту. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця. Нараховані але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Відсотки, нараховані за депозитами, відображаються у балансі на перше число наступного місяця як зобов’язання банку, а в звіті про прибутки і збитки — як понесені витрати.
Нарахування відсотків за депозитом відображається таким чином:
Д-т — «Відсоткові витрати за коштами клієнтів»;
К-т — «Нараховані витрати за строковими депозитами».
При настанні дати виплати відсоткового доходу виконується бухгалтерська проводка.
При виплаті готівкою (для фізичних осіб):
Д-т — «Нараховані витрати за строковими депозитами»;
К-т — «Банкноти та монети в касі банку».
При перерахуванні на поточний рахунок клієнта:
Д-т — «Нараховані витрати за строковими депозитами»;
К-т — «Поточний рахунок».
Після закінчення депозитної угоди закриття депозиту здійснюється на основі оформлення меморіального ордеру і відображається бухгалтерською проводкою.
При поверненні коштів готівкою (для фізичних осіб):
Д-т — «Депозитний рахунок»;
К-т — «Банкноти та монети в касі банку».
При перерахуванні на поточний рахунок:
Д-т — «Депозитний рахунок»;
К-т — «Поточний рахунок».
Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу підприємствам здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання клієнта.
У разі припинення операцій у зв’язку з визнанням депозитного рахунку нечинним сума залишку з рахунку перераховується на рахунок № 2903 «Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками»:
Д-т — «Депозитний рахунок»;
К-т— «Рахунок № 2903».
З цього рахунку здійснюється погашення кредиторської заборгованості клієнтів за недіючими рахунками у передбаченому нормативними актами порядку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)