Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Макеєв С.О.) скачати онлайн-> ЗМІСТ

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК СУСПІЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА НАУКА
§ 1. Становлення предмета соціології
Що вивчає соціологія
Протосоціологія
Виникнення соціології
§ 2. Загальна панорама сучасної соціології
Рівні дослідження: макро- та мікросоціологія
Функціоналістський та конфліктологічний підходи
Розділ 2.КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
§ 1. Виникнення та формування соціологічної думки
ОГЮСТ КОНТ (1798-1857)
Позитивне мислення, класифікація наук і предмет соціології
Порядок і прогрес. Статика і динаміка
Методи соціології
ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903)
Теорія соціальної еволюції
Органіцизм та функціоналізм
Предмет і методологія соціологічного пізнання
АЛЕКСІС ДЕ ТОКВІЛЬ (1805-1859)
Основна тема роздумів та досліджень
Об’єкт і метод досліджень
Демократія, свобода і рівність
Індивідуалізм у демократичному суспільстві
Небезпека нового деспотизму
КАРЛ МАРКС (1818-1883)
Наукове значення та ідеологічна заангажованість вченого
Загальна доктрина: світоглядний матеріалізм, економічний детермінізм, історизм
Класовий конфлікт
Відчуження
ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС (1820-1895)
§ 2. Соціологічна думка в Україні (кінець XIX — початок XX ст.)
МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ (1841-1895)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934)
БОГДАН КІСТЯКІВСЬКИЙ (1868-1920)
В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ (1882-1931)
§ 3. Соціологічні концепції першої половини XX ст.
ВІЛЬФРЕДО ФЕДЕРІКО ПАРЕТО (1848-1923)
Предметна царина соціології: нелогічні дії
Суспільство як соціальна система
ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ (1858-1917)
Предмет соціології: соціальні факти
Нормальне і патологічне
Соціальна солідарність і перевтілення її
ГЕОРГ ЗІММЕЛЬ (1858-1918)
Поняття суспільства
Концепція соціальної диференціації
Теорія конфлікту
МАКС ВЕБЕР (1864-1920)
Соціальна наука як наука про дійсність
Основні категорії “розуміючої соціології”
ФЛОРІАН ЗНАНЕЦЬКИЙ (1882-1958)
Концепція гуманістичного коефіцієнта
Соціологія як наука про культуру
Теорія соціальних дій
ТОЛКОТТ ПАРСОНС (1902-1979)
Теорія дії
Концепція соціальної системи
Соціальні зміни
Розділ З.КУЛЬТУРА
Поняття та ідея культури
Культурні епохи
Визначення культури
Суспільство і культура
Розділ 4.СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА
Соціологічне уявлення про структуру
§ 1. Класи, групи, категорії
Класи
Макс Вебер про класи
Сучасне уявлення про класи
Соціальні групи
Категорії населення
§ 2. Статус і роль
Статус
Статусні групи
Символи статусу
Роль
§ 3. Соціальна стратифікація
Нерівність
Влада
Причини нерівності
Наслідки нерівності
Перспективи нерівності
§ 4. Соціальна мобільність
Питирим Сорокін про мобільність
Сучасні дослідження мобільності
Мобільна поведінка
Наслідки мобільності
Образи суспільства
Мобільність в Україні
Розділ 5.СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ
§ 1. Зміст поняття “соціальна організація”
§ 2. Типи соціальних організацій
§ 3. Бюрократія
§ 4. Соціальні інституції
§ 5. Інституціоналізація організацій
Розділ 6. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ
§ 1. Соціальна природа та історична зумовленість
Засоби масової комунікації
Статус мас-медіа
§ 2. Парадигми вивчення масової комунікації
Парадигма “тотального” впливу
“Парадигма ефектів” мас-медіа
“Двоступенева модель” масової комунікації
Сучасні концепції масової комунікації
§ 3. Контент-аналіз у дослідженнях масової комунікації
Методологічна дилема “якісне — кількісне”
Методологічні максими контент-аналізу
Методика контент-аналізу
Розділ 7.ОСОБИСТІСТЬ
§ 1. Особистість як предмет соціологічного дослідження
Соціологічний підхід до проблеми особистості та основні напрями дослідження її
Соціологічні теорії особистості
§ 2. Типологія як метод соціального пізнання та застосування її в дослідженнях особистості
Основні характеристики методу типології та проблеми побудови соціальних типів
Теоретична та емпірична типології в дослідженні особистості
§ 3. Соціальна типологія особистості
Перші дослідження проблем соціальної типології особистості
Теорія “соціального характеру”
Базисний тип особистості за соціалізму та в посттоталітарному суспільстві
§ 4. Особистість та соціальне середовище
Малі групи як соціальне мікросередовище розвитку особистості
Функції соціального мікросередовища особистості
Особистість та референтні групи
§ 5. Структура особистості
Теорія соціальних ролей
Рольова структура особистості й рольові конфлікти
Соціальна роль і розвиток особистості
Мотиваційно-смислова структура особистості
§ 6. Розвиток особистості
Соціалізація особистості
§ 7. Життєвий шлях особистості
Розділ 8.ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
Соціологія повсякденності
§ 1. Розуміння повсякденності через парадигму соціального обміну
Теоретичні витоки теорії обміну
Понятійний словник теорії
Парадигма обміну
Основні аксіоми теорії обміну
Зауваження опонентів
§ 2. Драматургійна версія повсякденної реальності
Керування враженням
Проблема щирості
Атрибути соціального театру
“Обличчя” спектаклю
Соціальні сцени
Команди
Драматургійні проблеми взаємодії
Відкриті проблеми драматургійної версії
§ 3. Етнометодологічні дослідження явищ повсякденного світу
Феноменологічні передумови
Предмет етнометодології
“Гарфінкелінг”, або метод руйнування
Зміст і функції фонових очікувань
Рефлексивність
Дослідження соціального порядку
Аналіз розмови
Індексичні та об’єктивні вислови
Буденна і наукова соціологічна свідомість
Оцінка етнометодологічної перспективи
Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ
§ 1. Неофункціоналізм
§ 2. Теорія конфлікту
§ 3. Неомарксизм
§ 4. Постмодернізм
§ 5. Пошуки шляхів інтеграції соціологічного знання
Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
§ 1. Методи збирання соціологічної інформації
Формалізоване інтерв’ю
Телефонні опитування
Роздавальне анкетування
Групове анкетне опитування
Поштове опитування
§ 2. Проект соціологічного дослідження
Ескіз проекту дослідження
Програма опитування громадської думки
§ 3. Програма соціологічного дослідження
§ 4. Вибірка в соціологічному дослідженні
Ступінь відбору
Тип виділених об’єктів репрезентації та спосіб районування їх на проміжних ступенях відбору
Тип відбору об’єктів репрезентації та одиниць спостереження
Імовірнісні відбори
Районований відбір
Гніздовий відбір
Систематичний відбір
Квотний відбір
Метод основного масиву
Стихійний відбір
Обсяг вибірки
Вибірка в опитувальних мережах
§ 5 Анкета — основний інструмент дослідження
Основні вимоги до запитань анкети
Помилки формулювань
Помилки формування віяла (набору) відповідей
Допоміжні запитання
Соціально-демографічний блок
§ 6. Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації
Основні етапи обробки емпіричних даних
Комп’ютерне програмне забезпечення для обробки емпіричних даних
Аналіз однієї ознаки
Графічне зображення даних
Аналіз двовимірних таблиць
Коефіцієнт кореляції та рівняння регресії
Методи багатовимірної статистикиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Макеєв С.О.)