Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності

Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності


Комерційні банки зобов’язані створювати резерв на відшкодування збитків від операцій із цінними паперами. Банки можуть зазнати збитків від операцій із ЦП унаслідок:
– погіршення фінансового стану емітента ЦП;
– зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни поточної ринкової норми дохідності.
Резерв на відшкодування збитків комерційного банку від операцій із ЦП складається із загального та спеціального резерву.
Загальний резерв під ЦП у портфелі банку може формуватися на власний розсуд кожного комерційного банку. Методика визначення розміру такого резерву нормативними актами НБУ не регламентується.
Спеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку формується у разі падіння ринкової ціни групи цінних паперів (для ЦП на інвестиції – всього портфеля ЦП) нижче рівня балансової вартості цієї групи (портфеля) ЦП без урахування попередньо сформованого спеціального резерву.
Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку на продаж понад 15 робочих днів, або в портфелі на інвестиції понад 30 робочих днів. Резервуванню не підлягають:
– цінні папери власної емісії;
– векселі суб’єктів господарської діяльності, що придбанні у першого векселетримача і мають тільки один передавальний напис (індосамент). Такі векселі вважаються товарними та виступають об’єктами резервування як складова частина кредитного портфеля;
– вкладення в дочірні та асоційовані установи на інвестиції. Проте у разі примусового переведення таких ЦП із портфеля на інвестиції до портфеля на продаж ці групи цінних паперів підлягають резервуванню, як і звичайні капітальні цінні папери.
У портфелі ЦП комерційні банки для розрахунку резерву повинні виділяти такі категорії:
Категорія І – ЦП у портфелі на продаж, що мають активний ринок.
Категорія 2 – ЦП у портфелі на продаж, що не мають активного ринку.
Категорія 3 – ЦП у портфелі на інвестиції, що мають активний ринок.
Категорія 4 – ЦП у портфелі на інвестиції, що не мають активного ринку.
У фінансовому обліку та звітності КБ повинні розрізняти спеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку на продаж та спеціальний резерв під ЦП в портфелі банку на інвестиції. Виходячи з цього, КБ зобов’язані:
– проводити планову переоцінку портфеля ЦП на продаж не пізніше 15-го числа місяця, що іде за звітами, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 2-ох місяців після завершення переоцінки;
– проводити повну позапланову переоцінку портфеля ЦП на інвестиції у разі примусового переведення частини портфеля на інвестиції до портфеля на продаж упродовж 15-ти робочих днів, вважаючи день примусового переведення першим, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 10-ти робочих днів, вважаючи день завершення переоцінки першим.
Для цінних паперів категорії 1 ринковою ціною вважається:
1) середнє котирування ЦП упродовж місяця на тій біржі, де такий папір було придбано (при умові, що було проведено не менше 4-ох торгів), або
2) середнє котирування кількох бірж (не менше трьох) у день переоцінки (в день останніх торгів місяця при умові, що вони відбулись на різних біржах із розривом не більше 5-ти робочих днів), або
3) середнє котирування купівлі цього ЦП на ПФТС за останній тиждень місяця.
Для цінних паперів категорії 2 ринковою ціною вважається розрахункова ринкова вартість, що визначається відповідно до методики визначення розрахункової ринкової вартості ЦП у портфелі банку на продаж.
Для цінних паперів категорії 3 ринковою ціною вважається:
1) середнє котирування ЦП упродовж місяця на тій біржі, де такий папір було придбано (при умові, що було проведено не менше 4-ох торгів), або
2) середнє котирування кількох бірж (не менше трьох) у день переоцінки (в день останніх торгів року при умові, що вони відбулись на різних біржах із розривом не більше 15-ти робочих днів), або
3) середнє котирування купівлі цього ЦП на ПФТС за останній календарний місяць року.
Для цінних паперів категорії 4 ринковою вважається ціна, що визначена відповідно до методики визначення розрахункової ринкової вартості для ЦП у портфелі банку на інвестиції.
Після визначення ринкової ціни ЦП портфелі банку спеціальний резерв формується, як різниця між балансовою та ринковою ціною групи ЦП у разі, якщо ринкова ціна менша за балансову. Використовується резерв для покриття збитків при реалізації ЦП, або при їх примусовому переведенні. Сума загального резерву формується банком із прибутку, а спеціального – відноситься до витрат банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)