Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ) скачати онлайн-> 3. Розгляд і затвердження кошторисів

3. Розгляд і затвердження кошторисів


У тижневий термін після опублікування Закону України про Державний

бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, місцевих рад Міністерство фінансів України,

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові

органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки.
Згідно із зазначеними лімітними довідками головні розпорядники та

розпорядники вищого рівня уточнюють розпорядникам нижчого рівня річні

обсяги бюджетних асигнувань, проводять помісячний розподіл асигнувань

із загального фонду та доводять до них відповідні лімітні довідки.
Лімітна довідка про бюджетні асигнування – це документ, який містить

затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування)

та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із

законодавством повинні бути визначені на основі відповідних

нормативів.
Лімітна довідка видається відповідно Міністерством фінансів України,

Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим

фінансовим органом, розпорядником вищого рівня і доводиться головним

розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня для уточнення проектів

кошторисів і складання проектів планів асигнувань.
Форма лімітної довідки затверджується Міністерством фінансів України.
З наведеного вище випливає, що ця довідка є для бюджетних організацій

своєрідним лімітом витрат, які вони можуть здійснювати протягом року

для виконання основних функцій і в межах яких вони мають право брати

на себе зобов’язання.
Розпорядники бюджетних коштів відповідно до затверджених для них

обсягів бюджетних асигнувань та інших показників, зазначених у

лімітній довідці, приводять у відповідність до них свої витрати. Для

цього чисельність працівників установи, що пропонується до

затвердження у штатному розписі, має бути приведено у відповідність

до певного фонду оплати праці, а інші витрати – у відповідність з

іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити

виконання функцій, покладених на установу.
Отже, бюджетні установи на підставі отриманої від вищої організації

лімітної довідки, в якій встановлено бюджетні асигнування, уточнюють

проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань, штатні

розписи (розклади) і подають ці документи до вищої організації у

встановлені терміни. При цьому дані про витрати, наведені бюджетними

установами в проектах кошторисів і планах асигнувань, мають

відповідати встановленим для них лімітам бюджетних асигнувань.
Штатний розпис (розклад) – це документ, що визначає структуру

установи, кількість штатних одиниць по кожному структурному

підрозділу і у цілому по установі.
У штатному розписі вказуються встановлені штатному персоналу посадові

оклади, надбавки, доплати, місячний фонд заробітної плати, а також

фонд заробітної плати на рік по цій установі.
Штатний розпис, що подається установою до вищої організації,

складається за формою, затвердженою наказом Міністерство фінансів

України “Про затвердження документів, що використовуються в процесі

виконання бюджету” від 21.01.2000 р.
Проекти кошторисів і планів асигнувань, направлені до вищої

організації, мають розглядатися за необхідності у присутності

керівників відповідних установ. При цьому установи, що розглядають

проекти кошторисів і планів асигнувань, повинні:
· забезпечити суворе дотримання вимог чинного законодавства, а також

вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік;
· дотримуватися режиму економії, не допускаючи включення до кошторису

витрат, не зумовлених виробничою необхідністю;
· забезпечити у проектах кошторисів і планах асигнувань дотримання

доведених у лімітних довідках річних обсягів асигнувань та обсягів їх

помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення окремих

заходів і можливості здійснення відповідних витрат протягом року;
· не допускати затвердження у кошторисах сум, не підтверджених

розрахунками та економічними обгрунтуваннями.
Вищі організації протягом трьох тижнів після отримання лімітних

довідок складають і подають уточнені проекти зведених кошторисів і

проекти зведених планів асигнувань до Міністерства фінансів України,

Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових

органів для складання і затвердження річного розпису призначень

відповідних бюджетів (розпису річних бюджетних призначень,

затверджених у відповідному бюджеті для загального і спеціального

фондів у розрізі головних розпорядників, за повною економічною

класифікацією, що відповідає зведенню усіх проектів кошторисів) і

помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів

(розпису річних бюджетних призначень, затверджених у відповідному

бюджеті для загального фонду в розрізі головних розпорядників, за

скороченою економічною класифікацією помісячно, що відповідає

зведенню усіх планів асигнувань).
Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів асигнувань

повинні відповідати певним лімітним довідкам.
Міністерство фінансів України надсилає для реєстрації, обліку і

виконання затверджений річний розпис призначень державного бюджету і

помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету

Державному казначейству, яке у триденний термін доводить до головних

розпорядників витяги із зазначених документів, що є підставою для

затвердження в установленому порядку кошторисів і планів асигнувань

усіма розпорядниками.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові

органи доводять до головних розпорядників витяги із затверджених

річного розпису призначень відповідного бюджету та помісячного

розпису асигнувань загального фонду відповідного бюджету, що є

підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів і

планів асигнувань розпорядниками.
Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи затверджуються

керівником відповідної вищестоящої організації залежно від того, в

підпорядкованості якого органу виконавчої влади перебуває та чи інша

бюджетна організація, за винятком:
· міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

кошториси яких затверджують керівники відповідних центральних органів

виконавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів України;
· обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,

центральних органів управління державними цільовими фондами, президій

державних академій наук, Лікувально-оздоровчого об’єднання при

Кабінеті Міністрів України, а також установ і закладів, яким

безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті (крім

національних закладів освіти), кошториси яких затверджує Міністерство

фінансів України, якщо інше не передбачено законодавством.
Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи органів виконавчої

влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним органам

виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади;
· міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, управлінь,

відділів, інших підрозділів Київської та Севастопольської міських,

районних держадміністрацій, кошториси яких затверджує Рада Міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації після попередньої експертизи в Міністерстві

фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та

Севастопольському фінансових управліннях;
· управлінь, відділів, інших підрозділів районних держадміністрацій,

кошториси яких затверджують районні держадміністрації після

попередньої експертизи в районних фінансових відділах;
· регіональних відділень (служб) державних цільових фондів, кошториси

яких затверджують вишестоящі установи;
· національних закладів освіти, яким безпосередньо встановлені

призначення у державному бюджеті, кошториси яких затверджують

керівники цих закладів у межах доведених Міністерством фінансів

України обсягів бюджетних асигнувань і середньорічної кількості

ставок.
Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи установ, які не мають

вищестоящої галузевої організації (центральні районні, центральні

міські лікарні тощо) затверджуються районними держадміністраціями або

виконавчими органами відповідних місцевих рад.
Кошториси і плани асигнувань на проведення централізованих заходів

затверджуються окремо за кожним заходом керівниками міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та

виконавчих органів місцевих рад, за планами яких виконуватимуться

зазначені заходи. Такі кошториси і плани асигнувань можуть бути

затверджені на загальний обсяг видатків. При цьому для здійснення

кожного конкретного заходу не пізніше ніж за місяць складається

окремий кошторис на підставі календарних планів.
Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без

розподілу за періодами року в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів.
Кошториси і плани асигнувань підписуються керівником та головним

(старшим) бухгалтером установи (централізованої бухгалтерії).
Затверджені кошториси, плани асигнувань і штатні розписи бюджетних

установ скріплюються гербовою печаткою і підписом керівників

організацій, уповноважених затверджувати такі документи, із

зазначенням дати затвердження.
Одночасно з кошторисом на затвердження подається план асигнувань та

штатний розпис установи, включаючи її структурні підрозділи, які

утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи

затверджуються в двох примірниках, один з яких повертається установі,

а другий залишається в організації, що їх затвердила.
Установи, які одержують призначення з державного бюджету і відповідно

до законодавства самостійно затверджують кошториси, плани асигнувань

і штатні розписи, у тритижневий термін після затвердження бюджету

подають Міністерству фінансів України затверджені кошториси,

розрахунки до них, календарні плани, плани асигнувань і штатні

розписи.
Затвердження кошторисів і планів асигнувань, а також здійснення

видатків у сумах, які перевищують затверджені бюджетом асигнування,

тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної

Республіки Крим, місцеві фінансові органи щороку, протягом трьох

місяців після затвердження відповідних бюджетів, перевіряють

правильність складення і затвердження кошторисів і планів асигнувань.
Скорочення зайвих і завищених асигнувань, виявлених у результаті

перевірки правильності складання кошторисів, проводиться

Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної

Республіки Крим, місцевими фінансовими органами на підставі

матеріалів перевірок.
Вивільнені асигнування спрямовуються на інші пріоритетні заходи, що

плануються цим же розпорядником, за рішенням Міністерства фінансів

України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого

фінансового органу на підставі обгрунтованого подання головного

розпорядника.
У зазначених випадках в установленому порядку вносяться зміни до

кошторисів і планів асигнувань.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ)