Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ) скачати онлайн-> ТЕМА 4. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ . 1. Каса як окремий структурний підрозділ бюджетних організацій і установ

ТЕМА 4. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ . 1. Каса як окремий структурний підрозділ бюджетних організацій і установ


Кожна бюджетна установа або організація для здійснення своєї

діяльності має у своєму розпорядженні грошові кошти. Рух грошових

коштів, який відбувається в процесі діяльності, може здійснюватись як

у готівковій, так і у безготівковій формах.
Операції, під час яких грошові кошти переміщуються у вигляді готівки,

називаються касовими операціями. Облік касових операцій здійснюється

відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній

валюті України від 19.02.2001 р. № 72 (зі змінами і доповненнями).
Відповідно до цього Положення, кожна установа, підприємство та

організація для здійснення розрахунків готівкою повинні мати касу.
Каса – це приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі

та зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касових

документів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідальність

за обладнання каси, доставку та зберігання коштів несуть керівники

підприємств та установ.
Касир – це матеріально відповідальна особа, на яку покладено функції

щодо видачі-приймання готівки.
Призначення на посаду касира відбувається на підставі наказу

керівника установи, який одночасно із зарахуванням на роботу касира

укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та

ознайомлює його з Положенням № 72.
Касир відповідно до чинного законодавства несе повну матеріальну

відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. При

цьому касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому

роботи іншим особам. В установах та організаціях, які мають одного

касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов’язків

касира покладається на іншого працівника і з ним на період

відсутності касира укладається договір про повну матеріальну

відповідальність.
У випадку раптової відсутності касира на роботі (у зв’язку з хворобою

тощо) цінності, що перебувають у нього під звітом, перераховуються

іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та

головного бухгалтера або у присутності комісії, яку з цією метою

призначає керівник установи. За результатами перерахування цінностей

і передачі їх касиру складається акт за підписами осіб, що були при

цьому присутні.
В установах, де штатним розписом не передбачена посада касира,

виконання його обов’язків може бути покладене, відповідно до

письмового розпорядження керівника на бухгалтера або іншого

працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну

відповідальність.
В установах або організаціях, які мають відокремлені підрозділи або

обслуговуються централізованими бухгалтеріями, оплату праці, виплати

допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, стипендій та

премій можуть проводити за письмовим наказом керівника інші, крім

касира особи, з якими укладається договір про повну матеріальну

відповідальність і на яких накладаються обов’язки, які встановлені

для касира.
Установи та організації можуть мати у касі готівку лише в межах

лімітів залишку.
Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір готівки, що може

залишатися в касі на кінець робочого дня, який встановлюється

установою банку.
Ліміти залишків готівки в касі установам, які перейшли на

казначейську форму фінансування і не мають відкритих поточних

рахунків у національній валюті в установах банків, встановлюються

органами Державного казначейства.
Державному казначейству України та його територіальним підрозділам

ліміт каси встановлюється установами Національного банку, у яких

відкриті консолідовані бюджетні рахунки цих органів, за погодженням з

їх керівниками. Органи Державного казначейства подають до установ

Національного банку загальну заявку-розрахунок щодо органу

казначейства та підприємств, установ та організацій, що ними

обслуговуються. Зазначені органи казначейства згідно із загальною

заявкою-розрахунком у межах встановленого ліміту повідомляють розміри

лімітів каси підприємствам, установам і організаціям, які вони

обслуговують. Ліміт каси протягом року може бути змінений органами

Державного казначейства України.
Якщо установа фінансується через єдиний казначейський рахунок і має

поточний рахунок в інших установах банків, то ліміт залишку готівки в

касі в такій установі встановлюється тією установою банку, де

відкрито її поточний рахунок, на підставі відповідної

заявки-розрахунку з відображенням у ній показників, що мають

враховувати сумарні касові обороти установи.
Уся готівка понад ліміт повинна здаватись до установи банку.
Понадлімітна готівка може зберігатись у касі у випадку, якщо вона

була отримана з метою виплати заробітної плати, стипендій, пенсій,

компенсацій, допомоги, коштів на відрядження тільки протягом трьох

робочих днів. Після закінчення цього терміну невикористані за

призначенням кошти підлягають поверненню до установи банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ)