Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА


Абрамович С.Д., Тілло М., Чікарьова М. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Да Кар, 2004.

Абу Аля аль-Маудуді. Принципи ісламу. — Л., 1995.

Апокрифы древних христиан. — М., 1989.

Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. —’ Українське Біблійне Товариство, 1993.

Буддизм и государство на Дальнем Востоке. — М., 1987.

Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космологічні українські народні погляди та вірування. — К., 1992.

Буряк Г.В., Євсєєв СЛ., Петпуніна О.О. Релігієзнавство: Лекції. Контрольні завдання. Тексти: Навч.-метод, посів. / Нац. техн. ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. — X.: НТУ “ХШ”, 2007.

Васильєв Л.С. История религий Востока. — М., 1988.

Введение христианства на Руси. — М., 1987.

Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

Воронин О. Автокефалія Української православної церкви. — Кенсінгтон (США), 1990.

Гараджа В.И. Религиоведение. — М.: Аспект-Пресс, 1995. — 350 с

Гладкий ВД. Древний мир: Энциклопедический словарь: В 2 т.

— Донецк: МП “Отечество”, 1996.

Голованова Н.О. Релігієзнавство: Курс лекцій / Акад. праці і соц. відносин Федерації професійних спілок України. — К.: АПСВ, 2005.

Горський B.C. Святі Київської Русі. — К.” 1994.

Грушевський М.С. Духовна Україна: 36. творів. — К., 1994.

Данильян О.Л, Тараненко В.М. Релігієзнавство: Підручник. — X.: Прапор, 2006.

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Резолюция 36/55 ГА ООН, 25.11.1981 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. — М., 1989.

Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин. Резолюція ГА ООН, 1992 p. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — К., 1996. — С. 1—3.

ДокашВЛ., ЛешанВЛО. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб.

— Чернівці: Книги — XXI, 2005.

Еремеев Д.Е. Іслам: образ жизни и стиль мышления. —М., 1990. Ерышев АЛ. Религиоведение: Учеб. пособие. — 3-е изд. — К.: МАУП, 2003.

Ерышев АЛ.) Лукашевич НЛ. Социология религии: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999.

Загальна декларація прав людини. ГА ООН, 10.12.1948 р. // Хартія прав людини. — К., 1993. — Ст. 18, 29.

Закон України Про свободу совісті та релігійні організації // Закони України. — К., 1996. — Т. 1.

ЗаткінВ.3. З історії католицьких ідей у Східній Україні // Укр. світ. — 1996. — № 4—6.

Іванченко МТ. Дивосвіт прадавніх слов’ян: Наук.-попул. нарис. — К., 1991.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історико-релігійна монографія. — К., 1991.

Попова AM. и др. Современный ислам, человек и общество. — М., 1991.

Історія і теорія релігії та вільнодумства. — К., 1996.

Історія української культури: побут, письменство, мистецтво, театр, музика. —К., 1994.

Історія релігії в Україні: В10 т. — К., 1996.

Калінін ЮЛ., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. — 6-те вид. — К.: Наук, думка, 2002.

Кислюк К.В., Кучер ОМ. Релігієзнавство: Навч. посіб. длястуд. ВНЗ / Народ, укр. акад. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Кондор, 2004.

Кін М. Ісус. — X.: Глобус, 2004.

Кін М. Світ християнства. — X.: Глобус, 2003.

Кін М. Релігії світу. — X.: Глобус, 2003. Кін М. Світ Біблії. — X.: Глобус, 2004.

Книга притч Соломона. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — (Антология мудрости).

Колесникова B.C. Краткая энциклопедия православия. Путь к храму. — М.: Интерполиграф, 2002.

Конвенція про права дитини. ГА ООН, 20.11.1989 р. //Хартія прав людини. — К., 1993. — Ст. 14, 30.

Конституція України. — К., 1996. — Ст. 11,24,34,36,37.

Коран. — М., 1990.

Корнев В.И* Буддизм — религия Востока. — М., 1990. Корнев В.И. Невидимые парадоксы религии и культуры. — М., 1992.

Костомаров MJ. Слов’янська міфологія. — К., 1994. Кузьмин А.Г. Крещение Руси // Истоки. — М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2004.

Культура і побут населення України. — К., 1991.

Лубський В.І., Козленке В., Лубська М.В., Севрюков Г. Історія релігій: Навч. посіб. — К.: Тандем, 2002.

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. — К.: Центр навч. літ., 2004.

Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Академвидав, 2006.

Любащенко BJ. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. — К., 1996.

Матвеев В.О. Релігієзнавство: Навч. посіб. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006.

Матвеева HJI.t Голобородъко А.Р. Святі і свята України: календар церковних свят і народних традицій: Словник-довідник. — К., 1995.

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. — М., 1990.

МеньА.В. Православное Богослужение: таинство и образ. — М., 1991.

Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. — М.: Сов. энциклопедия, 1987.

Моця О.П.,Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посіб. — К., 1996.

Мусульманское право: структура и основные институты. — М., 1985.

Мюллер М.,Вунд В. От слова к вере. Миф и религия. — М.: Экс-мо; СПб.: Terra Fantбstica, 2002. — (Антология мысли).

Никольский Н.М. История русской церкви. — Минск: Беларусь, 1990.

Новый энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.

Оеієнко І. Українська церква. — К., 1993.

Основы религиоведения: Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яб-локов и др.— М.: Высш. шк., 1994.

Основы религиоведения: Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яб-локов, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. идол. —М.: Высш. шк., 2004.

Полный энциклопедический справочник. — М.: Рус. энцик-лоп.т-во, 2003.

Права людини: міжнародні договори України, декларації, документи. — К., 1992.

Присухін СІ. Релігієзнавство: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2005.

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. —Л.: Свічадо, 2001.

Рамна Т. и др. Третий глаз: О религии, культуре и быте тибетцев. —Л., 1991.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / А,Г. Баканурський та ін. -К.: ВД “Професіонал”, 2004.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / A.M. Колодний, В.М. Скиртач, Л.І. Мозговий та ін.; Слов’янський держ. пед. ун-т. — К.: Центр навч. літ., 2006.

Релігієзнавчий словник. — К., 1996.

Религии и секуляризм на Востоке. — М., 1993.

Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. слов.-минимум по религиоведению. — М.: Гардарики, 2002.

Религиоведение: Хрестоматия: Пер. с англ., нем., фр. / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. — М.: Книжный дом: Университет, 2002.

Религиозные традиции мира. — М., 1996.

Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. — М., 1991.

Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учеб. пособие. — М., 1996.

Скробач Б.М. Релігієзнавство: 36. матеріалів. — Рогатин, 2007.

Словарь античности: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1989.

Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. — Лондон; Париж; М.: Панпринт, 1998.

Сорокин ПА. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1990.

Справочник необходимых знаний. —М.: Рипол Классик, 2001.

Стахурсъка Л.Г., Таранова И.О., Юкало Т.М. Енциклопедія знань. — Донецьк: Сталкер, 2003.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. — М-, 1990.

Токарев СА. Ранние формы религии. — М., 1990.

Токарев С А. Религия в истории народов мира. — М., 1986.

Трибис Е.Е. Справочник величайших человеческих заблуждений. — М.: Рипол Классик, 2003.

Угринович Д.М. Психология религии. — М., 1985.

Філософія: Навч. посіб. /О.П. Сидоренко,Л.Г. Нсмята, М.С. Фі-лянін. — О.: Друк, 2000.

Філософія: Підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлкж, М.С. Фі-лянін та ін. — О.: Юрид. літ., 2003.

Философия и религия на зарубежном Востоке: XX век. — М., 1986.

Философский энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА, 1997.

Харъковщенко Є А. Софійність київського християнства. — К., 1996.

Хесс Реми. 25 ключевых книг по философии. — Челябинск: Урал LTD, 1999.

Ходъкова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. — Л.: Афіша, 2001.

Христианство и культура сегодня. — М., 1995. ЧернійА.М. Релігієзнавство: Посібник. — К.: Академвидав, 2003.

Чернобров В. Тайны и парадоксы Времени. —М.: Армада-Пресс, 2001.

Шевченко ВМ. Словник-довідник з релігієзнавства. — К.: Наук, думка, 2004.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прахупада. Источник вечного наслаждения. — М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1992. Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посіб. — К.: Дакор, 2006. Яблоков H.H. Социология религии. — М., 1990. Яроцький ПЛ.Релігієзнавство: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)