Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна робота (Тюптя Л.Т.) скачати онлайн-> Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками.

Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками.


Перший напрям — розвиток теорії організаційного керування — одержав назву класичної, чи традиційної школи. Багато компонентів цього напрямку відіграють і тепер важливу роль. Однак визначена недооцінка людського фактору, спрощене уявлення про мотиви людської поведінки, що мали місце в традиційній школі, викликали до життя другий напрям у теорії керування.

Другий напрям — це школа людських відносин, чи людської поведінки. Особлива увага в цій технології керування приділяється психологічним мотивам поведінки людей у процесі виробництва, розглядаються такі категорії, як групові відносини, групові норми, проблеми конфлікту і співробітництва, комунікаційні бар’єри, неформальна організація та ін. Таким чином, у теорію керування були введені соціально-поведінкові елементи в інтегрованому вигляді.

Третій напрям — це так звана емпірична школа. Вона об’єднує дослідників, що визначають керування насамперед як вивчення практичного досвіду з метою його узагальнення, тиражування і передачі практикам, навчання студентів і т. д. Представники цієї школи прагнуть синтезувати основні ідеї двох перших шкіл: класичної і людських відносин.

Четвертий напрям — теорія організації керування соціальних систем — розробляє системний підхід до питань організації керування, звертає переважну увагу на взаємодію частин системи з цілим. Представники цієї школи займаються дослідженнями організації цілого, моделюючи організаційні процеси і їхні сполучення один з одним, сприятливі для досягнення цілей, що стоять перед організацією.

П’ятий напрям — нова школа науки керування. її представники вважають найважливішою метою дослідження процесів прийняття рішень із застосуванням новітніх математичних методів і засобів. Ця школа ставить перед собою завдань підвищення раціональності рішень, до неї також можна віднести велике число дослідників, що беруть участь у розробці різних керуючих і прогнозуючих систем.

Цей короткий і далеко не повний перелік основних теорій керування показує міждисциплінарний характер знань, на основі яких можуть бути розвинуті принципи адміністративної практики. Разом з тим ці теорії не завжди можуть бути адаптовані до вітчизняної системи керування, тому що тут необхідно враховувати рівень життя, традиції, пріоритети і можливості в розвитку системи соціального захисту і т. д.

Керування в суспільстві — це вплив на соціальне поводження, на трудову (соціальну) діяльність не тільки окремої людини, колективу людей, але і на суспільство в цілому. Керування соціальними процесами в суспільстві завжди цілеспрямоване і припускає досягнення усвідомлених цілей і завдання за допомогою відповідних засобів і методів, визначена сукупність яких і може бути названа технологіями. Цивілізованість суспільства багато в чому визначається рівнем культури керування, що містить у собі наукові знання про характер керування і його принципи, практичний досвід організації людей, координацію їхніх дій з метою підвищення їхньої ефективності. XXI ст. буде століттям “свідомої технології”, коли люди будуть використовувати технології для того, щоб зміцнити власне тіло і стимулювати розумові здібності, і коли технології будуть усе більше приймати людські якості.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна робота (Тюптя Л.Т.)