Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Навчальний тренінг

Навчальний тренінг


Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які загальнолюдські цінності сучасної релігії ви вважаєте основоположними?

2. Що є об’єктивною і суб’єктивною основою вільнодумства?

3. В яких формах вільнодумство виявляється стосовно релігії?

4. Охарактеризуйте богоборство як вид вільнодумства.

б. Охарактеризуйте сучасний скептицизм як вид вільнодумства.

6. Чим відрізняється індиферентизм від антиклерикалізму?

7. На вашу думку, чи є спільні позиції у нігілізму і атеїзму?

8. Що було прогресивним у теорії двоїстої істини?

9. Що є основою пантеїзму і деїзму?

10. Що лежить в основі концепції натуралізму?

11. Охарактеризуйте ідеї світського гуманізму.

12. Чи цікавлять вас певні сучасні течії релігійного вільнодумства? Якщо так, то чим?

13. Чому єресі вважаються одним з видів вільнодумства?

14. Як діяльність релігійно-просвітницьких братств пов’язана з творами діячів Києво-Могилянської академії?

16. Що лежить в основі етики “розумного егоїзму” просвітителів-де мократів?

Тести

І. Чи правильна теза, що нетрадиційні культи і неорелігії визначають релігійну ситуацію у сучасній Україні: 1) правильна; 2) неправильна?

П. Визначте, прихильниками яких релігій вважає себе абсолютна більшість віруючих світу: 1) традиційних релігій; 2) неорелігій.

ПІ. Завершіть твердження ключовим словом: “Вільнодумство — постійний супутник релігії як її

IV. Знайдіть зайве у переліку видів релігійного вільнодумства: 1) богоборство; 2) скептицизм; 3) антиклерикалізм; 4) волюнтаризм; 5) індиферентизм; 6) нігілізм; 7) гуманізм; 8) пантеїзм; 9) деїзм; 10) атеїзм.

V. Визначте ключові словосполучення у висновку: “Згідно з теорією двоїстої істини філософії відводилася роль засобу досягнення істини заа для теології за

VI. Визначте представників атеїстичного вільнодумства: 1) Дж. Боккаччо; 2) Вільям Оккам; 3) Л. Валла; 4) Ібн Рушд; б) Ф. Петрарка; 6) М. Ломоносов; 7) Леонардо да Вінчі; 8) Дж. То-ланд; 9) П. Бейль; 10) Авіценна; 11) Д. Юм; 12) Л. Фейербах; 13) В. Радіщев; 14) Т. Шевченко.

VП. Знайдіть відповідність між напрямами вільнодумства та їх представниками:

A. Пантеїзм. 1. Герберт Чербері.

Б. Деїзм. 2. Дж. Толанд.

B. Натуралізм. 3. М. Ломоносов.

Г. Світський гуманізм. 4. Ф. Мюллер,

5. Іоанн Скот Еріугена.

6. Ф. Буслаєв.

VIII. Знайдіть відповідність між напрямами вільнодумства XX ст. та їх представниками:

А. Неопозитивізм. 1 К. Ламонт.
Б. Атеїстичнийекзистенціалізм. 2 Ф. Ніцше.
3 В. Рассел.
В. Нігілізм. 4 Е. Фромм.
Г. Неофрейдизм. 5 .Ж.П. Сартр.
Д . Еволюційнийгуманізм. 6 Дж. Хакслі.
7 .П. Куртц.
Е. Секулярний гуманізм.
Ж. Натуралістичний гуманізм

IX. Розмістіть у хронологічній послідовності представників релігійного вільнодумства в Україні під час перебування її у складі Росії: 1) діячі Києво-Могилянської академії; 2) представники єресей; 3) І. Франко; 4) діячі братств; б) просвітителі-демократи.

X. Визначте невідповідність персоналій у переліку представників ранньої гуманістичної філософії України: 1) Юрій Дрогобич; 2) Григорій Сковорода; 3) Станіслав Оріховський; 4) Тарас Шевченко; б) Павло Русин; 6) Володимир Мономах.

XI. Визначте поняття “толерантність”. ХП. Визначте авторство декларації “Про ліквідацію форм непримиренності і дискримінації на підставі релігії або переконань”: 1) Генеральна Асамблея ООН; 2)Ватикан; 3) українська православна автокефалія.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)