Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн-> Розділ 2. Судова система України 2.1. Загальні засади судочинства в Україні

Розділ 2. Судова система України 2.1. Загальні засади судочинства в Україні


У ст. 6 Конституції України передбачається поділ державної влади України на три окремі гілки — законодавчу, виконавчу та судову, що відповідає принципам демократичної держави й забезпечує незалежність і самостійність кожної з гілок влади у здійсненні їх повноважень.
Згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, і делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими для виконання на всій території України.
Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України “Про судоустрій України” судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
Особливе місце суду зумовлюється колом завдань, що розв’язуються судами, і наявністю специфічних ознак, притаманних тільки суду.
До основних завдань суду належать здійснення правосуддя на засадах верховенства права і забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави.
Суд вирізняється серед інших органів низкою ознак:
– розглядає і вирішує особливі категорії справ, які не може розглянути жодний інший орган;
– його рішення проголошуються іменем України і є обов’язковими для всіх громадян та органів, яким вони адресовані;
– справи розглядаються в суді із суворим дотриманням особливої процедури, що регламентуються виключно законами України;
– суд є самостійним у розгляді справи (між судами немає відносин підлеглості).
Конституційними принципами судочинства, що закріплені у ст. 126–129 Конституції України, є такі:
– законність;
– рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
– забезпечення доведеності вини;
– змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;
– підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
– забезпечення обвинуваченому права на захист;
– гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
– незалежність і недоторканність суддів, їхнє підкорення тільки закону;
– незмінюваність суддів;
– колегіальний і одноособовий розгляд справ у суді;
– забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;
– обов’язковість рішень суду.У ст. 129 Конституції України передбачається, що законом можуть визначатися й інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.Зокрема, у гл. 2 Закону України “Про судоустрій України” передбачено, що до основних засад здійснення правосуддя в Україні крім вже зазначених належать гарантування кожній людині права на судовий захист; право людини користуватися правовою допомогою при вирішенні її справи в суді; здійснення судочинства державною мовою; право осіб, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, користуватися рідною мовою та послугами перекладача в судовому процесі; самостійність суддів.
Судова система України забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.
Судова система України складається з Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.



Популярні глави цього підручника:



Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)