Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн-> Розділ 6. Державна податкова служба України 6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

Розділ 6. Державна податкова служба України 6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби


Статус державної податкової служби (ДПС) України, її функції і правові основи діяльності визначаються Законом України “Про державну податкову службу в Україні”.
До системи органів ДПС України належать Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.
Органи ДПС України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими в межах їх повноважень.
У складі органів ДПС України перебувають відповідні спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями — податкова міліція.
Державна податкова адміністрація (ДПА) України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може створювати міжрайонні (на два і більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
У ДПА України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються колегії. Чисельність і склад колегії ДПА України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрямки діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.
Структура ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України.
До завдань органів ДПС України належать:
– здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових встановлених законодавством доходів (далі — податки, інші платежі);
– внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
– прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
– формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;
– роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
– запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються ДПА України.
Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Органи ДПС України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.
Державну податкову адміністрацію України очолює Голова ДПА України, якого призначає на посаду і звільняє з неї Президент України за поданням Прем’єр-міністра України. Заступники Голови ДПА України призначаються на посаду і звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України. Кількість заступників Голови ДПА України визначається Кабінетом Міністрів України.
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України.
Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з неї Головою ДПА України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою ДПА України.
Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
– виконує безпосередньо, а також організовує діяльність державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану:зі здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядком розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також зі здійсненням контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;
– зі здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум у бюджет; з обліком платників податків, інших платежів;
– з виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
– з боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробці пропозицій щодо основних напрямків державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у передбачених законодавством випадках фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового та коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів вилучення та знищення або передання на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи перебували в незаконному обігу;
– видає в передбачених законом випадках нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
– затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших пов’язаних з обчисленням і сплатою податків документів, платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про діяльність органів державної податкової служби;
– роз’яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;
– здійснює добір, розстановку, професійну підготовку та перепідготовку кадрів для органів державної податкової служби;
– подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, здійснює обстеження та перевірки її стану;
– організовує діяльність зі створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації і комп’ютеризації діяльності органів державної податкової служби;
– розробляє основні напрями, форми і методи виконання перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;
– у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;
– передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
– подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
– вносить пропозиції і розроблює проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, у визначених законодавством межах виконує міжнародні договори з питань оподаткування;
– видає фізичним особам — платникам податків та інших обов’язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;
– прогнозує й аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення і зменшення втрат бюджету;
– забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов’язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
– вносить в установленому законом порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
– організовує в межах своїх повноважень діяльність, пов’язану із забезпеченням охорони державної таємниці в органах ДПС України.
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують перелічені функції з обмеженнями, передбаченими ч. 1 ст. 9 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” (далі — Закону). Якщо зазначені органи ДПС України безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників такі самі функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції.
Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані виконують такі функції:
– здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;
– забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;
– контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;
– здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
– ведуть облік векселів, що видаються суб’єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах і щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб’єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;
– забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;
– аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;
– здійснюють перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;
– за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю здійснюють перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;
– передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
– подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках — коштів, одержаних без встановлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;
– виконують роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;
– контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет;
– розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та в межах своїх повноважень з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;
– подають відповідним фінансовим органам і органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
– здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
– роз’яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;
– виконують інші функції, пов’язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції своїх повноважень.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)