Головна Головна -> Підручники -> Підручник Прокурорський нагляд в Україні (І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой) скачати онлайн-> § 2. Атестація прокурорських працівників

§ 2. Атестація прокурорських працівників


Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у п’ять років (ч. 4 ст. 46 Закону “Про прокуратуру”). Наказом Генерального прокурора України від 26.12.2002 р. № 2873 ц затверджено Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури.
Атестація — це управлінська кадрова процедура, спрямована на визначення кваліфікаційної оцінки працівників прокуратури та навчальних закладів на підставі вивчення їх професійних і моральних якостей. Мета атестації:
– встановлення службової відповідності працівників займаним посадам, стану їх професійної підготовки;
– формування резерву кадрів на висунення;
– стимулювання росту професійної майстерності;
– визначення напрямків підвищення кваліфікації, професійної підготовки і перепідготовки;
– внесення і обґрунтування пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення кадрів.
Атестації підлягають прокурорсько-слідчі працівники та професорсько-викладацький склад навчальних закладів Генеральної прокуратури України, які обіймають посади, за якими передбачено присвоєння класних чинів, а в органах військової прокуратури — військових звань, зі стажем роботи в органах прокуратури не менше шести місяців.
Особи з вищою юридичною освітою, які мають стаж роботи за фахом не менше одного року в інших правоохоронних органах, адвокатурі, нотаріаті, органах законодавчої, виконавчої та судової влади, а також на посадах державних службовців, можуть бути атестованими до виповнення шести місяців роботи в органах прокуратури.
Чергова атестація прокурорсько-слідчих працівників та працівників навчальних закладів проводиться не рідше ніж раз на п’ять років, а дострокова — у випадках висунення на вищі керівні посади; у разі неналежного виконання службових обов’язків чи неправильної поведінки, якщо вжиті заходи впливу не дали позитивного результату; на вимогу працівника.
Молоді спеціалісти підлягають атестації після закінчення стажування, але не раніше шести місяців від дня призначення на посаду, а також повторно через два роки.
Для організації та проведення атестації в органах прокуратури утворюються атестаційні комісії, кількісний та персональний склад яких затверджується керівниками відповідних органів прокуратури.
Так, у Генеральній прокуратурі України утворюється Вища атестаційна комісія, склад якої затверджується наказом Генерального прокурора України. Вища атестаційна комісія проводить атестацію всіх прокурорсько-слідчих працівників Генеральної прокуратури, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України, їх заступників, ректора, проректорів та директорів інститутів Академії прокуратури України.
Прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовими прокурорами регіонів та Військово-Морських Сил України, ректором Академії прокуратури утворюються атестаційні комісії, які проводять атестації прокурорсько-слідчих працівників та професорсько-викладацького складу навчальних закладів за винятком тих, кого атестує Вища атестаційна комісія.
На кожного працівника, який підлягає атестації, складаються атестаційні документи — біографічна довідка та характеристика ділових та особистих якостей. В атестацій-них документах зазначаються основні біографічні дані працівника, вказуються нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення. Службова характеристика повинна містити аналіз виконання працівником, що атестується, службових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі і організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість і діловитість, відданість справі, морально-психологічні якості, риси характеру, навички, ставлення до підлеглих, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, стан здоров’я, поведінку в сім’ї та побуті.
Оцінка роботи працівника, характеристика його ділових і особистих якостей мають бути конкретними, обґрунтованими, об’єктивними. В характеристиці вказуються недоліки в роботі та особистій поведінці працівника, стан його професійної підготовленості, дані про усунення ним недоліків, зазначених у попередній атестації, та виконання рекомендацій атестаційної комісії.
Характеристика завершується висновком про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді чи про неповну службову відповідність (з умовою повторного атестування через шість місяців чи через рік), а також оцінкою його професійної підготовленості.
Висновки службової характеристики молодих спеціалістів, які проходили стажування, мають свідчити про їх підготовленість до самостійної роботи слідчим чи помічником прокурора або про продовження терміну стажування.
Атестаційні документи обговорюються у відповідному колективі і подаються в атестаційну комісію не пізніше як за 10 днів до проведення атестації. Працівник, який підлягає атестації, має бути ознайомлений з підготовленими на нього атестаційними документами. У разі незгоди із службовою характеристикою він може подати до комісії свої заперечення та додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.
Атестаційна комісія на підставі оцінки стану професійної підготовленості працівника, його особистих якостей та результатів службової діяльності: 1) погоджується з висновком службової характеристики або 2) приймає рішення про відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді, чи 3) про неповну службову відповідність з умовою повторної атестації через шість місяців чи через рік. Вона також може внести рекомендації про заохочення, присвоєння позачергового класного чину, призначення на вищу посаду чи зарахування до резерву, вивчення та поширення позитивного досвіду роботи, направлення на стажування чи навчання з метою підвищення кваліфікації, пониження у класному чині.
Рішення комісії може бути оскаржено прокурору вищого рівня протягом 10 днів після ознайомлення з ним атестованого.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Прокурорський нагляд в Україні (І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой)