Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн-> Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань 7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань 7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань


Державний департамент України з питань виконання покарань (далі — Департамент) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання покарань, створений Указом Президента України від 22 квітня 1998 р. № 344 на базі Головного управління виконання покарань МВС України з тимчасовим його підпорядкуванням МВС України. Створення Департаменту було зумовлено реформуванням кримінально-виконавчої системи України та приведенням її у відповідність з вимогами Ради Європи та міжнародними правовими нормами з питань виконання кримінальних покарань. Указом Президента України від 12 березня 1999 р. № 248 Департамент виведено з підпорядкування МВС України і підпорядковано безпосередньо Кабінету Міністрів України. Діяльність Департаменту регламентується Положенням про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженим Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827.
Відповідно до Положення основними завданнями Департаменту є:
– здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
– розробка рекомендацій щодо організації тримання осіб, взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і перевиховання засуджених;
– здійснення контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового лікування засуджених, хворих на алкоголізм та наркоманію;
– забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення оперативно-розшукової діяльності;
– керівництво органами і установами виконання покарань, організація виробничо-господарської діяльності з наданням засудженим роботи, забезпечення їх професійної підготовки та загальноосвітнього навчання;
– правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей, удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки.
Департамент вiдповiдно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
– бере участь у формуваннi єдиної державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань, реалiзує цiльовi програми розвитку кримiнально-виконавчої системи;
– визначає основнi напрями дiяльностi органiв i установ виконання покарань щодо захисту прав i свобод людини в умовах вiдбування кримiнального покарання; забезпечує охорону слiдчих iзоляторiв, тюрем, лiкувально-трудових профiлакторiїв, виправно-трудових колонiй, iнших установ виконання покарань та об’єктiв кримiнально-виконавчої системи, правопорядок та безпеку в органах i установах; бере участь у розробленнi та реалiзацiї державних комплексних програм боротьби зі злочиннiстю;
– контролює виконання актiв законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, вирокiв, постанов i ухвал судiв, забезпечує розподiл та тримання засуджених до позбавлення волi та осiб, взятих пiд варту;
– здiйснює переведення засуджених i осiб, взятих пiд ваpту, з однiєї до iншої установи кpимiнально-виконавчої системи, пеpедачу (екстpадицiю) осiб, які звинувачуються у вчиненнi злочинiв, а також засуджених для вiдбування покаpання в установах iноземних деpжав згiдно iз законами та мiжнаpодними договоpами Укpаїни, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України;
– аналiзує результати дiяльностi органiв i установ виконання покарань, складає довгостроковий та оперативний прогнози кримiногенної обстановки i на їх основi вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо пiдвищення ефективностi функцiонування кримiнально-виконавчої системи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби iз злочиннiстю, iнформує населення з цих питань через засоби масової iнформацiї;
– органiзовує i контролює оперативно-розшукову дiяльнiсть, налагоджує взаємодiю з вiдповiдними пiдроздiлами державних органiв, якi проводять таку дiяльнiсть, використовує банки даних оперативно-довiдкової, розшукової, статистичної та iншої iнформацiї, здiйснює довiдково-iнформацiйне обслуговування органiв i установ виконання покарань, заiнтеpесованих державних органiв;
– органiзовує виконання актiв амнiстiї та помилування;
– забезпечує органiзацiю виховної роботи з особами, яких тримають в установах кримiнально-виконавчої системи, залучення до її проведення представникiв творчих спiлок, громадських i релiгiйних органiзацiй, трудових колективiв, у взаємодiї з Мiнiстерством освiти України органiзовує професiйну пiдготовку засуджених та їх загальноосвiтнє навчання;
– вирiшує за участю мiських i районних органiв внутрiшнiх справ i центрiв зайнятостi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України питання щодо надання допомоги особам, звiльненим з мiсць позбавлення волi, в їх трудовому i побутовому влаштуваннi;
– здiйснює в межах повноважень, визначених законодавством, функцiї з управлiння майном пiдприємств i установ, що належать до сфери управлiння Департаменту;
– забезпечує здiйснення заходiв щодо виконання завдань з цивiльної оборони i пожежної безпеки, стабiльної роботи установ кримiнально-виконавчої системи в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацiй у мирний час, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разi його введення в Українi або в окремих її мiсцевостях, проведення карантинних заходiв пiд час епiдемiй;
– забезпечує в межах своєї компетенцiї реалiзацiю державної політики щодо охорони державної таємницi; здiйснює контроль за її збереженням у центральному апаратi, в органах, установах, органiзацiях, навчальних закладах, на пiдприємствах, що належать до сфери його управлiння;
– затверджує структуру, штатний розпис органiв i установ виконання покарань, визначає порядок застосування дiйсних i умовних найменувань установ кримiнально-виконавчої системи та присвоює їх;
– органiзовує проведення наукових дослiджень, дослiдно-конструкторських i проектно-технологiчних робiт, забезпечує використання досягнень науки, технiки i набутого досвiду, координує роботу пiдприємств кримiнально-виконавчої системи, зв’язану з сертифiкацiєю, стандартизацiєю, метрологiєю, винахiдництвом i рацiоналiзацiєю;
– органiзовує роботу з добору, розстановки та пiдвищення квалiфiкацiї осiб рядового i начальницького складу та працiвникiв кримiнально-виконавчої системи;
– забезпечує згiдно iз законодавством правовий i соцiальний захист осiб рядового i начальницького складу, працiвникiв кримiнально-виконавчої системи та членiв їх сiмей;
– представляє у встановленому порядку осiб рядового i начальницького складу та працiвникiв кримiнально-виконавчої системи, якi особливо вiдзначилися в роботi, до нагородження державними нагородами України, президентськими вiдзнаками;
– забезпечує створення системи власної внутрiшньої безпеки;
– вживає заходiв до забезпечення роботою осiб, яких тримають в установах кримiнально-виконавчої системи; надає допомогу пiдприємствам, що належать до сфери його управлiння, у встановленнi та стабiлiзацiї господарських зв’язкiв; бере участь у формуваннi i розмiщеннi державного замовлення, укладає з цiєю метою контракти;
– контролює стан охорони працi i технiки безпеки, здiйснює нагляд за додержанням правил, норм i вимог щодо безпечного проведення на гiрничих пiдприємствах кримiнально-виконавчої системи бурових i пiдривних робiт, за зберiганням, облiком i використанням за призначенням вибухових матерiалiв, правильним використанням родовищ корисних копалин, захистом надр;
– визначає потреби установ кримiнально-виконавчої системи в матерiально-технiчних ресурсах, енергоносiях, продуктах харчування, капiтальних вкладеннях на будiвництво, реконстpук-цiю i технiчне переоснащення, виконання проектно-дослiдних робiт i робiт з типового проектування об’єктiв цих установ, забезпечує проведення єдиної полiтики з питань будiвництва та реконструкцiї об’єктiв Департаменту;
– бере участь у розробленнi проектiв загальнодержавних програм економiчного та соцiального розвитку, законiв про Державний бюджет України;
– забезпечує установи кримiнально-виконавчої системи iнженеpно-технiчними засобами охорони i нагляду за особами, яких тримають в установах виконання покарань, спецiальними засобами захисту та активної оборони, системами зв’язку i управлiння, зброєю, боєприпасами, бойовою та спецiальною технiкою, контролює їх розподiл, зберiгання i використання;
– здiйснює медичний контроль за станом здоров’я засуджених до позбавлення волi, осiб, взятих пiд варту, i осiб яких тримають у лiкувально-трудових профiлакторiях, забезпечує надання їм необхiдної медичної допомоги, належну санiтарно-епiдемiчну обстановку в установах кримiнально-виконавчої системи та на їх територiях, а також контроль за додержанням вимог з охорони довкiлля i рацiонального використання природних ресурсiв в установах кримiнально-виконавчої системи;
– налагоджує за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України зв’язки з мiжнародними органiзацiями, укладає угоди з вiдповiдними органами iноземних держав про спiвробiтництво у сферi виконання кримiнальних покарань, боротьби iз злочиннiстю та з iнших питань, що належать до його компетенцiї;
– є головним розпорядником коштiв державного бюджету, передбачених на утримання кримiнально-виконавчої системи, фiнансує органи i установи виконання покарань в межах затверджених асигнувань та коштiв, одержаних вiд виробничо-господарської дiяльностi; органiзовує роботу з ведення бухгалтерського та статистичного облiку;
– є державним замовником поставки (закупiвлi) продукцiї, виконання робiт, надання послуг для забезпечення потреб оборони i безпеки, проектування i будiвництва об’єктiв кримiнально-виконавчої системи;
– видає у встановленому порядку журнали, бюлетенi, збiрники нормативно-правових актiв та iншi матерiали з питань дiяльностi установ кримiнально-виконавчої системи;
– здiйснює iншi повноваження, що належать до його компетенцiї.
У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Департамент. Департамент у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства і у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України і Кабінету Міністрів України.
Департамент має право:
– залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
– одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
– скликати у встановленому порядку наради, конференції, симпозіуми з питань, що належать до його компетенції.
У процесі виконання покладених на нього завдань Департамент взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав.
Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Департаменту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку. Рішення Департаменту, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. У разі потреби Департамент видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Департамент у своєму підпорядкуванні має воєнізовані формування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)