2.6. Вищі спеціалізовані суди


Вищими судовими органами спеціалізованих судів є такі:
– Вищий господарський суд України;
– Вищий адміністративний суд України;
– інші відповідні вищі спеціалізовані суди (створюються Президентом України в порядку, встановленому Законом України “Про судоустрій України”).
Вищі спеціалізовані суди складаються із суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.
У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується за поданням голови суду.
Для вирішення організаційних питань у вищому спеціалізованому суді діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів суду, обраних до складу президії. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду, що діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів.
При вищих спеціалізованих судах можуть створюватись науково-консультативні структури. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для вирішення питань, пов’язаних з роз’ясненням законодавства, а також для надання висновків про проекти законів й інші нормативно-правові акти, з інших питань, пов’язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.
Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, що публікує матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду і відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали.
Усі вищі спеціалізовані суди розташовуються в місті Києві.
Відповідно до наданих ст. 39 Закону України “Про судоустрій України” повноважень вищий спеціалізований суд України:
– розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;
– веде і аналізує, вивчає й узагальнює судову практику;
– подає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення й аналізу судової статистики;
– дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
– здійснює інші передбачені законом повноваження.
Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально. Голова вищого спеціалізованого суду має такі повноваження:
– здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
– розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;
– на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ;
– утворює судові палати і вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;
– організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на її засіданнях;
– скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання і головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;
– керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;
– організовує ведення і аналіз, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення з яких набрали законної сили;
– приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, надає їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
– погоджує подання щодо утворення і ліквідації відповідних місцевих та апеляційних спеціалізованих судів;
– вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;
– вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому законом;
– затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;
– організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;
– подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
– інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
– представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав;
– здійснює інші передбачені законом повноваження.
Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов’язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов’язків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)