Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Танчин I.3.) скачати онлайн-> ЗМІСТ

ЗМІСТ


Розділ 1. Соціологія — Наука про суспільство
ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство
1.1.1. Передумови виникнення соціологічної науки
Економічні передумови.
Політичні передумови.
Наукові передумови.
1.1.2. Місце соціології у системі суспільствознавства
Історія.
Політологія.
Психологія.
1.1.3. Об’єкт і предмет соціології
1.1.4. Структура соціології
1.1.5. Методи соціології
Опитування.
Анкетування.
Інтерв’ювання.
Аналіз документів.
Експеримент.
1.1.6. Функції соціології
Тема 1.2. З ІСТОРІЙ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ
1.2.1. Початки наукової соціології. Видатні соціологи XIX — початку XX ст.
Огюст Конт
Герберт Спенсер
Еміль Дюркгейм
Макс Вебер
1.2.2. Сучасні соціологічні теорії
Теорії макрорівня (макросоціологія).
Теорія структурного функціоналізму.
Теорія конфлікту.
Теорії мікрорівня (мікросоціологія).
Символічний інтеракціоиізм.
Етнометодологія.
1.2.3. Основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні
Розділ 2. КУЛЬТУРА
ТЕМА 2.1. КУЛЬТУРА І її ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ
2.1.1. Культура як соціальне явище
Функції культури.
2.1.2. Компоненти культури
Норми.
2.1.3. Єдність і різноманітність культур
Різниця культур у різних суспільствах.
Етноцентризм і культурний релятивізм.
Культурні універсали.
2.1.4. Форми культури
2.1.5. Культурні процеси в сучасній Україні
Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ
ТЕМА 3.1. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ
3.1.1. Особистість як категорія соціології
Біологічне і соціальне.
3.1.2. Макросоціологічні та мікросоціологічні концепції особистості
Макросоціологічні концепції особистості.
Мікросоціологічні концепції особистості.
3.1.3. Соціалізація — становлення соціального “Я”
Агенти та інститути соціалізації.
Унікальний індивідуальний досвід.
Соціальна комунікація.
Невербальна комунікація.
Визначення ситуації.
Етапи соціалізації.
Тема 3.2 ДЕВІАЦІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
3.2.1. Девіантна та делінквентна поведінка
Відносність девіації.
Порушення формальних суспільних норм називають делінквентною поведінкою.
Функції девіації.
3.2.2. Соціологічні теорії девіантної поведінки і злочинності
Біологічні і психологічні теорії.
Соціологічні теорії девіантної поведінки і злочинності.
Теорія контролю.
Теорії макрорівня.
Теорія ярликів.
3.2.3. Соціальний контроль
Неформальний і формальний контроль
Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО
Тема 4.1 СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА
4.1.1. Поняття суспільства
Суспільство є системою.
Системно-механічне уявлення.
Синтетичне уявлення.
4.1.2. Теорії походження суспільства
Інструментальна.
Сексуальна.
Кратична.
Гендерна.
Семантична.
4.1.3. Соціальна еволюція і соціальний прогрес
1.Еволюційні (оптимістичні) теорії
2. Циклічні (песимістичні) теорії.
4.1.4. Руйнування суспільства. Аномія
4.1.5. Типологія суспільств
Традиційне суспільство
Індустріальному суспільству
Постіндустріальне суспільство
Тема 4.2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА
4.2.1. Сутність і основні елементи соціальної структури
4.2.2. Соціальні статуси і ролі
Соціальний статус.
Соціальна роль.
4.2.3. Соціальні групи
Класифікація соціальних груп.
Референтні групи.
4.2.4. Соціальні організації
Бюрократичні організації.
Недоліки бюрократії.
4.2.5. Соціальні інститути
Тема 4.3 СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ
4.3.1. Соціальна диференціація і соціальна нерівність
Вимірювання стратифікації.
Середній клас.
4.3.2. Соціальна мобільність та її види
Армія.
Церква.
Школа, освіта.
Власність.
Сім’я і шлюб.
Маргінальність.
4.3.3. Міграція
4.3.4. Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні
Розділ 5. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СУСПІЛЬНІ РУХИ
Тема 5.1 Соціальні зміни та модернізація
5.1.1. Причини соціальних змін
Чинники соціальних змін.
Рівні та характер соціальних змін.
5.1.2. Теорії соціальних змін
Еволюційна модель.
Циклічна модель.
Функціоналістська модель.
Конфліктологічна модель.
5.1.3. Модернізація і розвиток
5.1.4. Теорії модернізації
Теорія конвергенції.
Теорія узалежнення.
Теорія глобального суспільства.
5.1.5. Соціальні зміни в Україні
Тема 5.2 МАСОВА ПОВЕДІНКА І СУСПІЛЬНІ РУХИ
5.2.1. Поняття масової поведінки
5.2.2. Форми масової поведінки
5.2.3. Натовп. Теорії натовпу
Натовп і публіка.
Пояснення поведінки натовпу
5.2.4. Типи суспільних рухів
Ознаки суспільних рухів.
Рухи, націлені на індивіда:
Рухи, націлені на суспільство:
5.2.5. Особистісна сприйнятливість соціальних рухів
5.2.6. Теорії суспільних рухів
Розділ 6. СОЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
Тема 6.1 СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї І ШЛЮБУ
6.1.1. Сім’я і шлюб: основні поняття
Сім’я як соціальний інститут.
Типи сім’ї.
Ендогамія і екзогамія.
6.1.2. Теоретичний аналіз сім’ї і шлюбу
6.1.3. Альтернативні форми сім’ї і шлюбу
6.1.4. Сім’я і шлюб в Україні
Тема 6.2 ВІК І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ
6.2.1. Вік і суспільство
Проблеми соціальної геронтології.
6.2.2. Нерівність у трактуванні вікових категорій
6.2.3. Молодь у соціологічному контексті
Теорія поколінь.
Конфлікт поколінь.
6.2.4. Вікова структура населення України. Молоде покоління України
Молоде покоління сучасної України.
Тема 6.3 СОЦІОЛОГІЯ МІСТА
6.3.1. Розвиток міст. Риси сучасного урбанізму
6.3.2. Теорії розвитку міст і міського способу життя
Теорії розвитку міст.
Модель концентричних зон.
Модель секторів.
Модель багатьох центрів.
Модерністський і постмодерністський підходи до розуміння ролі і вигляду сучасних міст
Теорії міського способу життя.
6.3.3. Феномен напівміської культури
6.3.4. Урбанізм в Україні
Тема 6.4 ЕТНОСОЦЮЛОГІЯ
6.4.1. Об’єкт і предмет етносоціології
6.4.2. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот
Примордіалістський підхід до визначення етносу і нації.
Конструктивістський підхід до визначення етносу і нації.
6.4.3. Націоналізм і його типи
6.4.4. Міжнаціональні конфлікти
Концепція внутрішнього колоніалізму (Томас Нейрн).
Етніцистська концепція (Ентоні Сміт, Бенедикт Андер-сен).
Неоетніцистська концепція (Джордж Ротшильд, Ральф Премдас).
6.4.5. Національно-етнічні процеси в Україні
Тема 6.5 СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ
6.5.1. Предмет, об’єкт і суб’єкт соціології політики
6.5.2. Влада — ключове поняття соціології політики
Інституалізація політичної влади.
Легітимність влади.
Традиційний тип легітимності.
Раціонально-легальний тип легітимності.
Харизматичний тип легітимності.
6.5.3. Соціологія держави
Теорії походження держави.
Форми держави.
6.5.4. Соціологія політичних партій
Функції політичних партій.
Типологія політичних партій.
Партійні системи.
6.5.5. Соціологія електоральної поведінки
Тема 6.6 СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАЦІ
6.6.1. Об’єкт і предмет економічної соціології
6.6.2. Базові елементи економіки та економічний устрій
Економічний устрій.
Доіндустріальна економіка.
Індустріальна економіка.
Постіндустріальна економіка.
Мотивація трудової діяльності.
6.6.3. Основні типи господарських організацій
6.6.4. Соціологічні теорії управління
Теорія людських відносин.
6.6.5. Безробіття
Тема 6.7 СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
6.7.1. Предмет соціології громадської думки
6.7.2. Структура громадської думки
6.7.3. Громадська думка як соціальний інститут
6.7.4. Канали висловлення громадської думки
6.7.5. Вплив на громадську думку
6.7.6. Маніпулювання громадською думкою
СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Танчин I.3.)