Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 14.3. Облік доходів і витрат банку

14.3. Облік доходів і витрат банку


Облік відсоткових доходів. До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими позиками, відсотки за придбаними цінними паперами і прирівнені до відсотків комісії (які обраховуються аналогічно відсоткам, тобто пропорційно часу і сумі активу). Відсотки комісії підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, які зазначені в угоді з контрагентом.
Розглянемо на прикладі облік операцій з нарахування і стягнення відсотків за користування банківською позикою.
Банк надав кредит на закупівлю сировини ТзОВ «Фотон» 20.03.98 р. з обумовленим в угоді строком погашення 20.04.98 р. у сумі 100 000 грн. під відсоткову ставку 24 % річних. В угоді строк сплати відсотків визначений після закінчення строку користування позикою, тобто 20 квітня. Банком використовується метод нарахування відсотків «факт/360 днів».

Банк «Аркада» розмістив 20 січня депозит у сумі 120 000 грн. у банку «Надра» строком на 15 днів під відсоткову ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати відсотків — 4 лютого:

№ з/п Зміст і дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 20 січня

Розміщення депозиту

№ 1512

«Інші короткотермінові депозити»

№ 1200

«Коррахунок»

120000
2. 31 січня

Нарахування відсотків

№ 1518

«Нараховані доходи»

№ 6012

«Відсотковий дохід»

480
3. 3 січня

Нарахування відсотків

№ 1518 № 6012 120
4. 4 січня

Оприбуткування поверненого депозиту

№ 1200 № 1512 120000
5. Зарахування одержаних доходів від банку «Надра» (480 + 120 = 600 грн.) 1200 № 1518 600

До відсоткового доходу за цінними паперами належать власне відсотки (за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою) і дисконт (за борговими цінними паперами).
Дисконт — це різниця між номінальною ціною цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижче номінальної. Сума дисконту при покупці цінних паперів враховується як елемент ціни придбання на рахунку «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами». Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій. Реалізація принципу нарощення нарахування і відповідності потребує відображення в обліку рівномірної амортизації дисконту аналогічно обліку нарахованих відсотків. Як і нарахування відсотків, амортизація дисконту відображається в обліку щомісячно і збільшує відсотковий дохід банку. Для розрахунку амортизації дисконту використовується два методи: метод ефективної ставки відсотка і метод прямої амортизації.
Облігація номіналом 100 грн. придбана банком 1 березня 1998 р. з дисконтом за 82 грн. Сума дисконту 20 грн.; виплаченого відсоткового доходу — 2 грн. річних. Дата випуску облігації 1 січня. Відсоткова ставка 12 % річних. Строк погашення 31 грудня. Дата сплати відсотків 1 січня 1999 р. Метод нарахування відсотків «30/360».
Розглянемо відображення операцій в обліку при придбанні цінних паперів, з нарахування і одержання відсотків, за обліком амортизації дисконту:

№ з/п Змісті дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума,   грн.
1. 1 березня Купівля облігацій № 3214 № 1200

«Коррахунок»

80
Облік придбаних облігацій:

— купівля облігацій враховується за номіналом на рахунку № 3214 «Боргові цінні папери, випущені нефінансовими інститутами, в портфелі банку на інвестиції» — облік нарахованого відсоткового доходу до покупки

№ 3214

№ 3218

№3216

«Неамортизований дисконт»

№ 1200

20

2

2. Розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом:

— від дати купівлі до дати погашення 10 місяців;

— сума дисконту 100—80=20 грн.;

— щомісячна сума амортизації

20 грн.: 10 міс. = 2 грн.

3. Розрахунок суми відсотків, що нараховуються щомісячно

100 х 12% х 30 = 1грн.

100х 360

4. 31 березня

Відображаємо в обліку суму:

— нарахованої амортизації дисконту;

— нарахованих відсотків після купівлі облігації

№ 3216

№ 3218

№ 6053

№ 6053

2

1

5. Аналогічні проводки на 30 квітня,

31 травня… 31 грудня

6. Надходять грошові кошти:

— у погашення облігацій;

— відсотковий дохід

1 грн. х 12 міс. = 12 грн.

№ 1200

№ 1200

№ 3214

№ 3218

100

12

При купівлі боргових цінних паперів за ціною не вище номіналу виникає такий об’єкт обліку, як неамортизована премія, яка обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного паперу. Сума амортизації премії відноситься на зменшення відсоткового доходу за цим цінним папером.
Банк 1 липня 1998 р. купив облігацію номіналом 100 грн. за ціною 118 грн., яка випущена з відсотковою ставкою 12 % річних і підлягає погашенню 1 січня 1999 року:

№ з/п Зміст і дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 1 липня

Купівля облігацій:

— за номіналом;

— сума премії

№ 3210

№ 3217

№ 1200

№ 1200

100

18

2. Розрахунок щомісячної суми амортизації премії

18 грн. : 6 міс. = 3 грн.

3. 31 липня

Сума щомісячної амортизації премії аналогічно 31 сепрня, 31 вересня…

№ 6053 № 3217 3
4. Щомісячно нараховані відсотки № 3218 № 6053 1

Облік результатів від торгових операцій. Результат від торгових операцій відображається на активно-пасивних рахунках.
Розглянемо відображення в обліку результатів від торгових операцій на прикладі торгівлі цінними паперами. Результат від торгівлі цінними паперами відображається на рахунку № 6203.
1 серпня 1998 р. банком придбані облігації державної внутрішньої позики за номінальною вартістю 24 000 грн. з фіксованим відсотком 8 і зі строком погашення через 12 місяців. Сплата відсотків провадиться в день погашення. Облігації продані банком 1 листопада за ціною 23 200 грн. з відшкодуванням нарахованих до 1 листопада відсотків, тобто загальна сума, отримана банком, складає 23 600 грн.:

№ з/п Зміст і дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 1 серпня

Купівля облігації за номінальною вартістю

№ 3110 № 1200 24000
2. 31 серпня

Розрахунок суми нарахованих відсотків

(24000 х 8 х 30)/(100х360)  = 160 грн.

3. Облік нарахованих відсотків (щомісячно) аналогічні проводки 30 вересня, 31 жовтня. Всього сума нарахованих відсотків за три місяці 160 х 3 = 480 грн. № 3118 № 6052 160
4. 1 листопада Надходження на рахунок грошових коштів за продані облігації:

— ціна проданих облігацій 23 200 грн.

— збитки від продажу

23 200 — 24 000 = – 800 грн.;

— сума нарахованих відсотків

№ 1200

№ 6203

№ 1200

№ 3110

№ 3110

№ 3118

23 200

800

400

Таким чином, у результаті продажу облігацій за ціною, нижчою ціни придбання, збиток від операції склав 800 грн.
Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:
— комісії за одноразові послуги;
— комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;
— комісії за послуги з обов’язковим результатом. Комісії за одноразові послуги. До комісії за одноразову послугу відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.
Одержання комісії враховується:
Д-т «Розрахунковий рахунок клієнту або каса»;
К-т «Комісійні доходи».
Облік комісії за послуги постійного характеру. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасаторські послуги, орендні платежі тощо.
Розглянемо бухгалтерські проводки:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1.

2.

3.

Якщо послуги надаються в поточному місяці, а їх сплата передбачається на початку місяця, наступного за звітним, то операція відображається:

— при нарахуванні комісії за надані послуги;

— при надходженні коштів від клієнтів для сплати послуг в установлені строки

«Нараховані доходи за комісіями»

«Поточний рахунок»

«Комісійні доходи»

«Нараховані доходи»

При одержанні комісії авансом (до надання послуг) «Поточний рахунок» «Доходи майбутніх періодів»
Після закінчення облікового періоду, в якому передбачено надання послуг «Доходи майбутніх періодів» «Комісійні доходи»

Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:
Д-т «Нараховані дивіденди»;
К-т «Дивідендний доход за акціялш і іншіши вкладеннями».
Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку:
Д-т «Кореспондентський рахунок»;
К-т «Нараховані дивіденди».
Облік відсоткових витрат. Більша частина відсотків до виплати припадає на депозитні операції і за борговими цінними паперами, випущеними банком (векселі, заощаджувальні і депозитні сертифікати).
Нарахування відсоткових витрат провадиться щомісячно:
Д-т «Відсоткові витрати»;
К-т «Нараховані витрати».
При перерахуванні відсотків на користь клієнтів:
Д-т «Нараховані витрати»;
К-т «Поточний рахунок клієнта або Коррахунок банку».
Облік комісійний витрат. При сплаті комісій в момент отримання послуги банком:
Д-т «Комісійні витрати»;
К-т «Коррахунок банку».
При сплаті послуг авансом:
Д-т «Витрати майбутніх періодів»;
К-т «Коррахунок банку».
При отриманні послуги банком:
Д-т «Комісійні витрати»;
К-т «Витрати майбутніх періодів».
Облік негрошових витрат. Негрошові витрати пов’язані з нарахуванням резервів (провізій) під знецінення активів з метою хеджування ризиків за операціями з цінними паперами, кредитними та валютними.
При нарахуванні резерву під знецінення цінних паперів:
Д-т «Відрахунки в резерв»;
К-т «Резерв під знецінення цінних паперів».
При зменшенні розрахункової суми резерву:
Д-т «Резерв під знецінення цінних паперів»:
К-т «Зменшення резерву під знецінення цінних паперів».
Облік оплати праці й розрахунків на соціальне страхування.
Виходячи зі спеціалізації банку, структури його підрозділів, обсягів робіт і технічного облаштування визначають кількість працюючих, штатний розпис і на його основі, залежно від рівня кваліфікації та складності робіт, формується фонд основної й додаткової заробітної плати.
Прийом на роботу здійснюється на основі поданих заяв шляхом укладання контрактів і наказу керівника банку про призначення на посаду і розмір посадового окладу.
На кожного працівника відділ кадрів відкриває особову картку, яка містить довідкові дані, і призначена для відображення всіх службових переміщень під час роботи її власника в банку.
У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці і утримань з неї. Оплата нараховується на основі даних табеля обліку використаного часу про відпрацьований час, про чергову і адміністративну відпустки, хворобу, виконання суспільних обов’язків і т. п.
Нарахована оплата праці включається до складу адміністративно-управлінських витрат (дебет рахунку № 740 «Витрати на утримання персоналу», відповідний субрахунок), премії за виробничі досягнення — також до складу зазначених витрат, а інші — за рахунок фондів економічного стимулювання і кредиту рахунку № 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою». За рахунок фондів стимулювання надається матеріальна допомога, видаються подарунки, сплачуються медичні послуги і харчування. Їх обліковують на особових рахунках окремо, з метою надання інформації податковим органам про сукупний дохід кожного працівника.
Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нарахування оплати праці та утримання як податків, так і аліментів, погашення виданих кредитів, недостач, різних штрафів, відрахувань у пенсійний фонд тощо. Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює також нарахування обов’язкових платежів у різні державні фонди: соціального страхування — 37,5 %, фонд зайнятості — 1%, фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — 5 %. Усі обов’язкові нарахування до зазначених фондів, поряд з заробітною платою, включаються у витрати основної діяльності банку (собівартість банківських послуг), рахунок № 740 «Витрати на утримання персоналу», бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 740 «Витрати на утримання персоналу» (відповідний субрахунок);
К-т рахунку
№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».
Нарахування оплати за лікарняними листками, довідками про виконання суспільних обов’язків здійснюються згідно з інструктивними вказівками Міністерства праці та Мінстату України, які періодично змінюються, виходячи з рівня інфляції.
На всі утримання із заробітної плати складаються бухгалтерські проводки:
Д-т рахунку
№ 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»;
К-т рахунків:
№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;
№ 355 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку» (субрахунки: авансів на відрядження, на господарські витрати, нестач).
Нарахування заробітної плати здійснюється в розрахунково-платіжній або платіжній відомості.
Відображені бухгалтерськими проводками операції з нарахування заробітної плати, утримань із неї, відрахувань в обов’язкові державні фонди оформляється меморіальними ордерами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)