Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Організація управління аудитом в Україні

Організація управління аудитом в Україні


Організацію управління аудитом очолює Аудиторська палата України (далі АПУ). Аудиторська палата є незалежним самостійним органом, мета якого – сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи в країні. АПУ функціонує на засадах самоврядування, є юридичною особою, має свою печатку, емблему, рахунки в банках, веде бухгалтерський облік та складає звітність в установленому порядку.
Повноваження АПУ визначаються чинним законодавством і статутом, вона здійснює сертифікацію осіб, що мають намір вести аудиторську діяльність, затверджує норми і стандарти аудиту та програми підготовки аудиторів, веде Національний реєстр аудиторських фірм та аудиторів, створює регіональні відділення, визначає їхні повноваження і контролює діяльність, установлює розмір плати за проведення сертифікації осіб, розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів та аудиторських фірм з питань її компетенції. АПУ застосовує до аудиторів стягнення за неналежне виконання своїх професійних обов’язків у вигляді попередження, зупинення дії сертифіката строком до одного року або анулювання його та виключення з Реєстру. АПУ формується делегуванням до її складу п’яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Мінфіну України, Головної податкової адміністрації України, Національного банку України, Мін’юсту України, Держкомітету зі статистики. Передбачається також участь представника Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку й окремих фахівців від навчальних наукових та інших організацій.
Усі рішення АПУ приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за наявності двох третин її членів, за винятком рішень з питань затвердження статуту, внесення змін та доповнень до нього, які ухвалюються двома третинами голосів від загальної кількості членів АПУ.
При АПУ діє секретаріат та спостережна рада. Включення в Національний реєстр аудиторських фірм і приватних аудиторів здійснює АПУ. Реєстр аудиторів і аудиторських фірм проводиться з метою забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства України, які ставляться до аудиторської діяльності.
Для включення в Національний реєстр, з тим щоб мати право вести аудиторську діяльність, до секретаріату подаються в основному такі документи:
– клопотання в установленій формі;
– для аудиторських фірм: нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчі документи, копії сертифікатів на право здійснення аудиторської діяльності на території України засновників аудиторської фірми, документ про призначення керівника аудиторської фірми, копія сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності на території України на ім’я керівника аудиторської фірми, копія свідоцтва органу статистики;
– для приватних-аудиторів: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності, копія сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності на території України, копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи чи нотаріально;
– копія платіжних документів про перерахування плати та номер Національного реєстру.
Виключення з Національного реєстру на здійснення аудиторської діяльності проводиться на основі рішення комісії АПУ у випадках, передбачених Інструкцією про порядок видачі аудиторським фірмам й окремим аудиторам права на здійснення аудиторських послуг на території України.
Усі рішення АПУ ухвалюються на його засіданнях простою більшістю голосів за умови, що присутні дві третини його членів, за винятком рішень з питань затвердження статуту, внесення змін і доповнень до нього, які приймаються двома третинами голосів від загальної кількості членів АПУ. Для виконання своїх функцій АПУ створює кваліфікаційний комітет і дисциплінарну та науково-методичну комісію.
Професійна громадська організація аудиторів України. Аудитори України, дотримуючись вимог чинного законодавства, мають право об’єднатися в громадську організацію за професійними ознаками – у Спілку аудиторів України (САУ), яка має фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їхніх колективів.
Повноваження професійної громадської організації аудиторів України визначається Законом України “Про аудиторську діяльність”, а також Законом України “Про об’єднання громадян” та статутом САУ. Відповідно до порядку, встановленого цим Законом, САУ має право делегувати своїх представників до АПУ та достроково їх відкликати, порушувати клопотання про припинення повноважень членів Аудиторської палати, які делеговані Міністерством фінансів України, Податковою адміністрацією України, Національним банком України, Міністерством юстиції України та Держкомітетом статистики; вносити на розгляд АПУ проекти норм і стандартів аудиту. Рішення та клопотання з питань делегування, відкликання та припинення повноважень членів АПУ приймаються з’їздом Спілки аудиторів України або правлінням з наступним затвердженням таких рішень з’їздом.
Професійна громадська організація здійснює контроль за дотриманням аудиторами – її членами – вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, стандартів аудиту, норм професійної етики, регулює взаємовідносини між аудиторськими фірмами в процесі здійснення аудиторської діяльності. Член однієї професійної громадської організації аудиторів не може бути одночасно членом іншої професійної організації аудиторів.
Основними напрямками діяльності САУ є такі: науково-методичне забезпечення аудиту, навчання, перенавчання діючих аудиторів, регулювання ринку аудиту, поінформованість аудиторів, інтегрованість у світове товариство та ін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)